Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling i en sag om udsættelse af et erhvervslejemål. Spørgsmål om, hvorvidt påkravs- og ophævelsesskrivelser kunne anses for at være kommet frem. 
24-09-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 22. september 2014 meddelt en lejer af et kontorlejemål tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 11. juli 2014 i en fogedsag om udsættelse af lejemål.
Udlejer havde efter det oplyste fremsendt først påkrav og derefter ophævelsesskrivelser med både almindelig post og med anbefalet brev. Lejeren gjorde bl.a. gældende, at han i første omgang ikke havde modtaget nogle af brevene, og at han først på et senere tidspunkt oven på ejendommens postkassebatteri opdagede et brev indeholdende et påkrav, hvorefter han straks indbetalte den skyldte leje. Lejeren påberåbte sig endvidere bl.a. et modkrav over for udlejer, samt at den retsassessor, der behandlede sagen i fogedretten, havde været inhabil.
Fogedretten og landsretten lagde til grund, at brevene måtte anses for kommet frem den dato, hvor anmeldelsesblanketten i relation til de anbefalede breve efter postvæsenets oplysninger var blevet afleveret i lejers postkasse. Henset hertil, og da lejer ikke i øvrigt kunne gives medhold i sine indsigelser, blev udsættelsesforretningen fremmet.
Bevillingen blev begrænset, således at den alene omfatter spørgsmålet om, hvorvidt de i sagen omhandlede påkrav og ophævelsesmeddelelser må anses for at være kommet frem.

Sagen blev behandlet under Procesbevillingsnævnets j.nr. 2014-22-0469.
Til top Sidst opdateret: 24-09-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk