Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling i en sag mod Advokatnævnet om realitetsbehandling af en adfærdsklage over en advokat vedrørende dennes virke som kurator 
06-11-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 5. november 2013 meddelt et selskab, der til Advokatnævnet havde indgivet en adfærdsklage over en advokat, tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. juni 2013. Advokatnævnet havde afvist klagen med den begrundelse, at klager over kuratorer henhører under skifteretten. Klager anlagde herefter ved byretten sag mod Advokatnævnet dels med påstand om, at nævnet skulle realitetsbehandle klagen, dels en mere generelt formuleret anerkendelsespåstand i relation til nævnets kompetence. Byretten tog ikke Advokatnævnets principale påstand om afvisning af sagen til følge blandt andet med henvisning til grundlovens § 63, stk. 1. Advokatnævnet kærede byrettens kendelse til Østre Landsret, der ved dom af 19. juni 2013 bestemte, at sagen afvises. Af landsrettens begrundelse fremgår vedrørende klagerens påstand om realitetsbehandling blandt andet, at der ikke i retsplejeloven i en situation som den foreliggende er hjemmel til, at en klager, som er utilfreds med, at Advokatnævnet har afvist klagen med den anførte begrundelse, kan indbringe Advokatnævnets afgørelse for domstolene, og at hverken grundlovens § 63 eller artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention kan føre til andet resultat. Bevillingen blev begrænset, således at den alene omfatter den del af landsrettens dom, der vedrører afvisning af sagen for så vidt angår påstanden om realitetsbehandling af klagen.

Sagen er behandlet under Procesbevillingsnævnets j.nr. 2013-22-0502.
Til top Sidst opdateret: 06-11-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk