Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling til spørgsmålet om sanktionsfastsættelsen i en straffesag, hvor tiltalte blandt andet er dømt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat 
08-06-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 7. juni 2017 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 31. marts 2017.
Tilladelsen er begrænset til at vedrøre spørgsmålene om strafudmåling, frakendelse af dansk indfødsret og udvisning.

Tiltalte blev i byretten idømt 7 års fængsel for overtrædelse af blandt andet straffelovens § 114 c, stk. 3, ved at have ladet sig hverve til at begå handlinger omfattet af straffelovens § 114 eller § 114 a, idet han indrejste i Syrien, hvor han lod sig hverve af terrororganisationen Islamisk Stat, og deltog i relevant træning i brug af våben og kamp.

Byretten tog ikke anklagemyndighedens påstand om, at tiltalte, der foruden dansk indfødsret havde tyrkisk statsborgerskab, skulle frakendes sin danske indfødsret i medfør af indfødsretslovens § 8 B, stk. 1, samt udvises med indrejseforbud gældende for bestandig i medfør af udlændingelovens § 22, nr. 6, til følge.

Landsrettens flertal stadfæstede byrettens domfældelse og idømte tiltalte 6 års fængsel. Endvidere frakendte landsrettens flertal tiltalte sin danske indfødsret og udviste tiltalte med indrejseforbud gældende for bestandig.

For så vidt angik strafudmålingen lagde landsrettens flertal i skærpende retning blandt andet vægt på, at tiltalte var fundet skyldig i flere overtrædelser af straffelovens § 114 c, stk. 3, ved at lade sig hverve til at begå handlinger omfattet af straffelovens § 114 og § 114 a som ”kæmper” for Islamisk Stat i Syrien, idet han var indrejst i Syrien med henblik på at slutte sig til organisationen, at han hér havde deltaget i træning og våbenbrug, og at tiltaltes handlinger alle udsprang af de radikaliserede holdninger, som han blandt andet havde givet udtryk for i breve mv., og som samlet set vidnede om en vis fasthed i forsættet. I formildende retning lagde landsrettens flertal vægt på, at tiltaltes ophold hos Islamisk Stat havde været af begrænset varighed.

Vedrørende frakendelse af indfødsretten anførte landsretten indledningsvis, at der ved vurderingen af, om indfødsret skal frakendes, efter forarbejderne til indfødsretslovens  § 8 B, stk. 1, skal foretages en afvejning af på den ene side forholdets grovhed og på den anden side en frakendelses betydning for den pågældende. I tilfælde, hvor en person dømmes for mere alvorlige forhold, bør den pågældende som udgangspunkt frakendes dansk indfødsret. Den betydning, en frakendelse har for den pågældende, kan dog tale afgørende herimod, og herunder bør der ikke ske frakendelse, hvis den pågældende ikke har nogen eller alene har meget ringe tilknytning til et andet land.

Efter en samlet vurdering af sagens oplysninger, herunder på den ene side at tiltalte var født i Danmark i 1992 og opvokset her i landet, hvor han havde gået i skole til 9. klasse, at tiltaltes forældre og søskende ligeledes boede her i landet, at tiltalte, tiltaltes mor og tiltaltes søskende havde opnået dansk statsborgerskab i 2000, at tiltalte forud for denne sag ikke var straffet af betydning for sagen, og på den anden side karakteren og grovheden af den meget alvorlige kriminalitet, som tiltalte var dømt for, at der var tale om flere strafbare forhold, der alle blev begået efter, at tiltalte var fyldt 21 år, at tiltaltes familie havde familiemæssige, kulturelle og sproglige bånd til Tyrkiet, hvor familien holdt ferie hvert år, at tiltalte talte, forstod og læste tyrkisk, ligesom han hverken havde ægtefælle eller børn i Danmark, fandt landsrettens flertal, at tiltalte burde frakendes sin danske indfødsret.

Vedrørende spørgsmålet om udvisning henviste landsrettens flertal blandt andet til, at udvisning med indrejseforbud for bestandig måtte anses for en proportional foranstaltning med henblik på at forebygge uro eller forbrydelse og dermed ikke kunne anses for at være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Procesbevillingsnævnets journalnummer

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2017-25-0100.
Til top Sidst opdateret: 08-06-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk