Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Beføling og stimulering af kvindelige kønsdele var blufærdighedskrænkelse 
17-04-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 13. april 2018 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 31. januar 2018.
Den tiltalte havde to gange kort efter hinanden befølt og stimuleret sin 13-årige steddatters kvindelige kønsdele. Den ene gang af helt kort varighed og den anden gang af nogen varighed af op til et minut.

Byretten idømte den tiltalte 30 dages betinget fængsel.

I anklageskriftet lød tiltalen på overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1 og stk. 3, jf. § 225, og § 223, stk. 1, jf. § 225 (andet seksuelt forhold end samleje). Byretten fandt imidlertid tiltalte skyldig i blufærdighedskrænkelse, jf. straffelovens § 232, 2. led, på baggrund af berøringernes art, herunder at der ikke var sket penetration.

For så vidt angik strafudmålingen, der blev fastsat til 30 dages betinget fængsel, lagde byretten vægt på forholdets karakter, den korte varighed, at tiltalte ikke tidligere var straffet, forurettedes alder samt at tiltalte var forurettedes stedfar.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten stadfæstede, at forholdet skulle henføres under straffelovens § 232, 2. led, af de grunde, som byretten havde anført, ligesom landsretten fandt, at straffen på 30 dages betinget fængsel var passende udmålt.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0045.
Til top Sidst opdateret: 17-04-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk