Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Banks erstatningsansvar overfor en aktionær 
15-11-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 7. november 2019 meddelt aktionær tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. maj 2019.
I sommeren 2010 imødekom Finansiel Stabilitet en banks ansøgning om en statsgaranti under Bankpakke I. Finansiel Stabilitet stillede i den forbindelse blandt andet krav om en kapitaludvidelse på 750 mio. kr. Banken gennemførte herefter en aktieemission og udsendte i den forbindelse prospekt og tillægsprospekter.

På baggrund af prospektet tegnede aktionæren for nominelt 200.000 kr. aktier á 3 kr. pr. aktie for i alt 631.310 kr.

I foråret 2011 gik banken konkurs. Aktionæren anmeldte sit krav på erstatning for køb af aktier i konkursboet, som dog afviste aktionærens krav. Herefter anlagde aktionæren retssag.

Sø- og Handelsretten frifandt bankens konkursbo

Sø- og Handelsretten fandt efter en samlet vurdering af oplysningerne i prospektet og tillægsprospekterne, at der ikke var grundlag for at statuere et prospektansvar.

Yderligere fandt Sø- og Handelsretten blandt andet også, at der ikke forelå så ekstraordinære omstændigheder, at et ansvar for tab ved investeringen rettet mod selskabet selv kunne komme på tale.

Landsretten stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom

Landsretten stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom. Landsretten tiltrådte, at prospektet ikke led af sådanne mangler, at der var grundlag for at pålægge erstatningsansvar. Herudover fandt landsretten, at aktionæren ikke kunne rette et krav mod konkursboet i anledning af bankens ledelses beslutninger. Landsretten lagde herved vægt på, at anerkendelse af et sådant krav ville indebære en tilbageførsel af kapital fra selskabet til en aktionær i strid med selskabsretlige principper om kapitalbeskyttelse. Det ville ligeledes stride mod det børsretlige princip om ligebehandling af aktionærer. Endelig ville anerkendelse af et sådant krav være til skade for boets øvrige simple kreditorer i strid med konkursretlige principper.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0258.
Til top Sidst opdateret: 15-11-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk