Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a i forhold til afgørelse om fri proces. 
06-11-2015 

Procesbevillingsnævnet har den 5. november 2015 meddelt en moder tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse fra Vestre Landsret af 12. oktober 2015.
Byretten afslog at meddele fri proces

Under en sag efter forældreansvarslovens § 39 anmodede moderen byretten om at meddele hende fri proces. Byretten afslog at meddele hende fri proces.

Landsretten afviste kæremålet

Moderen kærede byrettens kendelse til Vestre Landsret, der afviste kæremålet. I sin begrundelse henviste landsretten til, at byrettens afgørelse var truffet under forberedelsen af sagen, og at afgørelsen derfor efter retsplejelovens § 389 a kun kan kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0516.

Tidligere kæretilladelser vedrørende forståelsen af retsplejelovens § 389 a

Procesbevillingsnævnet har flere gange tidligere meddelt kæretilladelse til Højesteret vedrørende anvendelsesområde for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a.

Højesteret har på nuværende tidspunkt truffet afgørelser den 23. april 2015 (vedrørende to afgørelser fra byretten om genoptagelse og en afgørelse fra byretten om opsættende virkning), den 23. juli 2015 (vedrørende en afgørelse fra byretten truffet under en sag om isoleret bevisoptagelse efter retsplejelovens § 343), og den 29. oktober 2015 (vedrørende en afgørelse fra en byretsdommer om ikke at vige sit sæde under behandlingen af tre sager, idet han ikke anså sig for inhabil).

Der henvises til Højesterets sager 250/2014 (U 2015.2529 H), 257/2014 (U 2015.2534 H), 262/2014 (U 2015.2540 H), 114/2015 og 201/2015.

Herudover meddelte Procesbevillingsnævnet den 4. september 2015 kæretilladelse til Højesteret i en sag, der vedrører en byrets afgørelse om retsafgift. Denne sag er endnu ikke afgjort af Højesteret.

Til top Sidst opdateret: 06-11-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk