Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a 
31-05-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 24. maj 2018 meddelt en part tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 8. marts 2018.
Under behandlingen af en faderskabssag besluttede byretten, at en af parterne skulle afgive forklaring. Byretten afsagde i den forbindelse i forbindelse med retsmøder tre kendelser henholdsvis om, at parten ikke var undtaget fra at afgive forklaring efter retsplejelovens § 171, om at parten ikke havde lovligt forfald, og om at parten skulle tages i forvaring, jf. retsplejelovens § 178, stk. 1, nr. 5, idet retten fandt vedkommendes forklaringer utroværdige og usandsynlige.

Parten kærede de tre kendelser til landsretten.

Landsretten afviste kæremålene:

Da landsretten fandt, at alle tre kendelser var omfattet af kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a, og da der ikke forelå kæretilladelse fra Procesbevillingsnævnet, afviste landsretten kæremålene.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0097. Det bemærkes, at Procesbevillingsnævnet tidligere har meddelt bevilling i en række andre sager om anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a, herunder senest i U 2017.3224 H.
Til top Sidst opdateret: 31-05-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk