Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a i forhold til afgørelse om tinglysning af stævning. 
21-03-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 18. marts 2016 meddelt to forpagtere tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 11. januar 2016.

Skifteretten afslog at tinglyse stævning

To forpagtere havde anlagt sag ved skifteretten mod et dødsbo ved boets privatskiftende arvinger med påstand om, at boet skulle overdrage tre ejendomme til forpagterne til en pris 15 % under den seneste offentlige ejendomsvurdering. Under sagen anmodede forpagterne om, at stævningen blev tinglyst på de tre ejendomme, hvilket skifteretten imidlertid afslog.

Landsretten afslog kæremålet

Forpagterne kærede skifterettens kendelse til Vestre Landsret, der afviste kæremålet med henvisning til, at det følger af dødsboskiftelovens § 101, at afgørelser efter dødsboskiftelovens § 89, stk. 1, nr. 1-5, træffes ved dom, og at det følger af dødsboskiftelovens §§ 98 og 105, at retsplejelovens regler om borgerlige sager samt om anke og kære finder anvendelse, og at retsplejelovens § 389 a derfor finder anvendelse. Endvidere henviste landsretten til, at uanset, at der i tinglysningslovens § 36 ikke er udtrykkelig henvist til retsplejelovens kapitel 37, må bestemmelserne i dette kapitel finde anvendelse på kæremål efter tinglysningslovens § 36. Herefter, og idet skifterettens kendelse var afsagt under forberedelsen af hovedforhandlingen, fandt landsretten, at skifterettens kendelse kun kunne kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Da en sådan tilladelse ikke forelå, afvistes kæremålet.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnets under journalnummer 2016-22-0014.

Tidligere kæretilladelser vedrørende forståelsen af retsplejelovens § 389

Procesbevillingsnævnet har flere gange tidligere meddelt kæretilladelse til Højesteret vedrørende anvendelsesområde for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a.

Højesteret har på nuværende tidspunkt truffet afgørelser den 23. april 2015 (vedrørende to afgørelser fra byretten om genoptagelse og en afgørelse fra byretten om opsættende virkning), den 23. juli 2015 (vedrørende en afgørelse fra byretten truffet under en sag om isoleret bevisoptagelse efter retsplejelovens § 343), den 29. oktober 2015 (vedrørende en afgørelse fra en byretsdommer om ikke at vige sit sæde under behandlingen af tre sager, idet han ikke anså sig for inhabil), den 17. november 2015 (vedrørende en kendelse fra byretten om beregning af retsafgift), og den 19. februar 2016 (vedrørende en kendelse fra byretten om at meddele en part i en retssag afslag på fri proces).

Der henvises til Højesterets sager 250/2014 (U 2015.2529 H), 257/2014 (U 2015.2534 H), 262/2014 (U 2015.2540 H), 114/2015, 201/2015 (U 2016.545 H), 204/2015 (U 2016.813 H) og 248/2015.

Til top Sidst opdateret: 21-03-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk