Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anvendelsen af retsplejelovens § 389 a i konkurskarantænesager 
24-09-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 20. september 2018 meddelt tre personer tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der begge er afsagt af Vestre Landsret den 28. maj 2018.
De tre personer drev i interessentskabsform landbrugsvirksomhed fra en landbrugsejendom, som de hver ejede 1/3 af. Driften af landbruget viste sig imidlertid ikke at være rentabel, hvorfor såvel interessentskabet som de tre personer blev taget under konkursbehandling med den samme kurator.

Kort efter konkursens indtræden solgte kurator landbrugsejendommen. Køberen kunne imidlertid konstatere, at flere driftsaktiver, som efter hans opfattelse var en del af købsaftalen vedrørende landbrugsejendommen, var blevet fjernet fra ejendommen, og at dette var sket forud for afsigelsen af konkursdekretet.

Navnlig på denne baggrund anmodede kurator om, at der blev indledt konkurskarantænesager mod de tre personer, hvilket skifteretten tiltrådte. Kurator indgav herefter tre processkrifter om konkurskarantæne, og det fremgik heraf, at det var kurator i de personlige konkursboer, som var part i sagen.

Herudover anmodede den ene person skifteretten om fri proces til konkurskarantænesagen.

Skifteretten tillod kurator at ændre partsbetegnelsen og afviste anmodningen om fri proces

Efter anmodning fra kurator og mod protest fra de tre personer tillod skifteretten ved kendelse, at kurator ændrede partsbetegnelsen i de tre konkurskarantænesager således, at det var kurator i konkursboet efter interessentskabet som var part i sagen, idet det måtte have stået de tre personer klart, at det var kurator i konkursboet efter interessentskabet, som var rette part i sagen.

Skifteretten afviste endvidere ved en beslutning anmodningen om fri proces, idet skifteretten fandt, at der hverken i retsplejeloven eller konkursloven var særskilt hjemmel til, at skifteretten kunne meddele fri proces til en konkurskarantænesag.

De tre personer kærede kendelserne til landsretten.

Landsretten afviste kæremålene

Både i sagen vedrørende berigtigelse af kurators partsbetegnelse og i sagen vedrørende afvisningen af anmodningen om fri proces fandt landsretten efter en nærmere gennemgang af forarbejderne til retsplejelovens § 389 a, og navnlig under henvisning til Højesterets kendelse trykt i U 2017.1760 H , at retsplejelovens § 389 a også fandt anvendelse i sager om konkurskarantæne.

Da Procesbevillingsnævnets tilladelse til kære af skifterettens kendelse og beslutning ikke forelå afviste landsretten kæremålene

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0291 – 2018-22-0294.
Til top Sidst opdateret: 24-09-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk