Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anvendelse af lighedsreglen i boligreguleringslovens § 5, stk. 9 
10-03-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 9. marts 2017 meddelt en lejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. december 2016
Sagen angik lejefastsættelse for et boliglejemål, der blev indgået i 2012. Lejen var i lejeaftalen fastsat til det lejedes værdi efter bestemmelsen i boligreguleringslovens § 5, stk. 2, der vedrører lejemål, der er gennemgribende moderniseret.

Lejer anlagde sag mod udlejer med påstand om lejenedsættelse. Til støtte for påstanden om lejenedsættelse gjorde lejer gældende, at den aftalte leje var mere byrdefuld end den leje, der gælder for andre lejere i ejendommen, og at lejen således var i strid med lighedsreglen i boligreguleringslovens § 5, stk. 9. 

Sagens tvistepunkt angik, hvorvidt lighedsreglen i boligreguleringslovens § 5, stk. 9, skal anvendes således, at der udelukkende skal sammenlignes med lejemål, hvor lejen er fastsat efter § 5, stk. 2, eller om lejemål i ejendommen, hvor lejen er fastsat efter § 5, stk. 1, 2. pkt., om omkostningsbestemt leje med forbedringstillæg, også skal inddrages i denne vurdering. Der var mellem parterne enighed om, at lejemålene i ejendommen er ens moderniseret, og at der både er lejemål, der er udlejet efter § 5, stk. 1, 2. pkt., og § 5, stk. 2.

Boligretten frifandt udlejer for påstanden om lejenedsættelse

Boligrettens flertal fandt, at der ikke forelå fornøden dokumentation for, at den aftalte leje var mere byrdefuld end den leje, der gælder for de øvrige lejemål i ejendommen. Flertallet frifandt herefter udlejer.

Boligrettens mindretal stemte derimod for at tage lejers påstand om lejenedsættelse til følge. Mindretallet fandt, at der ved vurderingen af lighedsreglen i § 5, stk. 9, skal ske sammenligning med de lejemål, der er ens moderniseret, uanset om lejen er fastsat efter § 5, stk. 1, 2. pkt., eller § 5, stk. 2. 

Landsretten stadfæstede boligrettens dom

Lejer ankede dommen til Østre Landsret, der stadfæstede boligrettens dom. Landsretten udtalte, at bestemmelsen i boligreguleringslovens § 5, stk. 9, må anvendes således, at der ved indgåelse af en lejeaftale efter § 5, stk. 2, ikke kan aftales en leje eller lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefuld for lejer end for andre lejere i ejendommen, der har indgået lejeaftale i henhold til § 5, stk. 2. 

Herefter fandt landsretten, at lejer ikke havde godtgjort, at den leje, som blev aftalt ved lejeaftalens indgåelse, efter en samlet bedømmelse var mere byrdefuld end den leje, der gjaldt for andre lejere med lejeaftaler indgået i henhold til § 5, stk. 2. 

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0036. 

 

Til top Sidst opdateret: 10-03-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk