Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anonymitet for fem vidner i en sag om indsamling af midler til PKK 
22-11-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. november 2013 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. september 2013 om anonymitet for fem vidner i en sag mod i alt 11 tiltalte om indsamling af midler til PKK, der behandles som en nævningesag i byretten. Vidnerne havde til politiet forklaret, at de frygtede for deres sikkerhed. Byretten tog imidlertid ikke anklagemyndighedens begæring i medfør af retsplejelovens § 856, stk. 2, nr. 2, om anonymitet for disse vidner til følge blandt andet med henvisning til, at der ikke var påvist sikre konkrete omstændigheder, der med styrke talte for, at afgørende hensyn til vidnernes sikkerhed gjorde anonymitet påkrævet, og at den omstændighed, at sagen angik overtrædelse af straffelovens § 114 b, nr. 2, ikke kunne føre til en anden vurdering.  Landsretten ændrede byrettens kendelse og bestemte, at de fem vidners navne, stillinger og bopæle ikke må oplyses for de tiltalte, at de tiltalte skal forlade retslokalet, mens de fem vidner afhøres, retsplejelovens § 856, stk. 4, og at afhøringen skal ske for lukkede døre, jf. retsplejelovens § 29, stk. 3, 3. pkt. Landsretten havde herved foretaget en samlet vurdering af sagens omstændigheder, herunder særligt at straffesagen vedrører organiseret kriminalitet, sagens alvor og kredsen af tiltalte, som har haft kontakt med vidnerne i forbindelse med indsamling, og fundet, at risikoen for repressalier medfører, at afgørende hensyn til vidnernes sikkerhed gør anonymitet påkrævet.

Sagen er behandlet under Procesbevillingsnævnets j.nr. 2013-25-0207.
Til top Sidst opdateret: 22-11-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk