Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anmodning om edition i lydoptagelser rettet mod en byret 
11-09-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 28. august 2019 meddelt en forhenværende advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. april 2019.

Den forhenværende advokat havde været bistandsadvokat for en forurettet under en straffesag, hvor der under hovedforhandlingen opstod uenighed mellem retsformanden og den forhenværende advokat om bl.a. spørgsmål til forurettede under hendes afgivelse af vidneforklaring. Uenigheden kulminerede, da retsformanden efter indstilling fra anklageren og forsvareren fratog den forhenværende advokat ordet, hvorefter han forlod retslokalet sammen med forurettede. Da vidneforklaringerne blev lydoptaget, blev også ordvekslingen mellem den forhenværende advokat og retsformanden optaget.

Inden han forlod retslokalet, havde den forhenværende advokat kæret en af byrettens beslutninger truffet under hovedforhandlingen, og i den anledning sendte han senere via mail supplerende bemærkninger til retsformanden, hvori han blandt andet sammenlignede retsformandens retsledelse med den spanske inkvisition.

Byretten valgte på denne baggrund at klage over den forhenværende advokat til Advokatnævnet, som fandt, at den forhenværende advokats adfærd under hovedforhandlingen udgjorde en tilsidesættelse af god advokatskik, mens den efterfølgende mail udgjorde en grov tilsidesættelse af god advokatskik, hvorfor nævnet pålagde den forhenværende advokat en bøde på 100.000 kr. Advokatnævnet lagde i den forbindelse afgørende vægt på indholdet af den retsbog, som retsformanden havde udarbejdet på baggrund af lydoptagelsen.

Den forhenværende advokat indbragte herefter Advokatnævnets kendelse for en anden byret, som imidlertid ved dom stadfæstede Advokatnævnets kendelse. Ansøgeren ankede byrettens dom til landsretten og anmodede i ankestævningen landsretten om at meddele et editionspålæg til den byret, der havde behandlet straffesagen, med henblik på, at byretten skulle fremlægge lydoptagelsen. Anmodningen var begrænset til kun at angå den del, der indeholdt ordvekslingen mellem den forhenværende advokat og retsformanden.

Landsretten afslog anmodningen om editionspålæg

Under henvisning til, at retsplejelovens § 711 om aktindsigt i lydoptagelse af vidneforklaringer ikke fandt anvendelse på den del af lydoptagelsen som ønskedes fremlagt, og til at det efter retsplejelovens § 34 og § 35 tilkom retsformanden at beslutte omfanget af gengivelsen af ordvekslingen i retsbogen, fandt landsretten, at der ikke var grundlag for at pålægge byretten at udlevere lydfilen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0193.

Til top Sidst opdateret: 11-09-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk