Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anklagemyndighedens kontraanke når tiltalte har anket strafudmålingen. 
29-01-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 22. januar 2015 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 19. september 2014. Den tiltalte var i byretten fundet delvist skyldig i narkotikakriminalitet og idømt 14 års fængsel. På sidstedagen for ankefristens udløb ankede tiltalte byrettens dom vedrørende strafudmålingen til landsretten. 8 dage senere kontraankede anklagemyndigheden til domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt til skærpelse. Den tiltalte påstod herefter anklagemyndighedens kontraanke afvist under henvisning til, at tiltaltes anke alene vedrørte strafudmålingen, og at anklagemyndigheden under disse omstændigheder var afskåret fra at iværksætte anke, der også omfattede spørgsmålet om tiltaltes skyld, efter udløbet af 14 dage efter dommens afsigelse. Landsretten bemærkede under henvisning til retsplejelovens § 905, stk. 1, og § 907, stk. 1, at en dom, der er anket af en tiltalt, kan kontraankes af anklagemyndigheden, hvis en sådan anke iværksættes inden 14 dage efter modtagelsen af meddelelse af tiltaltes anke, og at der hverken efter bestemmelsernes ordlyd eller på andet grundlag er holdepunkter for at forstå bestemmelserne således, at anklagemyndighedens mulighed for at kontraanke til skade for tiltalte er begrænset til alene at vedrøre strafudmålingen i tilfælde, hvor den af tiltalte iværksatte anke ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld. Landsretten tog således ikke begæringen om afvisning af anklagemyndighedens anke til følge. Landsretten tillod i samme forbindelse i medfør af retsplejelovens § 910, stk. 2, at den tiltalte kunne udvide sin anke til også at omfatte beviserne for hans skyld i de forhold, hvori han ved byrettens dom var fundet skyldig.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2014-25-0309.
Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk