Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anke til landsret afvist som følge af appellantens manglende indgivelse af påstandsdokument 
23-02-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 22. februar 2012 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en afgørelse, der er truffet af Østre Landsret den 16. juni 2011. Ved ankesagens berammelse blev det bestemt, at påstandsdokumenter skulle foreligge senest den 9. juni 2011, og at overskridelse af fristen kunne få udeblivelsesvirkninger, jf. retsplejelovens § 378, stk. 2, jf. § 386. Ved e-mail af 6. juni 2011 til Østre Landsret videresendte appellanten, der havde advokatpålæg, men hvis tidligere advokat var udtrådt af sagen, en erklæring fra en advokatfuldmægtig, der oplyste at ville indtræde som advokat for appellanten, forudsat at fristen til indgivelse af påstandsdokument og hovedforhandlingen, der var berammet til foretagelse over 2 retsdage med start 14 dage senere, blev udsat. Af appellantens e-mail fremgik endvidere, at han for nylig havde været alvorligt syg i en længere periode. Ved e-mail af 8. juni 2011 til Østre Landsret fremsendte appellanten diverse dokumentation for sygdom i form af blandt andet udskrivelsesbrev fra hospital og dokumentation for modtaget tandlægebehandling. Indstævnte indgav påstandsdokument inden for fristen. Appellanten indgav ikke påstandsdokument. Landsretten afviste anken med henvisning til, at appellanten ikke havde indgivet påstandsdokument inden den af landsretten fastsatte frist og under henvisning til, at der ikke var oplyst forhold, som kunne medføre, at retten undtagelsesvist burde undlade at tillægge fristoverskridelsen udeblivelsesvirkning i form af afvisning.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2012-22-0008.
Til top Sidst opdateret: 23-02-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk