Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ankesag afvist i medfør af retsplejelovens § 368 a, stk. 1 
31-08-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 29. august 2018 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30. april 2018
Appellanten havde fra kommunen modtaget påbud om, at appellanten skulle ophøre med at drive airsoft-virksomhed, da dette ifølge kommunen stred mod lokalplanen.

Appellanten påklagede kommunens påbud til Planklagenævnet, der ikke gav appellanten medhold i klagen, hvorfor appellanten indbragte afgørelsen for byretten med påstand om, at Planklagenævnet skulle anerkende, at kommunens påbud skulle tilbagekaldes. Appellanten gjorde til støtte for påstanden blandt andet gældende, at virksomheden var en servicevirksomhed, der kunne indpasses i lokalplanen, og at kommunen ved manglende henvendelse til appellanten havde udvist retsfortabende passivitet.

Byretten frifandt Planklagenævnet

Byretten frifandt Planklagenævnet blandt andet under henvisning til, at virksomheden ikke kunne anses som en ”servicevirksomhed”, således som en sådan virksomhed var fastlagt i lokalplanen, og at kommunen ikke havde udvist retsfortabende passivitet.

Landsretten afviste ankesagen i medfør af retsplejelovens § 368 a

Appellanten ankede dommen til landsretten med påstand som for byretten. Til støtte for anken gentog appellanten sine anbringender for byretten.

Efter at have indhentet parternes bemærkninger til spørgsmålet om afvisning af anken i medfør af retsplejelovens § 368 a, stk. 1, afviste landsretten anken.

Som begrundelse herfor anførte landsretten blandt andet, at det, der var anført for landsretten, ikke gjorde det sandsynligt, at landsretten ville komme til et andet resultat end byretten, at sagen ikke var af principiel karakter, og at andre grunde i øvrigt ikke talte for, at sagen blev behandlet i to instanser.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2018-22-0220.
Til top Sidst opdateret: 31-08-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk