Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anke i sag om erstatning under 20.000 kr. for ulovlig frihedsberøvelse 
05-11-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2019 meddelt en patient tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. juni 2019.
Patienten blev i oktober 2017 tvangsindlagt på psykiatrisk hospital. Spørgsmålet om tvangsindlæggelsen blev efterfølgende indbragt for byretten, der ved dom af 10. december 2018 bestemte, at tvangsindlæggelsen ikke var lovlig.

Patienten nedlagde herefter påstand om, at regionen skulle betale 8.100 kr. i erstatning for den ulovlige frihedsberøvelse, jf. retsplejelovens § 469, stk. 6. Ved dom af 12. april 2019 blev regionen frifundet for erstatningspåstanden. Patienten ankede dommen vedrørende erstatning til landsretten.

Landsretten afviste ankesagen

Landsretten fandt, at sagen var omfattet af ankebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 368, stk. 1, 2. pkt., idet påstanden for landsretten havde en økonomisk værdi, der ikke oversteg 20.000 kr. Landsretten henviste til, at den særlige bestemmelse i retsplejelovens § 475 om, hvorledes anke af byrettens domme om administrativ frihedsberøvelse skal iværksættes, ikke indebar, at retsplejelovens § 368, stk. 1, 2. pkt., ikke fandt anvendelse ved anke af sager omfattet af retsplejelovens kapitel 43 a, når sagen alene angik spørgsmål om tilkendelse af erstatning. Landsretten afviste derfor sagen med henvisning til, at Procesbevillingsnævnets tilladelse ikke forelå.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0325.
Til top Sidst opdateret: 05-11-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk