Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anke af dom om narkotikakriminalitet 
12-02-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2014 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. august 2013.
I sagen var den tiltalte i byretten bl.a. blevet tiltalt for at have købt og videresolgt ikke under 17 kilo amfetamin. Byretten dømte i overensstemmelse med tiltaltes egen forklaring tiltalte for at have købt og videresolgt 1 kilo amfetamin. Byretten dømte herudover tiltalte i foreningen med en anden tiltalt, T2, at have solgt amfetamin i en mængde, der var betydelig større end 1.750 gram, men mindre end 17 kilo, ligesom byretten dømte tiltalte for 3 andre forhold, som der tillige var rejst tiltale for. Straffen blev udmålt til 8 års fængsel. Retten bemærkede i forhold til en konfiskationspåstand, at den lagde det af anklagemyndigheden anførte om en fortjeneste på 100 kr. pr. gram amfetamin til grund og konfiskerede herefter et udbytte på 175.000 kr. in solidum hos tiltalte og T2 og herudover 100.000 kr. hos tiltalte alene.
Under hovedforhandlingen i ankesagen besluttede Østre Landsret på baggrund af udformningen af anklagemyndighedens ankemeddelelse, at anklagemyndighedens anke alene skulle behandles som en anke til domfældelse i overensstemmelse med byrettens bevisresultat og skærpelse.
Østre Landsret stadfæstede af de grunde, der var anført i byrettens dom, at tiltalte var skyldig i det af byretten anførte omfang. Landsretten skærpede straffen til 10 års fængsel, og konfiskerede på baggrund af de forudsætninger om fortjeneste, som byretten havde lagt til grund, i alt 850.000 kr. hos tiltalte.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-25-0171.  
Til top Sidst opdateret: 12-02-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk