Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afvisning af straffeankesag vedrørende vilkårsovertrædelse 
29-10-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 24. oktober 2018 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 29. juni 2018.

Personen var i 2017 blevet idømt 40 dages betinget fængsel med vilkår om, at personen skulle undergive sig tilsyn af kriminalforsorgen og, såfremt kriminalforsorgen fandt det fornødent, skulle undergive sig behandling mod misbrug af alkohol.

Kriminalforsorgen foretog efterfølgende indberetning om, at den dømte ikke overholdt vilkåret om alkoholistbehandling, og anklagemyndigheden indbragte sagen for byretten med påstand om fuldbyrdelse af den idømte fængselsstraf.

Byretten lagde efter Kriminalforsorgens indberetning til grund, at den dømte ikke havde overholdt vilkåret om alkoholistbehandling. Byretten fandt endvidere, at der ikke var udsigt til, at den dømte ville kunne overholde vilkåret. Byretten fandt herefter, at den idømte fængselsstraf skulle fuldbyrdes.

Den dømte ankede byrettens dom til landsretten med påstand om, at vilkårene for den betingede dom ikke skulle ændres.

Landsretten afviste anken

Under hovedforhandlingen i landsretten udeblev den dømte, og anklageren anmodede om, at anken blev afvist efter retsplejelovens § 920, stk. 2. Den dømtes forsvarer var mødt og anmodede om, at sagen blev fremmet uden den dømtes tilstedeværelse.

Landsretten fandt, at forhandlingen ikke med nytte kunne fremmes i den dømtes fravær, og landsretten afviste derfor anken i medfør af retsplejelovens § 920, stk. 2.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0190.

Til top Sidst opdateret: 29-10-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk