Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afvisning af straffeankesag på grund af manglende forkyndelse 
07-10-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 5. oktober 2016 meddelt en domfældt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 8. januar 2016.

Den domfældte var i byretten blevet idømt en tillægs- og fællesstraf af fængsel i 10 måneder for overtrædelse af straffelovens § 276 om tyveri og straffelovens § 288 om røveri.

Den domfældte ankede dommen til Østre Landsret til frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidiært til formildelse af straffen. Anklagemyndigheden ankede dommen til skærpelse. 

Landsrettens afviste ankesagen

Den domfældte mødte ikke op til den berammede hovedforhandling. Anklagemyndigheden oplyste, at indkaldelsen til hovedforhandlingen forgæves havde været forsøgt forkyndt for den domfældte. Anklagemyndigheden fremlagde en rapport fra stævningsmanden, hvor det bl.a. fremgik, at stævningsmanden på 5 forskellige datoer havde forsøgt at kontakte den domfældte på bopælen, og at der i 4 af tilfældene var tegn på personer på adressen, uden at døren blev åbnet.

Anklagemyndigheden anmodede herefter om, at den domfældtes anke skulle afvises i medfør af retsplejelovens § 920, stk. 3, efter hvilken bestemmelse en ankesag kan afvises, hvis anklageskriftet eller indkaldelsen ikke på sædvanlig måde har kunnet forkyndes for tiltalte, fordi denne har skiftet bopæl eller opholdssted uden at give den nødvendige meddelelse herom. Anklagemyndigheden oplyste, at anklagemyndigheden i givet fald ville frafalde modanken. 

Landsretten besluttede herefter at afvise hele den domfældtes anke, herunder både den principale påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang og den subsidiære påstand om formildelse, i medfør af retsplejelovens § 920, stk. 3.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0155.

 

Til top Sidst opdateret: 07-10-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk