Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afvisning af kæremål om varetægtsfængsling 
30-05-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 22. maj 2018 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 16. februar 2018.
Manden var tilbage i 2013 blevet idømt fængsel i 3 år for bedrageri, databedrageri og dokumentfalsk. Efter udgang i sommer 2013 udeblev manden fra afsoning og udrejste til England. Manden rejste i januar 2018 tilbage til Danmark, hvor han blev anholdt.

Manden blev herefter fremstillet i et grundlovsforhør, hvor retten varetægtsfængslede manden. Retten fandt, at der var bestemte grunde til at antage, at manden på fri fod ville unddrage sig forfølgning i sagen. Kendelsen blev kæret til landsretten, som den 22. januar 2018 stadfæstede byrettens kendelse. Manden ansøgte Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at kære denne kendelse til Højesteret. Procesbevillingsnævnet meddelte afslag på denne ansøgning.

Byretten forlængede varetægtsfængslingen

Ved kendelse af 2. februar 2018 forlængede byretten varetægtsfængslingen. Byretten fandt, at grundlaget for varetægtsfængslingen stadig var til stede. Varetægtsfængslingen blev forlænget med henblik på, at fortsat afsoning af manden kunne påbegyndes.

Landsretten afviste kæren

Manden kærede kendelsen til Vestre Landsret.

Anklagemyndigheden oplyste i den forbindelse, at manden var blevet løsladt fra varetægtsfængsling den 7. februar 2018 og i den forbindelse blevet overført til afsoning af den resterende straf. Anklagemyndigheden oplyste samtidig, at det var anklagemyndighedens opfattelse, at manden i stedet for varetægtsfængsling burde have fået genoptaget straffuldbyrdelsen efter straffuldbyrdelsesloven

Manden nedlagde herefter påstand om, at den gennemførte varetægtsfængsling frem til den 7. februar 2017 havde været uretmæssig/ulovlig.

Vestre Landsret afviste ved kendelse af 16. februar 2018 kæremålet. Landsretten lagde vægt på, at manden var blevet løsladt fra varetægtsfængsling den 7. februar 2018 og forløbet efter byrettens kendelse af 2. februar 2018, hvorfor manden ikke længere havde retlig interesse i kæremålet vedrørende fortsat varetægtsfængsling.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Ansøgningen om tilladelse til kære af Vestre Landsrets kendelse af 22. januar 2018 er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-26-0004.

Tilladelsen til at kære Vestre Landsrets kendelse af 16. februar 2018 er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-26-0009.
Til top Sidst opdateret: 30-05-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk