Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afvisning af en ankesag i medfør af retsplejelovens § 368 a, stk. 1 
28-04-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 26. april 2016 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 17. februar 2016.

Appellanten havde anlagt sag mod sin udlejer ved boligretten blandt andet med påstand om, at huslejen for hans boliglejemål skulle nedsættes. Herudover omhandlede sagen et spørgsmål om størrelsen af udlejers træk på kontoen for indvendig vedligeholdelse, samt et spørgsmål om, hvorvidt udlejer uberettiget havde inddraget fællesarealer i ejendommen.

Forud for sagsanlægget havde huslejenævnet afsagt kendelse om, at der ikke var grundlag for at nedsætte huslejen, idet huslejen ikke kunne antages væsentligt at overstige den leje, der oppebæres for sammenlignelige lejemål. Huslejenævnet havde endvidere skønsmæssigt fastsat det beløb, som udlejer kunne fratrække vedligeholdelseskontoen. 

Boligretten frifandt udlejer

Boligretten fandt det ikke bevist, at lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi, ligesom boligretten ikke fandt grundlag for at tilsidesætte det af huslejenævnet foretagne skøn vedrørende trækket på vedligeholdelseskontoen. 

Endvidere fandt boligretten ikke, at udlejer uberettiget havde inddraget fællesarealer, idet der ikke forelå sådanne særlige holdepunkter, der kræves for at ansøger skal kunne anses for at have erhvervet brugsrettigheder som en del af lejeforholdet.

Boligretten frifandt derfor udlejer for samtlige de nedlagte påstande.

Landsretten afviste ankesagen i medfør af retsplejelovens § 368 a

Appellanten ankede dommen til landsretten med påstande som for byretten. Til støtte for anken gentog appellanten sine anbringender for byretten samt gjorde nogle yderligere anbringender gældende til støtte for sine påstande. Endvidere anmodede appellanten om tilladelse til yderligere bevisførelse i form af en besigtigelse, hvilket landsretten dog afslog.

Efter at have indhentet parternes bemærkninger til spørgsmålet om afvisning af anken i medfør af retsplejelovens § 368 a, stk. 1, afviste landsretten anken. 

Som begrundelse herfor anførte landsretten blandt andet, at den efter en gennemgang af sagens dokumenter og de forklaringer, der blev afgivet under hovedforhandlingen af sagen i byretten, parternes synspunkter og byretsdommens begrundelse var enig i byrettens vurdering såvel med hensyn til sagens beviser som til de retlige spørgsmål i sagen. Landsretten anførte endvidere, at appellanten for landsretten havde nedlagt samme påstande og gjort de samme synspunkter gældende til støtte for påstandene som for byretten, ligesom bevisførelsen for landsretten ville være den samme, som for byretten. Under disse omstændigheder var der ikke udsigt til, at ankesagen vil få et andet udfald end i byretten, og der var ikke i øvrigt grunde, der talte for, at sagen skulle behandles i to instanser.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2016-22-0104.

Opmærksomheden henledes på, at Procesbevillingsnævnet henholdsvis den 7. august 2015, 30. september 2015, 12. januar 2016 og 7. april 2016 har meddelt tilladelse til kære til Højesteret til 4 appellanter i 4 andre sager i medfør af retsplejelovens § 391, stk. 4.

Disse sager blev behandlet under j.nr. 2015-22-0274, 2015-22-0278, 2015-22-0532 og 2016-22-0022.

Til top Sidst opdateret: 28-04-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk