Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afvisning af anklagemyndighedens anke i sag om kursmanipulation 
30-11-2015 

Procesbevillingsnævnet har den 27. november 2015 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 9. oktober 2015
Byretten frifandt

En række tidligere direktører og bestyrelsesmedlemmer i forskellige banker var tiltalt for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om blandt andet kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder.

B
yretten frifandt de tiltalte ved dom af 1. juli 2015.

Landsretten afviste anklagemyndighedens anke

På ankefristens sidste dag ankede anklagemyndigheden byrettens dom til landsretten. Ankemeddelelsen blev modtaget rettidigt den 15. juli 2015 i landsretten. Genpart af ankemeddelelsen blev ligeledes den 15. juli 2015 sendt pr. mail til de relevante forsvarere og med anbefalet brev til de tiltalte. De almindelige breve med genparter af ankemeddelelsen og følgebrevet til de tiltalte, forsvarerne og byretten blev ikke sendt den 15. juli 2015. Dette skyldtes ifølge anklagemyndigheden en fejl begået af den medarbejder fra postvæsenet, der skulle afhente post hos anklagemyndigheden. Den 16. juli 2015 blev brevene afsendt, og samme dag blev kopi af brevene ved politiets foranstaltning bragt ud til de tiltaltes private postkasser.

Landsretten afviste efter retsplejelovens § 910, stk. 1, sagen under henvisning til, at de almindelige breve til de tiltalte, byretten og forsvarerne med genparter af ankemeddelelsen ikke var blevet sendt rettidigt, jf. retsplejelovens § 907, stk. 1, 2. pkt., hvorefter genparter skal sendes så vidt muligt samtidig til tiltalte med almindeligt og anbefalet brev og med almindeligt brev til byretten og tiltaltes forsvarer. Landsretten fandt, at der ikke forelå sådanne omstændigheder, der kunne begrunde en admittering af anklagemyndighedens anke efter retsplejelovens § 910, stk. 2.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0283.

Til top Sidst opdateret: 30-11-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk