Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afvisning af anke til landsretten via sagsportalen 
24-09-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 23. september 2019 meddelt en privat bygherre tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 13. juni 2019.

I 2018 anlagde et stilladsfirma sag mod en privat bygherre med påstand om betaling for udført stilladsarbejde. Bygherren nedlagde for retten påstand om frifindelse. Ved dom af 25. april 2019 gav Retten i Odense stilladsfirmaet medhold i den nedlagte påstand.

Landsretten afviste ankesagen

Bygherren ankede dommen via sagsportalen den 8. maj 2019 via appelfunktionen. På baggrund heraf blev der dannet en automatisk ankestævning på baggrund af de oplysninger, der blev udfyldt i forbindelse med anken.

Af denne autogenerede ankestævning fremgår, at ankestævningen er indleveret af bygherren selv.

I ankestævningen var advokat A, som ikke havde møderet for landsretten, anført som bygherres partsrepræsentant. Af sagsportalen fremgår ligeledes, at det er advokat A, der har uploadet ankestævningen.

Samtidig med ankestævningen blev der ligeledes uploadet et processkrift af typen ”Suppl.sagsoplysninger”. Processkriftet havde overskriften ”Ankestævning” og var underskrevet af advokat M, der heller ikke havde møderet for landsretten.

Samtidig med upload af ankestævningen uploadede advokat A en meddelelse på sagsportalen, hvoraf det fremgik, at bygherren under sagen for landsretten ville blive repræsenteret af advokat S, der havde møderet for landsretten. Advokat A anmodede ved samme lejlighed om, at advokat S blev givet adgang til sagsportalen.

Den 4. juni 2019 sendte landsretten efter telefonisk henvendelse af samme dato fra advokat S om, at han repræsenterer bygherren i sagen, en bekræftelse på advokatskiftet, hvorefter advokat S fik adgang til sagen på sagsportalen.

Den 12. juni 2019 afgav advokat S ankereplik.

Landsretten anførte, at hverken den automatisk dannede ankestævning eller det samtidig hermed uploadede processkrift benævnt ”Ankestævning” er indleveret af parten selv eller af en advokat med møderet for landsret.

Landsretten lagde vægt på, at det følger af retsplejelovens § 261, stk. 2, at retten på embeds vegne skal afvise personer, der ikke er berettigede til for den at give møde for andre, og tilbagevise processkrifter fra andre end parten og de nævnte mødeberettigede personer, og at det af praksis vedrørende denne bestemmelse følger, at advokater, der indleverer processkrifter – herunder ankestævninger – i ankesager for landsretten, bortset fra sager, der behandles efter småsagsprocessen, skal have møderet for landsret, jf. retsplejelovens § 133, stk. 1.

Landsretten udtalte, at det forhold, at advokat S, der har møderet, den 4. juni 2019, telefonisk har meddelt landsretten, at han repræsenterer appellanten under ankesagen, og at han den 12. juni 2019 har indgivet ankereplik, kan ikke føre til et andet resultat, hvortil landsretten bemærkede, at oplysningen om indtræden er meddelt til landsretten efter ankefristens udløb uden samtidig indlevering af ny ankestævning underskrevet af mødeberettiget advokat.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0311

Til top Sidst opdateret: 24-09-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk