Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afvisning af anke efter udeblivelse i straffesag 
26-09-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 17. september 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. maj 2019.
En marokkansk statsborger blev i byretten idømt 3 måneders fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud i 6 år for en række tyverier begået i forening med en medgerningsmand.

Forsvareren anmodede cirka et halvt år efter domfældelsen landsretten om at admittere den tiltaltes anke under henvisning til, at den tiltalte efter byrettens dom var blevet identificeret som offer for menneskehandel, og at den omstændighed kunne have betydning for skyldsspørgsmålet og for spørgsmålet om udvisning. Forsvareren agtede under ankesagen at nedlægge påstand om frifindelse og den deri indeholdte formildelsespåstand samt ophævelse eller ændring af den idømte udvisning.

Landsretten admitterede herefter den tiltaltes anke. Anklagemyndigheden fremsendte kopi af ankemeddelelse til den tiltaltes opholdssted med anbefalet brev. Den tiltalte var i mellemtiden forsvundet, og den tiltaltes adresse var herefter ukendt.

Landsretten afviste den tiltaltes anke

Den tiltalte udeblev fra hovedforhandlingen i landsretten.

Anklagemyndigheden, som for landsretten havde påstået stadfæstelse af byrettens dom, anmodede landsretten om at afvise anken i medfør af retsplejelovens § 920, stk. 3, da der på grund af den tiltaltes forhold ikke havde kunnet ske forkyndelse af ankemeddelelse med anklageskrift. Forsvareren oplyste, at han ikke havde været i kontakt med den tiltalte og påstod anken realitetsbehandlet.

Landsretten afviste den tiltaltes anke i medfør af retsplejelovens § 920, stk. 3.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0182.
Til top Sidst opdateret: 26-09-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk