Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afslag på tilladelse til at stille supplerende spørgsmål til en skønsmand, da skønserklæringen ikke kunne anses for at være indbragt for retten. Endvidere afslag på nyt syn og skøn. 
09-07-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. juli 2014 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 20. maj 2014.
Nogle minoritetsaktionærer havde anlagt sag mod virksomheden med et krav om betaling af et nærmere angivet beløb i anledning af en tvangsindløsning af minoritetsaktionærernes aktier i virksomheden. Forinden retssagen havde byretten tilladt isoleret bevisoptagelse i form af syn og skøn med henblik på fastsættelse af indløsningskursen for aktierne. Skønsmanden var udmeldt i henhold til selskabslovens § 70, stk. 2, jf. § 67, stk. 3, hvorefter der gjaldt en 3 måneders frist for indbringelse af skønsmandens erklæring. Minoritetsaktionærernes stævning var indgivet inden 3 måneders fristens udløb. Det samme var virksomhedens svarskrift. Virksomheden havde i svarskriftet anført, at skønsmandens værdiansættelser var forkerte, og at virksomheden ønskede at stille supplerende spørgsmål til skønsmanden. Efterfølgende nedlagde virksomheden i et processkrift specifikt påstand om tilladelse til at stille supplerende spørgsmål til skønsmanden. Subsidiært begærede virksomheden nyt syn og skøn.
Både by- og landsretten fandt, at hverken minoritetsaktionærernes stævning eller virksomhedens svarskrift kunne anses for at være en indbringelse for retten af skønsmandens erklæring i medfør af selskabslovens § 67, stk. 3. Skønsmandens afgørelse var således endelig og måtte lægges til grund under den pågældende sag. Det blev derfor ikke tilladt virksomheden at stille skønsmanden supplerende spørgsmål. Endvidere fandt by- og landsretten, at der ikke var grundlag for at tillade nyt syn og skøn efter retsplejelovens regler med henvisning til, at reglerne om syn og skøn i en retssag som den pågældende specifikt var fastsat i selskabslovens § 67.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2014-22-0354.
Til top Sidst opdateret: 09-07-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk