Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afbeskikkelse af forsvarere i ankesag som følge af inhabilitet 
28-11-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. november 2014 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 4. november 2014 under behandlingen af en større ankesag om økonomisk kriminalitet. Ved kendelsen blev denne advokat (og to yderligere advokater) afbeskikket som forsvarere for tre af de tiltalte på grund af inhabilitet. Anklagemyndigheden havde under ankesagen til landsretten fremsendt materiale vedrørende blandt andet eksistensen af en skriftlig aftale, efter hvis ordlyd to af advokaterne som betaling for bistand i sagen skulle afregne en andel af deres forsvarersalær til et selskab tilhørende en advokat, der var vidne og angiven forurettet i ankesagen. Aftalen var underskrevet af en partneradvokat i et firma, hvor den advokat, der har fået kæretilladelse, tidligere havde været tilknyttet, og hvor den anden advokat fortsat var kompagnon. Aftalen var hverken underskrevet af kompagnonen eller advokaten selv. Advokaten erklærede over for landsretten, at han ikke havde haft noget kendskab til aftalen, inden landsretten og han modtog materiale om salærdelingsordningen fra anklagemyndigheden, ligesom han ikke havde betalt nogen del af sit salær under sagen til andre. Landsretten fandt efter en samlet vurdering af aftalens indhold og de øvrige foreliggende omstændigheder, at det ikke var sandsynligt eller troværdigt, at partneradvokaten indgik aftalen uden forudgående drøftelse med eller efterfølgende orientering af de to advokater, aftalen vedrørte. Landsretten lagde derfor til grund, at de to advokater var eller blev bekendt med aftalen i nær tilknytning til beskikkelsen som forsvarere uden at tage afstand fra aftalen og tilkendegive dette. Landsretten fandt herefter, at der forelå omstændigheder, der medførte, at de to advokater savnede fornøden habilitet til at virke som forsvarere i sagen, jf. retsplejelovens § 734, stk. 1, og at beskikkelsen af dem som offentlige forsvarere derfor måtte tilbagekaldes, jf. § 736, stk. 1, 1. led. Afbeskikkelse af den tredje forsvarer vedrørte ikke kendskab til den ovenfor omtalte aftale.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2014-25-0335.
Til top Sidst opdateret: 28-11-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk