Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Advokatnævnets inddrivelse af sagsomkostninger 
12-02-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 7. februar 2019 meddelt en forhenværende advokat og et selskab tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Vestre Landsret og Østre Landsret henholdsvis den 15. oktober og den 5. december 2018.

I den første sag vedrørende den forhenværende advokat var Advokatnævnets kendelse om, at der var sket tilsidesættelse af god advokatskik, indbragt for domstolene, hvor sagen endeligt blev afgjort af Højesteret, som i forbindelse med sagens afgørelse pålagde den forhenværende advokat at betale sagens omkostninger til Advokatnævnet i form af et beløb til dækning af advokatomkostninger samt til dækning af den af Advokatnævnet afholdte retsafgift.

Da den forhenværende advokat ikke betalte de pålagte sagsomkostninger, indgav Advokatnævnet en begæring om udlæg til fogedretten.

Fogedretten fremmede sagen vedrørende den forhenværende advokat

Under mødet i fogedretten, hvor udlægsbegæringen mod den forhenværende advokat blev behandlet, fremsatte den forhenværende advokat indsigelse mod fogedsagens fremme, idet han navnlig gjorde gældende, at Advokatnævnet er en offentlig myndighed, hvorfor inddrivelse skulle ske via restanceinddrivelsesmyndigheden. Fogedretten afviste den forhenværende advokats indsigelser og fremmede derfor sagen i henhold til det opgjorte beløb, hvorefter fogedretten foretog udlæg i to faste ejendomme tilhørende den forhenværende advokat.

Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse

Den forhenværende advokat kærede kendelsen til Vestre Landsret, der fandt, at der ikke var grundlag for de fremsatte indsigelser om Advokatnævnets fremgangsmøde ved inddrivelse af sagsomkostninger, hvorfor landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse.

I den anden sag vedrørende selskabet havde selskabet og en i selskabet ansat advokat indbragt Advokatnævnets kendelse, hvorved den ansatte advokat blev pålagt en sanktion for tilsidesættelse af god advokatskik, for byretten. Da selskabet og den ansatte advokat undlod at betale berammelsesafgift afviste og sluttede byretten sagen. Efter anmodning fra Advokatnævnet blev sagen dog genoptaget, og byretten pålagde både selskabet og den ansatte advokat at betale sagsomkostninger til Advokatnævnet. Byrettens beslutning om sagsomkostninger blev med Procesbevillingsnævnets tilladelse indbragt for både landsretten og Højesteret, som stadfæstede beslutningen.

Da selskabet ikke betalte de pålagte sagsomkostninger, indgav Advokatnævnet begæring om udlæg til fogedretten.

Fogedretten afviste sagen vedrørende selskabet

Den fogedret, der behandlede sagen vedrørende selskabet, tog efter selskabets begæring først stilling til, hvorvidt Advokatnævnet kunne inddrive de forfaldne sagsomkostninger via fogedretten, eller om Advokatnævnet som følge af nævnets status var forpligtet til i medfør gældsinddrivelsesloven at lade inddrivelse ske via restanceinddrivelsesmyndigheden.

Efter en nærmere gennemgang af forarbejderne til retsplejeloven og gældsinddrivelsesloven fandt fogedretten, at Advokatnævnet er en del af den offentlige forvaltning, at rette inddrivelsesmyndighed var SKAT, at Advokatnævnet ikke var berettiget til selv at inddrive det tilkendte sagsomkostningsbeløb, og at der derfor ikke var hjemmel til, at fogedretten kunne foretage udlæg. Fogedretten afviste derfor sagen.

Landsretterne bestemte, at fogedsagen kunne fremmes


Advokatnævnet kærede med Procesbevillingsnævnets tilladelse fogedrettens kendelse til Østre Landsret.

Østre Landsret fandt under hensyntagen til ordlyden af gældsinddrivelseslovens § 1 og forarbejderne hertil samt til Advokatnævnets stilling som et organ under Advokatsamfundet, at Advokatnævnets inddrivelse af tilkendte sagsomkostninger ikke var omfattet af gældsinddrivelsesloven, hvorfor fogedretten ikke skulle have afvist sagen. Landsretten hjemviste derfor sagen til fortsat behandling ved fogedretten.

Procesbevillingsnævnets sagsnumre

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0532 og 2018-22-0638.

Til top Sidst opdateret: 12-02-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk