Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Advokatansvarssag i et tilfælde, hvor en advokat ikke havde gjort forældelse gældende i en tidligere retssag 
02-01-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 22. december 2017 meddelt et aktieselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 20. juni 2017.
I december 2011 anlagde konkursboet efter et ejendomsselskab en retssag mod et aktieselskab med krav om erstatning bl.a. på baggrund af, at aktieselskabet i marts 2006 havde gennemført en kapitalnedsættelse på 4 mio., hvorved der blev udloddet 3,8 mio. kr. i udbytte til kapitalselskabet som eneaktionær i ejendomsselskabet. Ejendomsselskabet gik konkurs den 2. december 2010.

Byretten fandt, at aktieselskabet ved at modtage udbetalingen fra ejendomsselskabet havde handlet ansvarspådragende, og konkursboets tab blev fastsat til 4 mio. kr.

Aktieselskabet var under retssagen repræsenteret af en advokat, som ikke havde rådgivet aktieselskabet om muligheden for at gøre gældende, at konkursboets erstatningskrav var forældet. Under landsrettens behandling af sagen blev det nægtet aktieselskabet at gøre anbringendet om forældelse gældende. Landsretten stadfæstede byrettens dom i januar 2015.

Efterfølgende anlagde aktieselskabet en sag mod det advokatfirma, hvor selskabets tidligere advokat var ansat. Aktieselskabet nedlagde påstand om et erstatningskrav som følge af, at advokaten havde undladt at rådgive om muligheden for at gøre gældende, at konkursboets krav var forældet, og at advokaten ikke havde gjort dette anbringende gældende under retssagen.

Byretten og landsretten fandt, at kravet var forældet, og at der derfor ikke var et advokatansvar

Byretten fandt, at aktieselskabet ikke havde godtgjort, at domstolene ville være kommet frem til, at konkursboets krav mod aktieselskabet var forældet. Advokatfirmaet blev derfor frifundet for erstatningspåstanden.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten anførte, at et erstatningsansvar for advokatfirmaet forudsatte, at konkursboets krav var forældet, da konkursboet i december 2011 anlagde retssag mod aktieselskabet. Landsretten lagde vægt på, at der var tale om et erstatningskrav uden for kontrakt, hvorfor forældelsesfristen var 3 år, jf. forældelsesfristens § 3, stk. 1. Fristen skulle derfor regnes fra det tidspunkt, hvor skaden måtte anses for indtrådt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 4.

Landsretten fandt, at skaden ikke kunne anses for at være indtrådt på tidspunktet for kapitalnedsættelsen på grund af ejer- og personsammenfald i ejendomsselskabet og aktieselskabet, men at skaden i stedet måtte anses for at være indtrådt på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse den 2. december 2010, hvor der forelå den fornødne klarhed over, at der i ejendomsselskabet ikke var tilstrækkelig kapital. Da den 3-årige forældelsesfrist skulle regnes fra den 2. december 2010, og da stævning blev indleveret den 2. december 2011, var konkursboets erstatningskrav ikke forældet, og advokatfirmaet havde derfor ikke pådraget sig et erstatningsansvar ved at undlade at påberåbe sig forældelse.

Procesbevillingsnævnet har givet aktieselskabet bevilling til at appellere sagen til Højesteret i den seneste sag vedrørende advokatfirmaets erstatningsansvar.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0412
Til top Sidst opdateret: 02-01-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk