Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

5 års fængsel for egentligt hjemmerøveri 
18-09-2013 

 

Procesbevillingsnævnet har den 17. september 2013 meddelt to tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 29. maj 2013. De tiltalte blev i byretten fundet skyldige i grov vold og røveri begået på den forurettedes bopæl, hvortil de tiltalte var ankommet i indbrudshensigt, men hvor de antraf beboeren, der lå og sov i husets stue, og idømt fængsel i 1 år og 6 måneder. Byretten frifandt de tiltalte for en påstand om overtrædelse af straffelovens § 288, stk. 2, om røveri af særlig grov beskaffenhed. Anklagemyndigheden ankede dommen til Østre Landsret, der blandt andet fandt det bevist, at de tiltalte tog en nøgle fra beboeren i huset i umiddelbar tilknytning til, at den ene tiltalte slog beboeren i hovedet med en medbragt tom flaske. Landsretten fandt det endvidere bevist, at røveriet fandt sted kl. 18.40, at der var en bil i carporten, at lågen til haven var åben, at de tiltalte ved bagdøren passerede en rollator, at døren var ulåst, og at fjernsynet var tændt, hvilket de tiltalte, da lyset var slukket i huset, senest måtte have kunnet konstatere, da de kom ind i husets gang. 4 landsdommere voterede herefter for, at de tiltalte måtte have anset det for sandsynligt, at beboeren, som de vidste, var en ældre mand, var hjemme, og at de begik egentligt hjemmerøveri, jf. straffelovens § 288, stk. 2, ved alligevel at gå ind med berigelseshensigt. 2 landsdommere voterede for frifindelse for overtrædelse af skærpelsesbestemmelsen på grund af manglende forsæt. De lagde herved blandt andet vægt på, at det tændte fjernsyn i hvert fald ikke med sikkerhed kunne ses, før de tiltalte var trængt ind i huset. Efter stemmeflertallet blev de tiltalte – foruden straffelovens § 245, stk. 1 – domfældt efter straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, og straffen blev forhøjet til fængsel i 5 år.
Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-25-0106 og 2013-25-0128. Opmærksomheden henledes på, at Procesbevillingsnævnet den 8. juni 2012 meddelte tilladelse til anke til Højesteret i en anden sag om hjemmerøveri.

Sagen – behandlet under j.nr. 2012-25-0108 – er også omtalt på Procesbevillingsnævnets hjemmeside.

Sagen er afgjort af Højesteret i U 2013.821 H.

Til top Sidst opdateret: 18-09-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk