Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

2 nye sager om anke via sagsportalen 
03-07-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 29. juni 2018 meddelt to personer tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Vestre Landsret henholdsvis den 22. maj 2018 og den 13. juni 2018.
Personerne var parter i almindelige civile sager, der ved byretterne blev behandlet digitalt på domstolenes sagsportal. I begge sager var parterne repræsenteret af advokater, der ikke havde møderet for landsretten.

Da parterne, der ikke havde fået medhold i byretten, ønskede at anke til landsretten, indgav parternes advokater via sagsportalen ankestævning til byretten inden ankefristens udløb.

Landsretten afviste ankesagerne

Landsretten bemærkede i begge sager, at det følger af retsplejelovens § 261, stk. 2, og hidtidig praksis vedrørende denne bestemmelse, at advokater, der indleverer processkrifter i ankesager for landsretten, herunder ankestævninger, skal have møderet for landsretten. Undtaget herfra er efter praksis ankesager, der behandles under småsagsprocessen.

Landsretten bemærkede dernæst, at retsplejelovens § 372, stk. 2, 1. pkt., ved lov nr. 1867 af 29. december 2015 blev ændret således, at en ankestævning i almindelige civile ankesager nu på samme måde som ankestævninger i småsager og kæreskrifter skal indleveres til den byret, der har truffet afgørelsen.

Landsrettens flertal udtalte i begge sager efter en gennemgang af bestemmelsernes forarbejder, at det ikke kunne antages at have været tilsigtet i forbindelse med digitaliseringen af retsprocessen at ændre den gældende retstilstand, hvorefter en ankestævning til landsretten skal indleveres af en mødeberettiget advokat, uanset at ankestævningen nu skal indleveres til byretten.

Da ankestævningen i sagerne ikke var indleveret af parten selv eller af en advokat med møderet for landsretten, stemte landsrettens flertal i begge sager for at afvise ankesagerne.

Landsrettens mindretal udtalte i begge sager, at ankestævningen var indleveret til byretten af en advokat med møderet for byretten, og at ankesagen herefter ikke kunne afvises. Mindretallet udtalte endvidere, at der med ændringen af retsplejelovens § 372, stk. 2, 1. pkt., nu er tilvejebragt et énstrenget system, hvor appel af byrettens afgørelser sker ved anke eller kære til byretten, og at der herefter ikke er grundlag for at fastholde en praksis, hvorefter indlevering af en ankestævning i almindelige ankesager kræver møderet for landsretten. Mindretallet stemte derfor i begge sager for, at ankesagerne ikke skulle afvises.

Efter stemmeflertallet afviste landsretten således ankesagerne.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0259 og 2018-22-0304.

Procesbevillingsnævnet har for nylig givet bevilling til Højesteret i en sag vedrørende en beslægtet problemstilling. Sagen blev behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0070.
Til top Sidst opdateret: 03-07-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk