Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Æresfornærmende sigtelse mod byretsdommer 
01-10-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2012 meddelt en domfældt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 29. juni 2012. Ved dommen stadfæstede landsretten Retten i Lyngbys dom af 1. november 2011, hvor domfældte blev fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 267 og straffet med 10 dagbøder hver på 1.000 kr. Landsretten fandt, at domfældtes udtalelser i et interview til TV måtte anses for at indeholde en æresfornærmende sigtelse, idet domfældte i essensen havde udtalt, at der fra den pågældende byretsdommer side lå usaglige politiske hensyn bag domfældelsen af ham, og at sigtelsen, hvis den havde været sand, kunne have ført til embedsfortabelse for byretsdommeren på grund af strafbart forhold, jf. straffelovens § 146. Landsretten tiltrådte endvidere byrettens vurdering, hvorefter de fremsatte udsagn ikke vedrørte forhold af en sådan samfundsmæssig interesse, at fremsættelsen måtte anses for berettiget med henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10. Landsretten udtalte i den forbindelse, at staten har en berettiget interesse i at beskytte en dommers omdømme, når der fremsættes beskyldninger af en karakter som i denne sag.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0191.
Til top Sidst opdateret: 01-10-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk