Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ændring af en dom om fængselsstraf til en behandlingsdom 
27-05-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 23. maj 2016 meddelt en domfældt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. januar 2016.

En person blev i byretten for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. § 21, og § 191, stk. 1, nr. 1, jf. § 21, idømt fængsel i 2 år og 6 måneder. Han blev dog i medfør af straffelovens § 73 og § 68 a anbragt på psykiatrisk afdeling, indtil straffen måtte kunne fuldbyrdes. Længstetiden for foranstaltningen blev fastsat til 5 år.

Da 2/3 af den idømte straf var udstået, indbragte anklagemyndigheden sagen for retten med påstand om, at den idømte foranstaltning ændredes til en dom til behandling på psykiatrisk afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kunne træffe bestemmelse om genindlæggelse. Anklagemyndigheden nedlagde endvidere påstand om, at der fastsattes en længstetid for foranstaltningen på 5 år, og at den idømte straf på 2 år og 6 måneders fængsel bortfaldt som udstået ved anbringelsen på psykiatrisk afdeling. 

Byretten ændrede ved kendelse dommen i overensstemmelse med det af anklagemyndigheden påståede. 

Byretten udtalte, at den domfældte i den foreliggende situation måtte bedømmes, som var han idømt en foranstaltning i medfør af straffelovens § 68 a, hvilket indebærer, at varigheden kan strække sig ud over længden af den idømte straf. Retten fandt således, at der i straffelovens § 73, stk. 2, jf. § 72, stk. 2, eller i § 72, stk. 2, analogt, var hjemmel til at ændre dommen til en foranstaltning.

Landsrettens stadfæstede byrettens kendelse

Domfældte kærede byrettens kendelse til landsretten, der tiltrådte, at der efter ordlyden i bestemmelserne i straffelovens § 73, stk. 2, jf. § 72, stk. 2, var den fornødne hjemmel til at afsige kendelse som sket i byretten.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0034

Til top Sidst opdateret: 27-05-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk