Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Årsagssammenhæng mellem et trafikuheld og en whiplashlæsion 
28-09-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 27. september 2018 meddelt en skadelidt mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. marts 2018.
Skadelidte var en torsdag i sommeren 2010 udsat for en trafikulykke, hvor han i sin bil blev påkørt bagfra af en bil med 40 km i timen, da han holdt stille for rødt. Skadelidte blev umiddelbart efter uheldet undersøgt på skadestuen, hvor der ikke var umiddelbare tegn på læsioner.

Mandagen efter – 4. dagen efter ulykken - henvendte skadelidte sig til egen læge, og af de kortfattede interne journalnotater fra konsultationen fremgik det, at lægen havde mistanke om en whiplashlæsion. Skadelidte blev i senere behandlingsforløb diagnosticeret med whiplashsyndrom, og blev bevilget fleksjob.

Der var i sagen navnlig strid om årsagssammenhængen mellem trafikulykken og skadelidtes gener.

Sagen var flere gange blevet forelagt for Retslægerådet, hvor rådet blandt andet konstaterede, at ingen forudgående lidelser kunne begrunde skadelidtes symptomer. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) havde tillige truffet afgørelse i sagen, hvor det blandt andet fremgik, at styrelsen havde afvist årsagssammenhæng med henvisning til, at det var praksis, at skadelidte skulle have henvendt sig til egen læge indenfor 2-3 døgn efter hændelsen.

Byretten fandt, at der var årsagssammenhæng mellem trafikulykken og skadelidtes lidelser.

Byretten fremhævede blandt andet, at det var bevist, at skadelidte, ved konsultationen ved egen læge på 4. dagen efter ulykken, havde klaget over smerter i nakken, og det blev på baggrund af bevisførelsen og Retslægerådets udtalelser lagt til grund, at skadelidte ikke havde beskrevne lidelser, der svarede til de gener og lidelser, han beskrev efter ulykken.

Landsretten afviste årsagssammenhæng

Landsretten henviste navnlig til Retslægerådets udtalelse i sagen, hvorefter rådet blandt andet fandt, at der var årsagssammenhæng mellem ulykke og gener, såfremt det kunne bevises, at symptomerne optrådte forud for konsultationen hos egen læge på 4. dagen efter ulykken. Landsrettens flertal fandt ikke, at et sådant bevis var fremlagt, og sluttede modsætningsvis, at der ikke var årsagssammenhæng. Landsrettens mindretal fandt – blandt andet med henvisning til, at skadelidte ikke havde de pågældende gener før ulykken, og at der ikke var andre hændelser eller medicinske tilstande, der kunne være årsagen til generne – at der var årsagssammenhæng, og voterede derfor for stadfæstelse af byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0175
Til top Sidst opdateret: 28-09-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk