Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

 Fri proces 

 
Her kan du se et udvalg af de seneste afgørelser.

 Pages

FriprocestilsyvbærereafefternavnetØrstedienankesagblaombrugafvaremærketØrsted.aspxFri proces til syv bærere af efternavnet Ørsted i en ankesag bl.a. om brug af varemærket Ørsted16-12-2019 13:22
Friprocestilenrækkehusejereiensagomhjemfaldspligtmodenkommune.aspxFri proces til en række husejere i en sag om hjemfaldspligt mod en kommune09-07-2019 14:47
Friprocestiltresagsøgteisageromulovligfildeling.aspxFri proces til tre sagsøgte i sager om ulovlig fildeling03-07-2019 10:43
Friprocestilkæresagomværnetingvedgældssanering.aspxFri proces til kæresag om værneting ved gældssanering13-04-2018 10:05
Friprocestilenarvingiensagomfordelingafnedarvedepensionsmidler.aspxFri proces til en arving i en sag om fordeling af nedarvede pensionsmidler09-08-2016 10:45
Friprocestilenlegatar.aspxFri proces til en legatar i en sag om, hvorvidt et udkast til codicil opfylder betingelserne for oprettelse af et nødtestamente08-08-2016 16:09
Automatiskfriprocesienankesag.aspxAutomatisk fri proces i en ankesag23-05-2016 12:04
Afvisningiforligtsag.aspxAfvisning i forligt sag08-04-2016 12:03
FriprocestiletmindreårigtbarniensagmodAnkestyrelsenomrettentilbørnetilskud.aspxFri proces til et mindreårigt barn i en sag mod Ankestyrelsen om retten til børnetilskud21-03-2016 16:49
Friprocestilentyrkiskstatsborgeriensagomfamiliesammenføringmedherboendeægtefælleogfællesbørn.aspxFri proces til en tyrkisk statsborger i en sag om familiesammenføring med herboende ægtefælle og fællesbørn.16-03-2016 13:24
DelvisfriprocestilsagsanlægogforelæggelseforRetslægerådet.aspxDelvis fri proces til sagsanlæg og forelæggelse for Retslægerådet.02-02-2015 13:21
Friprocestilsagmodetrealkreditinstitutomrealkreditinstituttetsmulighedforensidigtatforhøjebidragssatsenpåklagerensrealkredi.aspxFri proces til sag mod et realkreditinstitut om realkreditinstituttets mulighed for ensidigt at forhøje bidragssatsen på klagerens realkreditlån03-11-2015 12:56
FriprocestilrumænskestatsborgeretilenretssagmodRigspolitietomerstatningforuberettigetfrihedsberøvelse.aspxFri proces til rumænske statsborgere til en retssag mod Rigspolitiet om erstatning for uberettiget frihedsberøvelse25-09-2015 13:47
Delvisfriprocestilirakiskestatsborgeretilenretssagomblatortgodtgørelse.aspxDelvis fri proces til irakiske statsborgere til en retssag om bl.a. tortgodtgørelse18-09-2015 09:48
Friprocestilsagomtilkendelseafførtidspension.aspxFri proces til sag om tilkendelse af førtidspension07-04-2015 15:36
Friprocestilensagomandelshaversbetalingtilaltanprojektienandelsboligforening1.aspxFri proces til en sag om andelshavers betaling til altanprojekt i en andelsboligforening11-02-2015 14:19
Beregningafarbejdsmarkedsbidrag.aspxBeregning af arbejdsmarkedsbidrag05-12-2014 13:00
Friprocestil16personerefterretsplejelovens§329tilinjuriesagmodetpolitiskparti.aspxFri proces til 16 personer efter retsplejelovens § 329 til injuriesag mod et politisk parti.09-07-2014 11:59
FriprocestilentidligeresoldattilsagsanlægmodForsvarsministerietomerstatningforenpsykiskarbejdsskadeopståetefterudsendelseti.aspxFri proces til en tidligere soldat til sagsanlæg mod Forsvarsministeriet om erstatning for en psykisk arbejdsskade opstået efter udsendelse til Bosnien.26-05-2014 11:20
Spørgsmålomanerkendelseaferhvervssygdom.aspxSpørgsmål om anerkendelse af erhvervssygdom08-05-2014 15:43
Friprocestilenpotentielgrupperepræsentantietgruppesøgsmål,dervedrørererstatningfortabefterinvesteringienhedgeforening.aspxFri proces til en potentiel grupperepræsentant i et gruppesøgsmål, der vedrører erstatning for tab efter investering i en hedgeforening.04-02-2014 13:40
Friprocestilboetefterenskadelidtiensagomfastsættelseaferhvervsevnetabserstatningvedskadelidtesdødsomfølgeafenanerkendtpatie.aspxFri proces til boet efter en skadelidt i en sag om fastsættelse af erhvervsevnetabserstatning ved skadelidtes død som følge af en anerkendt patientskade.26-11-2013 13:17
Tilbagekaldelseafbevillingomfriprocestiletgruppesøgsmålvedrørendeophævelseafydelsesgarantiietpensionsselskab.aspxTilbagekaldelse af bevilling om fri proces til et gruppesøgsmål vedrørende ophævelse af ydelsesgaranti i et pensionsselskab10-10-2013 14:44
Afgørelseomfriprocesisager.aspxAfgørelse om fri proces i sager efter "bankkrak"04-04-2013 15:56
Friprocesimedførafretsplejelovens§329tilenankesagvedHøjesteretomerstatningsansvarforpersonskadeforvoldtafcigaretrygning.aspxFri proces i medfør af retsplejelovens § 329 til en ankesag ved Højesteret om erstatningsansvar for personskade forvoldt af cigaretrygning31-08-2012 14:44
FriprocestiltotidligeresoldatertilsagsanlægmodAnkestyrelsenomanerkendelseafpsykiskearbejdsskaderefterudsendelsetilBalkan.aspxFri proces til to tidligere soldater til sagsanlæg mod Ankestyrelsen om anerkendelse af psykiske arbejdsskader efter udsendelse til Balkan18-06-2012 09:25
Friprocesefterretsplejelovens§329tilsagerommeddelelseafdanskstatsborgerskab.aspxFri proces efter retsplejelovens § 329 til sager om meddelelse af dansk statsborgerskab07-06-2012 14:13
Friprocestil3minoritetsaktionærerogbegrænsetfriprocestilgrupperepræsentanteni2gruppesøgsmål,dervedrørererstatningfortabsomf.aspxFri proces til 3 minoritetsaktionærer og begrænset fri proces til grupperepræsentanten i 2 gruppesøgsmål i sager, der vedrører erstatning for tab som følge af fejlagtige oplysninger i børsprospekt.06-02-2012 14:46
FriprocestilengrupperepræsentantietgruppesøgsmålforHøjesteret.aspxFri proces til en grupperepræsentant i et gruppesøgsmål for Højesteret06-02-2012 14:39
FriprocesiensagomForsvarsministerietserstatningsansvarianledningafdedanskestyrkerstilbageholdelseafenafghanskstatsborger.aspxFri proces i en sag om Forsvarsministeriets erstatningsansvar i anledning af de danske styrkers tilbageholdelse af en afghansk statsborger03-01-2012 11:29
Friprocestilerhvervsdrivendeefterretsplejelovens§329.aspxFri proces til erhvervsdrivende efter retsplejelovens § 32908-09-2011 11:52
Injuriesagmodforhenværendeminister.aspxInjuriesag mod forhenværende minister17-06-2011 12:49
FriprocesisagomDanmarksdeltagelseiIrak-krigen.aspxFri proces i sag om Danmarks deltagelse i Irak-krigen08-10-2008 19:58
Afghanersagen.aspxAfghanersagen08-09-2008 12:01
Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk