Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

 Appeltilladelser 

 
Her kan du se et udvalg af de seneste afgørelser.

 Pages

Forældelseafenpatientskadesag.aspxForældelse af en patientskadesag08-04-2020 13:53
Virkningerneaffriprocesiforholdtilsærskiltekæremål.aspxVirkningerne af fri proces i forhold til særskilte kæremål08-04-2020 08:21
Godtgørelseforovertrædelseafarbejdstidsdirektivgennemførelsesloven.aspxGodtgørelse for overtrædelse af arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven08-04-2020 08:09
Spildevandsselskabsforsyningspligt.aspxSpildevandsselskabs forsyningspligt03-04-2020 09:38
Omekstraordinærgenoptagelsesomfølgeaffejliselvangivelsen.aspxOm ekstraordinær genoptagelse som følge af fejl i selvangivelsen03-04-2020 09:34
Straffastsættelseforulovligvåbenbesiddelse.aspxStraffastsættelse for ulovlig våbenbesiddelse30-03-2020 10:44
Manglervedkøbafbrugtegenstande.aspxMangler ved køb af brugte genstande24-03-2020 13:43
Omrettergangsfejlogændringaftiltalenienstraffesag.aspxOm rettergangsfejl og ændring af tiltalen i en straffesag24-03-2020 09:28
UdvisningafEU-borgerforbesiddelseafenpistol.aspxUdvisning af EU-borger for besiddelse af en pistol19-03-2020 14:03
Parts-ogprocesevneforetpartrederi.aspxParts- og procesevne for et partrederi19-03-2020 09:58
Omgrundlagforsagkyndigvurderingunderbehandlingafdødsbo.aspxOm grundlag for sagkyndig vurdering under behandling af dødsbo16-03-2020 13:55
Omdækningundererhvervsansvarsforsikring.aspxOm dækning under erhvervsansvarsforsikring16-03-2020 12:59
Omvidnefritagelseistraffesag.aspxOm vidnefritagelse i straffesag16-03-2020 10:35
Prøveløsladelse.aspxPrøveløsladelse06-03-2020 14:27
Klippekortordningen.aspxKlippekortordningen06-03-2020 14:12
Omvejretefterprivatvejsloven.aspxOm vejret efter privatvejsloven02-03-2020 10:18
Tortgodtgørelseiyderligeresyvsageromdelingafsexvideoer.aspxTortgodtgørelse i yderligere syv sager om deling af sexvideoer28-02-2020 13:08
UdleveringtilstraffuldbyrdelseiRumænien.aspxUdlevering til straffuldbyrdelse i Rumænien24-02-2020 12:27
Tredjemandseditionunderenisoleretbevisoptagelse.aspxTredjemandsedition under en isoleret bevisoptagelse21-02-2020 10:50
Omvaretægtsfængslingafudlændingpåtåltophold.aspxOm varetægtsfængsling af udlænding på tålt ophold21-02-2020 09:49
Samleversmisbrugafdigitalsignatur.aspxSamlevers misbrug af digital signatur21-02-2020 09:45
Fuldbyrdelseaffængselsstrafpågrundafvilkårsovertrædelse.aspxFuldbyrdelse af fængselsstraf på grund af vilkårsovertrædelse21-02-2020 09:42
Sagsomkostningerisagderblevløftetudafsmåsagsprocessen.aspxSagsomkostninger i sag der blev løftet ud af småsagsprocessen10-02-2020 13:16
Varetægtsfængslingpågrundafunddragelsesfareafudvisningsdømt.aspxVaretægtsfængsling på grund af unddragelsesfare af udvisningsdømt31-01-2020 14:20
Sagomgenindsættelseafenforvaringsdømt.aspxSag om genindsættelse af en forvaringsdømt27-01-2020 13:57
Væsentligmisligholdelseafenagenturaftale.aspxVæsentlig misligholdelse af en agenturaftale27-01-2020 12:59
Erstatningforindbliksgener.aspxErstatning for indbliksgener27-01-2020 08:40
Pligttilprøvelseaffordring,derikkevilkunneopnådividende.aspxPligt til prøvelse af fordring, der ikke vil kunne opnå dividende24-01-2020 09:37
Beslutningomændringaffordelingstalpågeneralforsamlingienejerforening.aspxBeslutning om ændring af fordelingstal på generalforsamling i en ejerforening20-01-2020 12:33
Slagteridriftudenmiljøgodkendelse.aspxSlagteridrift uden miljøgodkendelse17-01-2020 08:57
Omudleveringafsagsakter.aspxOm udlevering af sagsakter17-01-2020 08:52
Genindsættelseafenforvaringsdømt.aspxGenindsættelse af en forvaringsdømt23-12-2019 15:16
Frihedsberøvelseafenudlænding.aspxFrihedsberøvelse af en udlænding23-12-2019 15:11
Tvangsfikseringinimåneder.aspxTvangsfiksering i ni måneder20-12-2019 14:09
Materielretskraft.aspxMateriel retskraft20-12-2019 14:03
Straffesagomskatteunddragelse.aspxStraffesag om skatteunddragelse20-12-2019 13:09
Yderligereensagomdownloadogfildelingafetophavsretligtbeskyttetfilmværk.aspxYderligere en sag om download og fildeling af et ophavsretligt beskyttet filmværk20-12-2019 10:48
Sagsomkostningerienarbejdsskadesag.aspxSagsomkostninger i en arbejdsskadesag20-12-2019 10:43
Interessekonfliktforbistandsadvokat.aspxInteressekonflikt for bistandsadvokat16-12-2019 14:02
Varetægtsfængslingefterudlændingelovenaflitauiskstatsborger.aspxVaretægtsfængsling efter udlændingeloven af litauisk statsborger16-12-2019 13:26
TvangsfuldbyrdelseafdomfraArbejdsretten.aspxTvangsfuldbyrdelse af dom fra Arbejdsretten16-12-2019 13:18
Omudmeldelsesbegrænsningietfagforbundsvedtægter.aspxOm udmeldelsesbegrænsning i et fagforbunds vedtægter11-12-2019 09:25
Erstatningssvarforskadepåledningeriforbindelsemedgrøfteoprensning.aspxErstatningssvar for skade på ledninger i forbindelse med grøfteoprensning09-12-2019 12:04
Sagomværnetingoglovvalg.aspxSag om værneting og lovvalg06-12-2019 10:33
Sagomaffaldsgebyr.aspxSag om affaldsgebyr04-12-2019 08:28
Advokatpålægtiladvokat.aspxAdvokatpålæg til advokat02-12-2019 15:25
Anvendelseafretsplejelovens§389aikonkurssager.aspxAnvendelse af retsplejelovens § 389 a i konkurssager02-12-2019 15:18
Påbudomblokeringforadgangtildomænenavn.aspxPåbud om blokering for adgang til domænenavn02-12-2019 15:12
Sagommandatsvigogbestikkelse.aspxSag om mandatsvig og bestikkelse02-12-2019 08:51
Forældelse,nårderistævningenertagetforbeholdforyderligerekrav.aspxForældelse, når der i stævningen er taget forbehold for yderligere krav29-11-2019 08:55
Kæremålsomkostninger.aspxKæremålsomkostninger25-11-2019 13:42
Ophævelseafgældssaneringskendelse.aspxOphævelse af gældssaneringskendelse25-11-2019 13:15
Omerhvervelseafejendomsretvedhævd.aspxOm erhvervelse af ejendomsret ved hævd25-11-2019 13:10
Tortgodtgørelseisageromdelingafsexvideoer.aspxTortgodtgørelse i sager om deling af sexvideoer21-11-2019 14:11
Afbrydelseafforældelsesfristenefterreglerneomprocesunderretning.aspxAfbrydelse af forældelsesfristen efter reglerne om procesunderretning21-11-2019 10:06
SamleversmisbrugafNemID.aspxSamlevers misbrug af NemID18-11-2019 10:36
Forældelseiarbejdsskadesagindenudløbaffristenforgenoptagelse.aspxForældelse i arbejdsskadesag inden udløb af fristen for genoptagelse18-11-2019 10:29
Omgenoptagelseafpatientskadesag.aspxOm genoptagelse af patientskadesag18-11-2019 10:19
Omnegativretskraft.aspxOm negativ retskraft18-11-2019 10:11
Bankserstatningsansvaroverforenaktionær.aspxBanks erstatningsansvar overfor en aktionær15-11-2019 08:49
Overtrædelseafmeldepligt.aspxOvertrædelse af meldepligt12-11-2019 15:14
Overtrædelseafpåbud.aspxOvertrædelse af påbud12-11-2019 15:10
Udeblivelseiankesagomforældremyndighed.aspxUdeblivelse i ankesag om forældremyndighed08-11-2019 09:56
Bristedeforudsætningerogbetalingafrenovationsudgifterilejesag.aspxBristede forudsætninger og betaling af renovationsudgifter i lejesag06-11-2019 08:17
Ankeisagomerstatningunder20000krforulovligfrihedsberøvelse.aspxAnke i sag om erstatning under 20.000 kr. for ulovlig frihedsberøvelse05-11-2019 11:38
Omophævelseafpålægmeddeltefterdomforseksualforbrydelser.aspxOm ophævelse af pålæg meddelt efter dom for seksualforbrydelser05-11-2019 11:34
Omproportionalitetenafvaretægtsfængslingafudlænding.aspxOm proportionaliteten af varetægtsfængsling af udlænding05-11-2019 11:30
Vikarserstatningskraveftertrafikulykkepåvejtilarbejde.aspxVikars erstatningskrav efter trafikulykke på vej til arbejde29-10-2019 11:13
Afvisningafankesagefterretsplejelovens§368a.aspxAfvisning af ankesag efter retsplejelovens § 368 a29-10-2019 10:55
OmtilsidesættelseafudtalelsefraArbejdsmarkedetsErhvervssikring.aspxOm tilsidesættelse af udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring29-10-2019 10:49
Omberigtigelseafgodtgørelsesbeløbidom.aspxOm berigtigelse af godtgørelsesbeløb i dom29-10-2019 09:34
Tosagerombesiddelseafenkreditkortkniv.aspxTo sager om besiddelse af en kreditkortkniv28-10-2019 12:22
10årsfængselforvåbenbesiddelseunderbandekonflikt.aspx10 års fængsel for våbenbesiddelse under bandekonflikt09-10-2019 15:41
Fremlæggelseaflægeerklæring.aspxFremlæggelse af lægeerklæring09-10-2019 14:38
OmJernbanenævnetshjemmeltilattræffeafgørelser.aspxOm Jernbanenævnets hjemmel til at træffe afgørelser09-10-2019 08:59
Spørgsmålomfremmeafudsættelsesforretningtrodslejerspassivitet.aspxSpørgsmål om fremme af udsættelsesforretning trods lejers passivitet.09-10-2019 08:46
Nærmestepårørendeilivsforsikringer.aspxNærmeste pårørende i livsforsikringer09-10-2019 08:42
Opretholdelseafforvaringafudlænding,dervarudvist.aspxOpretholdelse af forvaring af udlænding, der var udvist03-10-2019 12:02
Sagsomkostningerisaghvorenpartharfremsatflereforligsforslag.aspxSagsomkostninger i sag hvor en part har fremsat flere forligsforslag27-09-2019 10:22
Dokumentationafrevisionsrapporter.aspxDokumentation af revisionsrapporter27-09-2019 10:18
LandsskatterettensogSkatteministerietsdepartementskompetence.aspxLandsskatterettens og Skatteministeriets departements kompetence27-09-2019 10:15
Stedbarnsadoptionaftobørnfødtafsurrogatmor.aspxStedbarnsadoption af to børn født af surrogatmor27-09-2019 10:12
Ansættelsesretligekonsekvenserafatudeblivefraenmulighedssamtale.aspxAnsættelsesretlige konsekvenser af at udeblive fra en mulighedssamtale27-09-2019 10:08
Medvirkentilophavsretskrænkelser.aspxMedvirken til ophavsretskrænkelser26-09-2019 11:32
Afvisningafankeefterudeblivelseistraffesag.aspxAfvisning af anke efter udeblivelse i straffesag26-09-2019 10:18
Omtilladelsetilvidneafhøringafsocialrådgiveristraffesag.aspxOm tilladelse til vidneafhøring af socialrådgiver i straffesag26-09-2019 10:01
Realkreditinstituttersadgangtilunderentvangsauktionatmedtagemorarenterpåfortrins-stillingen.aspxRealkreditinstitutters adgang til under en tvangsauktion at medtage morarenter på fortrinsstillingen26-09-2019 08:59
Ommanglervedfastejendom.aspxOm mangler ved fast ejendom25-09-2019 10:56
Omproduktansvarforenpersonskade.aspxOm produktansvar for en personskade25-09-2019 10:51
Forrentningaferstatningfortabtarbejdsfortjenesteianledningafenlægemiddelsskade.aspxForrentning af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i anledning af en lægemiddelsskade25-09-2019 10:47
Ekstinktionaffrihedshævd.aspxEkstinktion af frihedshævd25-09-2019 09:20
Omtiltalerejsningindenforenafrettenfastsatfrist.aspxOm tiltalerejsning inden for en af retten fastsat frist24-09-2019 15:36
Afvisningafanketillandsrettenviasagsportalen.aspxAfvisning af anke til landsretten via sagsportalen24-09-2019 13:22
Omkrav,derikkevarfaktureret,varstridendemodlovogærbarhed.aspxOm krav, der ikke var faktureret, var stridende mod lov og ærbarhed24-09-2019 11:41
Kæreaffogedrettensomkostningsafgørelseefterkærefristensudløb.aspxKære af fogedrettens omkostningsafgørelse efter kærefristens udløb23-09-2019 13:31
Kæreefterkærefristensudløbifaderskabssag.aspxKære efter kærefristens udløb i faderskabssag23-09-2019 13:27
Lejersindsigelsepre-mailmodopsigelseaflejemål.aspxLejers indsigelse pr. e-mail mod opsigelse af lejemål23-09-2019 13:10
Udlægiideelandelafandelsbolig.aspxUdlæg i ideel andel af andelsbolig.23-09-2019 13:04
Omaftalevarstridendemedlovogærbarhed.aspxOm aftale var stridende med lov og ærbarhed20-09-2019 11:57
Tosageromafbrydelseafforældelsevedindgivelseafanmodningomudlæg.aspxTo sager om afbrydelse af forældelse ved indgivelse af anmodning om udlæg19-09-2019 09:28
Våbenbesiddelseogudvisning.aspxVåbenbesiddelse og udvisning17-09-2019 11:03
Skalenanmodningomseparationogskilsmissesessomensammenhængendesag.aspxSkal en anmodning om separation og skilsmisse ses som en sammenhængende sag17-09-2019 09:14
Ikketilladekæreefterkærefristensudløb.aspxIkke tillade kære efter kærefristens udløb17-09-2019 09:07
Opsigelseafkvinde,derligevarkommettilbagefrabarselsorlov.aspxOpsigelse af kvinde, der lige var kommet tilbage fra barselsorlov16-09-2019 08:43
httpwwwdomstoldkProcesbevillingsnaevnetnyhederAppeltilladelserPagesAnmodningomeditionilydoptagelserrettetmodenbyretaspx.aspxOm anklagemyndighedens frafald af kontraanke over for den ene af to gerningsmænd11-09-2019 17:17
Anmodningomeditionilydoptagelserrettetmodenbyret.aspxAnmodning om edition i lydoptagelser rettet mod en byret11-09-2019 17:03
Politietsregreskravmodenvoldsdømtefteroffererstatningsloven.aspxPolitiets regreskrav mod en voldsdømt efter offererstatningsloven11-09-2019 16:57
Tosageromvaretægtsfængslingafudlændingemedmeldepligt.aspxTo sager om varetægtsfængsling af udlændinge med meldepligt.06-09-2019 13:15
LovvalgitosagerefterentrafikulykkeiDanmark,hvordenenebilvartyskindregistreret.aspxLovvalg i to sager efter en trafikulykke i Danmark, hvor den ene bil var tysk indregistreret06-09-2019 09:47
Tilladelsertilappeltillandsrettenisageromdownloadogfildelingafophavsretligtbeskyttedefilmværker.aspxTilladelser til appel til landsretten i sager om download og fildeling af ophavsretligt beskyttede filmværker05-09-2019 12:23
Ombilligelseafterror.aspxOm billigelse af terror02-09-2019 09:27
Hvilkenårsopgørelseskalanvendesvedafgørelseomfriproces.aspxHvilken årsopgørelse skal anvendes ved afgørelse om fri proces?30-08-2019 14:26
Sagsomkostningeriensagomeksklusionaftoandelshaverefraenandelsboligforening.aspxSagsomkostninger i en sag om eksklusion af to andelshavere fra en andelsboligforening27-08-2019 11:38
Omudbetalingafforsikringssumtilnærmestepårørende.aspxOm udbetaling af forsikringssum til nærmeste pårørende27-08-2019 11:28
Forældelseafdifferencekravipersonskadesag.aspxForældelse af differencekrav i personskadesag27-08-2019 08:09
Fremkomstafpåkravsskrivelseiandelsboligforhold.aspxFremkomst af påkravsskrivelse i andelsboligforhold26-08-2019 14:14
Dødsbospåberåbelseafkreditaftalelovens§48,stk2.aspxDødsbos påberåbelse af kreditaftalelovens § 48, stk. 226-08-2019 09:49
RUT-registeretsforenelighedmedEU-retten.aspxRUT-registerets forenelighed med EU-retten22-08-2019 11:34
Anvendelsesområdetforappelbegrænsningsregleniretsplejelovens§453.aspxAnvendelsesområdet for appelbegrænsningsreglen i retsplejelovens § 45315-08-2019 14:53
Spørgsmålommundtligkæremålsbehandlingisagvedrørendevaretægtsfængsling.aspxSpørgsmål om mundtlig kæremålsbehandling i sag vedrørende varetægtsfængsling15-08-2019 13:41
Omproportionalitetenafenvaretægtsfængslingafudlændingdømtfortyveri.aspxOm proportionaliteten af en varetægtsfængsling af udlænding dømt for tyveri15-08-2019 13:24
Tolkebistandisagomfortsatvaretægtsfængslingafgeorgiskmand.aspxTolkebistand i sag om fortsat varetægtsfængsling af georgisk mand08-08-2019 10:05
Retliginteresseidomsafsigelse,nårAnkestyrelsenhargenoptagetsagen.aspxRetlig interesse i domsafsigelse, når Ankestyrelsen har genoptaget sagen18-07-2019 11:54
Omadgangentildomstolsprøvelseafenindlæggelseihenholdtilenforanstaltningsdom.aspxOm adgangen til domstolsprøvelse af en indlæggelse i henhold til en foranstaltningsdom17-07-2019 10:07
Indleveringafkæreskriftienfogedsag.aspxIndlevering af kæreskrift i en fogedsag17-07-2019 10:01
SkalisoleretbevisoptagelseskeveddealmindeligedomstoleelleroverforVoldgiftsnævnetforBygge-ogAnlægsvirksomhed.aspxSkal isoleret bevisoptagelse ske ved de almindelige domstole eller over for Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed17-07-2019 09:55
Vindikationafbilmistetvedunderslæb.aspxVindikation af bil mistet ved underslæb09-07-2019 14:54
BegrænsetbevillingisagomudvisningforatbiståensyriskvenindemedulovligtatindrejseiDanmark.aspxBegrænset bevilling i sag om udvisning for at bistå en syrisk veninde med ulovligt at indrejse i Danmark02-07-2019 13:11
Færøsksagomafbrydelseafforældelsevederkendelseafforpligtelse.aspxFærøsk sag om afbrydelse af forældelse ved erkendelse af forpligtelse01-07-2019 09:10
Spørgsmålombortfaldaferstatningsansvarforskaderdækketaftings-ellerdriftstabsfor-sikring.aspxSpørgsmål om bortfald af erstatningsansvar for skader dækket af tings- eller driftstabsfor-sikring01-07-2019 09:02
Kravpåefterbetalingafforlidtopkrævetleje,herunderspørgsmålomforældelseefterforligogefterbetalingiprotest.aspxKrav på efterbetaling af for lidt opkrævet leje, herunder spørgsmål om forældelse efter forlig og efter betaling i protest01-07-2019 08:48
Modregningikonkurs.aspxModregning i konkurs28-06-2019 10:16
Denomkostningsmæssigebetydningafetvidnesudeblivelseienstraffesag.aspxDen omkostningsmæssige betydning af et vidnes udeblivelse i en straffesag28-06-2019 08:52
Sagsomkostningeriforligtsag.aspxSagsomkostninger i forligt sag27-06-2019 09:58
Færøsksagomekspropriation.aspxFærøsk sag om ekspropriation21-06-2019 12:24
Norskadvokatsadgangtilatmødesomrettergangsfuldmægtigiprincipiellandsretssag.aspxNorsk advokats adgang til at møde som rettergangsfuldmægtig i principiel landsretssag19-06-2019 11:20
Fradragifleksløntilskudpågrundafminimalerstatning,derblevudbetaltsomfølgeafar-bejdsgiverskonkurs.aspxFradrag i fleksløntilskud på grund af minimalerstatning, der blev udbetalt som følge af ar-bejdsgivers konkurs17-06-2019 12:37
Erstatningfor”helbredelsesudgifter”og”andettab”somfølgeafenpatientskade.aspxErstatning for ”helbredelsesudgifter” og ”andet tab” som følge af en patientskade14-06-2019 14:04
Betalingafskønsmandshonorariforbindelsemedisoleretbevisoptagelseienskattesag.aspxBetaling af skønsmands honorar i forbindelse med isoleret bevisoptagelse i en skattesag.14-06-2019 13:59
Desvenskeskattemyndighederskonkursbegæringmoddanskstatsborger.aspxDe svenske skattemyndigheders konkursbegæring mod dansk statsborger14-06-2019 09:42
Sagomtortgodtgørelseforovervågningafkreditkortoplysninger.aspxSag om tortgodtgørelse for overvågning af kreditkortoplysninger13-06-2019 14:41
Tortgodtgørelseienrækkestraffesageromdelingafsexvideoerpådesocialemedier.aspxTortgodtgørelse i en række straffesager om deling af sexvideoer på de sociale medier13-06-2019 10:44
PusherStreet.aspxPusher Street13-06-2019 09:23
Erstatningforødelagtdørefterransagning.aspxErstatning for ødelagt dør efter ransagning13-06-2019 09:12
Indtastningsfejliforbindelsemedparkering.aspxIndtastningsfejl i forbindelse med parkering12-06-2019 08:53
Omtilbagebetalingafoverprispåandelsboligområdet.aspxOm tilbagebetaling af overpris på andelsboligområdet28-05-2019 11:18
Rækkeviddenafenforsørgelsesgaranti.aspxRækkevidden af en forsørgelsesgaranti28-05-2019 09:55
Begrebet”fastbopæl”iudlændingelovens§35.aspxBegrebet ”fast bopæl” i udlændingelovens § 3524-05-2019 11:07
Rækkeviddenafarbejdsgiversinstruktionsforpligtelse.aspxRækkevidden af arbejdsgivers instruktionsforpligtelse24-05-2019 11:02
Udvisningafmindreårigforgrovvold.aspxUdvisning af mindreårig for grov vold24-05-2019 10:57
Saghvorlandsrettenafvisteetkæremålomafgiftspligt.aspxSag hvor landsretten afviste et kæremål om afgiftspligt23-05-2019 10:21
Fremmeaffogedsagomudsættelseafekskluderetandelshaver.aspxFremme af fogedsag om udsættelse af ekskluderet andelshaver16-05-2019 09:29
Tortgodtgørelseforpåståeturetmæssigvideoovervågningpåarbejdsplads.aspxTortgodtgørelse for påstået uretmæssig videoovervågning på arbejdsplads13-05-2019 13:02
Forældelseiforsikringssagvedrørendepersonskade.aspxForældelse i forsikringssag vedrørende personskade06-05-2019 10:47
Oprejsningsbevillingikonkurskarantænesag.aspxOprejsningsbevilling i konkurskarantænesag.02-05-2019 11:06
Erkrydstogtsejladsomfattetaftonnagebeskatningsordningen.aspxEr krydstogtsejlads omfattet af tonnagebeskatningsordningen?29-04-2019 09:29
Erkendelseomfrigivelseafsikkerhedsstillelseomfattetafkærebegrænsningsreglenirets-plejelovens§389a.aspxEr kendelse om frigivelse af sikkerhedsstillelse omfattet af kærebegrænsningsreglen i rets-plejelovens § 389 a?29-04-2019 09:23
Sagsomkostningeriensagomeksklusionfraenandelsboligforening.aspxSagsomkostninger i en sag om eksklusion fra en andelsboligforening15-04-2019 09:38
Kreditorsretligeinteresseikonkursdekret.aspxKreditors retlige interesse i konkursdekret12-04-2019 08:56
Rimelighedenafrentevilkårforkviklån.aspxRimeligheden af rentevilkår for kviklån12-04-2019 08:35
Påbudomnedlæggelseafhvervsombestyrelsesmedlemitoselskaber.aspxPåbud om nedlæggelse af hverv som bestyrelsesmedlem i to selskaber08-04-2019 15:14
Modregningiudlægsfritagetkrav.aspxModregning i udlægsfritaget krav08-04-2019 13:03
Grønlandsksagomflytningaftjenestemand.aspxGrønlandsk sag om flytning af tjenestemand08-04-2019 12:36
Straffenforkørelærersseksuelleovergrebbegåetmodenelev.aspxStraffen for kørelærers seksuelle overgreb begået mod en elev05-04-2019 10:40
Strafudmålingvedbesiddelseaf12pistoler.aspxStrafudmåling ved besiddelse af 12 pistoler05-04-2019 10:29
Medvirkentilselvmord.aspxMedvirken til selvmord04-04-2019 09:08
Prøveudskrivningafforvaringsdømt,selvomudslusningsforløbikkeergennemført.aspxPrøveudskrivning af forvaringsdømt, selv om udslusningsforløb ikke er gennemført04-04-2019 08:59
Opholdsforbud.aspxOpholdsforbud01-04-2019 10:23
Rekursmyndighedsinddragelseafnyvidenibehandlingafklagesag.aspxRekursmyndigheds inddragelse af ny viden i behandling af klagesag01-04-2019 10:06
UdvisningforvoldinattelivetbegåetafEU-borger.aspxUdvisning for vold i nattelivet begået af EU-borger01-04-2019 09:56
Retliginteresseogpræjudicielforelæggelseisagomvandplanernesgyldighed.aspxRetlig interesse og præjudiciel forelæggelse i sag om vandplanernes gyldighed28-03-2019 14:50
Beviskravetisagomerstatningforforsinketdiagnosticeringogbehandlingaftestikelkræft.aspxBeviskravet i sag om erstatning for forsinket diagnosticering og behandling af testikelkræft28-03-2019 14:40
Fremlæggelseafensidigtindhentettilbudforenskønsmandunderensagomisoleretbe-visoptagelse.aspxFremlæggelse af ensidigt indhentet tilbud for en skønsmand under en sag om isoleret bevisoptagelse26-03-2019 11:26
Sagom,hvorvidtdervargrundlagforindtrædenienankesagmodtokonkursboeranlagtforudforkonkursdekretetsafsigelse.aspxSag om, hvorvidt der var grundlag for indtræden i en ankesag mod to konkursboer anlagt forud for konkursdekretets afsigelse.22-03-2019 12:33
Erstatningsboligefterbyfornyelsesloven.aspxErstatningsbolig efter byfornyelsesloven18-03-2019 13:13
Færøsksagomovertrædelseafdenfærøskefærdselslov.aspxFærøsk sag om overtrædelse af den færøske færdselslov15-03-2019 09:47
Tinglysningafægtepagtefterindgivelseafanmodningomskilsmisse.aspxTinglysning af ægtepagt efter indgivelse af anmodning om skilsmisse14-03-2019 10:30
FrihedsberøvelseforatsikretilstedeværelsevedudsendelseefterDublin-forordningen.aspxFrihedsberøvelse for at sikre tilstedeværelse ved udsendelse efter Dublin-forordningen07-03-2019 10:46
Minimalerstatningforuberettigetopsigelsenårarbejdsgiverenergåetkonkurs.aspxMinimalerstatning for uberettiget opsigelse når arbejdsgiveren er gået konkurs06-03-2019 08:46
StraffenforopholdietkonfliktområdeiSyrienudenmyndighedernestilladelse.aspxStraffen for ophold i et konfliktområde i Syrien uden myndighedernes tilladelse06-03-2019 08:36
Stemmeretienrekonstruktionssag.aspxStemmeret i en rekonstruktionssag04-03-2019 09:34
Erstatningiforbindelsemedonlinespil.aspxErstatning i forbindelse med onlinespil22-02-2019 10:07
Gældsstyrelsensretligeinteresseikonkursdekret.aspxGældsstyrelsens retlige interesse i konkursdekret21-02-2019 11:14
Denmomsretligekvalifikationafparkeringsafgifter.aspxDen momsretlige kvalifikation af parkeringsafgifter21-02-2019 11:09
BeregningafboafgiftidødsbohvorafdødeharoprettetenfondiLiechtenstein.aspxBeregning af boafgift i dødsbo hvor afdøde har oprettet en fond i Liechtenstein18-02-2019 10:35
SagomudvisningafenEU-borger.aspxSag om udvisning af en EU-borger14-02-2019 14:20
Advokatnævnetsinddrivelseafsagsomkostninger.aspxAdvokatnævnets inddrivelse af sagsomkostninger12-02-2019 10:54
Erhvervsevnetabserstatningtildeltidsarbejdende.aspxErhvervsevnetabserstatning til deltidsarbejdende01-02-2019 10:40
Udvisningafsyriskkonventionsflygtning,dervaridømt7dagesfængselforuagtsomover-trædelseafknivloven.aspxUdvisning af syrisk konventionsflygtning, der var idømt 7 dages fængsel for uagtsom overtrædelse af knivloven31-01-2019 10:56
EU-støttemidlertillandbrugsvirksomhedunderkonkurs.aspxEU-støttemidler til landbrugsvirksomhed under konkurs31-01-2019 10:52
Ophavsretligbeskyttelseafengummistøvle.aspxOphavsretlig beskyttelse af en gummistøvle30-01-2019 10:02
Færøsksagombetydningenafskattemæssigomkvalificering.aspxFærøsk sag om betydningen af skattemæssig omkvalificering24-01-2019 13:40
Spørgsmålomafbrydelseafforældelsesomfølgeafforhandlingermellemparterne.aspxSpørgsmål om afbrydelse af forældelse som følge af forhandlinger mellem parterne23-01-2019 10:31
Spørgsmålomhjemmeltilatfastsættelængstetidvedopretholdelseafforanstaltningudenlængstetid.aspxSpørgsmål om hjemmel til at fastsætte længstetid ved opretholdelse af foranstaltning uden længstetid22-01-2019 08:58
Forsenindgivetankeistraffesag.aspxFor sen indgivet anke i straffesag21-01-2019 09:47
OprejsningsbevillingikonkurskarantænesagforkyndtiStatstidende.aspxOprejsningsbevilling i konkurskarantænesag forkyndt i Statstidende16-01-2019 14:18
Generhvervelseafførerrettenefterlovændringomhashkørsel.aspxGenerhvervelse af førerretten efter lovændring om hashkørsel02-01-2019 16:00
Livebloggingfraenstraffesag.aspxLiveblogging fra en straffesag02-01-2019 12:08
Vartvangsanbringelseafen17-årigdrengulovligfrihedsberøvelse.aspxVar tvangsanbringelse af en 17-årig dreng ulovlig frihedsberøvelse?14-12-2018 10:47
UdvisningafEU-borgere.aspxUdvisning af EU-borgere14-12-2018 10:37
Beslaglæggelseafenleasetlastbil.aspxBeslaglæggelse af en leaset lastbil13-12-2018 09:31
Modregningsadgangisygemeldtansatsløn.aspxModregningsadgang i sygemeldt ansats løn12-12-2018 09:05
Domstoleneskompetencetilatbehandleetkravrejstafengelskeskattemyndigheder.aspxDomstolenes kompetence til at behandle et krav rejst af engelske skattemyndigheder?12-12-2018 09:01
Sagomophævelseafetlejemål,hvorbetalingspåkravetvarsendtmedanbefaletbrev,ogophævelsesskrivelsenvarsendtviamail.aspxSag om ophævelse af et lejemål, hvor betalingspåkravet var sendt med anbefalet brev, og ophævelsesskrivelsen var sendt via mail10-12-2018 08:07
Rækkeviddenafenproceserklæringipersonskadesag.aspxRækkevidden af en proceserklæring i personskadesag07-12-2018 11:20
Kommuneserstatningsansvarformanglendeoffentliggørelseaftaxabevillinger.aspxKommunes erstatningsansvar for manglende offentliggørelse af taxabevillinger04-12-2018 09:53
SøgsmålsfristforindbringelseafTandskadeankenævnetsafgørelserfordomstolene.aspxSøgsmålsfrist for indbringelse af Tandskadeankenævnets afgørelser for domstolene04-12-2018 08:53
Lovlighedenafkropsvisitationerforetagetpåenretspsykiatriskafdeling.aspxLovligheden af kropsvisitationer foretaget på en retspsykiatrisk afdeling30-11-2018 11:38
Afregistreringafmedmoderskab.aspxAfregistrering af medmoderskab27-11-2018 08:57
KræverdetProcesbevillingsnævnetstilladelseefterretsplejelovens§253,stk4,atkæreskifterettenskendelseom,atetfællesboikkeerdel.aspxKræver det Procesbevillingsnævnets tilladelse efter retsplejelovens § 253, stk. 4, at kære skifterettens kendelse om, at et fællesbo ikke er delt?26-11-2018 14:20
Lejeforhøjelseforforbedringerudførtsomledibyfornyelseietforudlejeruopsigeligtlejemål.aspxLejeforhøjelse for forbedringer udført som led i byfornyelse i et for udlejer uopsigeligt lejemål05-11-2018 09:21
Spørgsmålomhenvisningafenægtefælleskiftesagtilbobehandler.aspxSpørgsmål om henvisning af en ægtefælleskiftesag til bobehandler02-11-2018 14:42
Udsættelseafægtefællefradentidligerefællesbolig.aspxUdsættelse af ægtefælle fra den tidligere fællesbolig01-11-2018 14:15
Salærfastsættelseienforligtgrønlandsksag,hvordervarmeddeltfriproces.aspxSalærfastsættelse i en forligt grønlandsk sag, hvor der var meddelt fri proces01-11-2018 14:10
Creditlempelseforskatbetaltiudlandet.aspxCreditlempelse for skat betalt i udlandet01-11-2018 11:06
Afvisningafstraffeankesagvedrørendevilkårsovertrædelse.aspxAfvisning af straffeankesag vedrørende vilkårsovertrædelse29-10-2018 09:57
Korrektionafafregningspriserforgennemførtevalutahandler.aspxKorrektion af afregningspriser for gennemførte valutahandler24-10-2018 15:51
Tingsretligbeskyttelseafbrugsrettighederoverfastejendom,dererudlejettilerhverv.aspxTingsretlig beskyttelse af brugsrettigheder over fast ejendom, der er udlejet til erhverv17-10-2018 09:47
Skattesagomekstraordinærgenoptagelseaflønsumstilsvar.aspxSkattesag om ekstraordinær genoptagelse af lønsumstilsvar09-10-2018 09:18
Patientskadesagomforsinketdiagnosticeringaflungekræft.aspxPatientskadesag om forsinket diagnosticering af lungekræft09-10-2018 09:11
Sagomlandbrugspakkensbetydningforenstraffesagomovergødskning.aspxSag om landbrugspakkens betydning for en straffesag om overgødskning.08-10-2018 13:35
Tostraffesageromstalking.aspxTo straffesager om stalking08-10-2018 09:35
Forsenanke.aspxFor sen anke08-10-2018 09:31
Bortvisningefterhemmeliglydoptagelse.aspxBortvisning efter hemmelig lydoptagelse05-10-2018 14:31
Årsagssammenhængmellemettrafikuheldogenwhiplashlæsion.aspxÅrsagssammenhæng mellem et trafikuheld og en whiplashlæsion28-09-2018 11:32
VaretægtsfængslingafEU-statsborger.aspxVaretægtsfængsling af EU-statsborger27-09-2018 11:36
Sagompensionforcivilarbejdereiforsvaret.aspxSag om pension for civilarbejdere i forsvaret26-09-2018 13:34
Anvendelsenafretsplejelovens§389aikonkurskarantænesager.aspxAnvendelsen af retsplejelovens § 389 a i konkurskarantænesager24-09-2018 10:09
Sagomhæftelsesansvarforenhovedentreprenørforenunderentreprenørsansvarspå-dragendeadfærd.aspxSag om hæftelsesansvar for en hovedentreprenør for en underentreprenørs ansvarspå-dragende adfærd17-09-2018 10:08
Salærfastsættelseienlejeretligsag.aspxSalærfastsættelse i en lejeretlig sag17-09-2018 09:43
Sagomhvidvask.aspxSag om hvidvask14-09-2018 11:43
Besiddelseafknivunderskærpendeomstændigheder.aspxBesiddelse af kniv under skærpende omstændigheder14-09-2018 11:37
Straffesagomsexvideoerdeltpådesocialemedier.aspxStraffesag om sexvideoer delt på de sociale medier06-09-2018 14:29
Finder20000krs-reglenanvendelsevedkæreafafvisningsdomme.aspxFinder 20.000 kr.s-reglen anvendelse ved kære af afvisningsdomme?04-09-2018 09:59
Ankesagafvistimedførafretsplejelovens§368a,stk1.aspx
Checked Out To: Dorte KaiserAnkesagafvistimedførafretsplejelovens§368a,stk1.aspx
Checked Out To: Dorte Kaiser<Ankesag afvist i medfør af retsplejelovens § 368 a, stk. 131-08-2018 10:40
Ophævelseafenoffentligtpålagtparkeringsafgiftpåetstedmedtidsbegrænsetparkering.aspxOphævelse af en offentligt pålagt parkeringsafgift på et sted med tidsbegrænset parkering31-08-2018 10:38
Nysagomlovligtforfaldistraffesag.aspxNy sag om lovligt forfald i straffesag30-08-2018 11:51
Sagom,hvorvidteta-kassemedlemvarophørtmereendmidlertidigtmedatdriveselv-stændigvirksomhed.aspxSag om, hvorvidt et a-kassemedlem var ophørt mere end midlertidigt med at drive selv-stændig virksomhed30-08-2018 11:44
Lejereskravmodtidligereudlejerefteroverdragelseafudlejningsejendomtil.aspxLejeres krav mod tidligere udlejer efter overdragelse af udlejningsejendom til tredjemand28-08-2018 10:54
Begrebet”bosat”idennordiskedødsbokonvention.aspxBegrebet ”bosat” i den nordiske dødsbokonvention27-08-2018 14:43
Tosageromanvendelsesområdetforkærebegrænsningsregleniretsplejelovens§389a.aspxTo sager om anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a21-08-2018 10:28
Kæremålombrugafvideoafhøringersombevisafvistunderhenvisningtilkærebegræns-ningsregel.aspxKæremål om brug af videoafhøringer som bevis afvist under henvisning til kærebegrænsningsregel21-08-2018 10:25
Administrativfrihedsberøvelseaf3irakiskestatsborgere.aspxAdministrativ frihedsberøvelse af 3 irakiske statsborgere17-08-2018 13:27
PlejeforældresanmeldelseafplejebarnspatientskadetilPatienterstatningen.aspxPlejeforældres anmeldelse af plejebarns patientskade til Patienterstatningen03-08-2018 13:23
Spørgsmålomadmitteringafforsenankeistraffesag.aspxSpørgsmål om admittering af for sen anke i straffesag03-08-2018 09:40
SagombegrænsetbevillingtilspørgsmåletomfrakendelseafdanskindfødsretsamtudvisningforathavetilsluttetsigIslamiskStat.aspxSag om begrænset bevilling til spørgsmålet om frakendelse af dansk indfødsret samt udvisning for at have tilsluttet sig Islamisk Stat06-07-2018 10:08
2nyesageromankeviasagsportalen.aspx2 nye sager om anke via sagsportalen03-07-2018 09:52
Spørgsmålomlovligtforfald.aspxSpørgsmål om lovligt forfald02-07-2018 12:32
Inddrivelseafettyskafgiftskrav.aspxInddrivelse af et tysk afgiftskrav29-06-2018 13:31
Sagomtvangsadoption.aspxSag om tvangsadoption29-06-2018 12:03
StraffesagomvideregivelseaffølsommepersonoplysningerpåFacebook.aspxStraffesag om videregivelse af følsomme personoplysninger på Facebook29-06-2018 10:02
Overtrædelseafnavneforbud.aspxOvertrædelse af navneforbud29-06-2018 09:54
Sagomudvisning.aspxSag om udvisning27-06-2018 11:41
Tosageromkonkurskarantæne.aspxTo sager om konkurskarantæne26-06-2018 14:06
Ransagningafmobiltelefonvedbrugafsigtedesfingeraftryk.aspxRansagning af mobiltelefon ved brug af sigtedes fingeraftryk26-06-2018 12:27
Sagsomkostningervedisoleretbevisoptagelse.aspxSagsomkostninger ved isoleret bevisoptagelse22-06-2018 13:36
VærnetingiDanmarkforetkonkursramtselskabskravmodledelsen.aspxVærneting i Danmark for et konkursramt selskabs krav mod ledelsen?21-06-2018 11:51
Fristreglervedfortsatfrihedsberøvelseafenudlænding.aspxFristregler ved fortsat frihedsberøvelse af en udlænding20-06-2018 13:43
Forrentningafforsinketudbetalingafrådighedsløn.aspxForrentning af forsinket udbetaling af rådighedsløn19-06-2018 14:30
Straffesagombilannoncersoverensstemmelsemedmarkedsføringsloven.aspxStraffesag om bilannoncers overensstemmelse med markedsføringsloven19-06-2018 10:52
Beslaglæggelseafenskudsikkervest.aspxBeslaglæggelse af en skudsikker vest19-06-2018 10:38
Kanensluttetsaggenoptagesmedhenblikpåfastsættelseafsagsomkostninger.aspxKan en sluttet sag genoptages med henblik på fastsættelse af sagsomkostninger?18-06-2018 14:03
Polititjenestemænddømtforatmodtagebestikkelse.aspxPolititjenestemænd dømt for at modtage bestikkelse14-06-2018 09:59
Landbrugspakkensbetydningforenstraffesagomovergødskning.aspxLandbrugspakkens betydning for en straffesag om overgødskning13-06-2018 12:18
Spørgsmålom,hvorvidtsagsomkostningerstodimisforholdtildenidømtestraf.aspxSpørgsmål om, hvorvidt sagsomkostninger stod i misforhold til den idømte straf01-06-2018 12:50
Anvendelsesområdetforkærebegrænsningsregleniretsplejelovens§389a.aspxAnvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a31-05-2018 15:20
Afvisningafkæremålomvaretægtsfængsling.aspxAfvisning af kæremål om varetægtsfængsling30-05-2018 11:00
Kræverankeviasagsportalenmøderetforankeinstansen.aspxKræver anke via sagsportalen møderet for ankeinstansen?28-05-2018 13:01
Valuarersansvariforbindelsemedvurderingenafandelsboligforeningersejendomme.aspxValuarers ansvar i forbindelse med vurderingen af andelsboligforeningers ejendomme28-05-2018 12:53
Nytsynogskønisituationmedforskelligevurderingsmetoder.aspxNyt syn og skøn i situation med forskellige vurderingsmetoder28-05-2018 12:41
Ophævelseafentvangsauktionoverenejendom.aspxOphævelse af en tvangsauktion over en ejendom28-05-2018 10:37
Spørgsmålomsagsomkostningervarproportionale.aspxSpørgsmål om sagsomkostninger var proportionale28-05-2018 08:50
Direktekravmodentreprenørogarkitektudenomkonkursramtbygherre.aspxDirekte krav mod entreprenør og arkitekt udenom konkursramt bygherre28-05-2018 08:44
SagomudleveringtilstrafforfølgningiLetland.aspxSag om udlevering til strafforfølgning i Letland23-05-2018 11:31
SagomindhentelseafudtalelsefraArbejdstilsynet.aspxSag om indhentelse af udtalelse fra Arbejdstilsynet22-05-2018 09:13
RansagningafiPhonevedbrugafsigtedesfingeraftryk.aspxRansagning af iPhone ved brug af sigtedes fingeraftryk22-05-2018 08:56
Udstrækningenafkreditorbeskyttelseafenpersonskadeerstatning.aspxUdstrækningen af kreditorbeskyttelse af en personskadeerstatning16-05-2018 12:21
Fortsatvaretægtsfængslingafmandmedfysiskhandicap.aspxFortsat varetægtsfængsling af mand med fysisk handicap16-05-2018 08:55
Straffesagombilannoncesoverensstemmelsemedmarkedsføringsloven.aspxStraffesag om bilannonces overensstemmelse med markedsføringsloven15-05-2018 14:29
Forsvarerensadgangtilaktindsigtipolitietsplaceringafaflytningsudstyr.aspxForsvarerens adgang til aktindsigt i politiets placering af aflytningsudstyr14-05-2018 14:11
60dagesfængselogbetingetudvisningafpakistanskstatsborgermedbandetilknytning.aspx60 dages fængsel og betinget udvisning af pakistansk statsborger med bandetilknytning11-05-2018 08:52
Udvisningaflibyskstatsborger,derhavdeværetiDanmarksiden3-års-alderen.aspxUdvisning af libysk statsborger, der havde været i Danmark siden 3-års-alderen08-05-2018 13:53
Sagomtodrengeserstatningsansvarforskolebrand.aspxSag om to drenges erstatningsansvar for skolebrand04-05-2018 13:52
Sagomophævelseafenhandelsagentaftale.aspxSag om ophævelse af en handelsagentaftale04-05-2018 11:02
SagomisoleretbevisoptagelseiDanmark,hvordervaranlagtretssagiBelgien.aspxSag om isoleret bevisoptagelse i Danmark, hvor der var anlagt retssag i Belgien04-05-2018 10:55
Tvangsadoption.aspxTvangsadoption04-05-2018 10:43
Indsigelseomenregnefejlunderbobehandlingenienægtefælleskiftesag.aspxIndsigelse om en regnefejl under bobehandlingen i en ægtefælleskiftesag30-04-2018 09:45
Spørgsmålomlovligtforfaldienstraffeankesag.aspxSpørgsmål om lovligt forfald i en straffeankesag30-04-2018 09:39
Konfiskationaftaxachaufførsudbytte.aspxKonfiskation af taxachaufførs udbytte30-04-2018 09:33
SagomProcesbevillingsnævnetskompetence.aspxSag om Procesbevillingsnævnets kompetence20-04-2018 10:04
Sagsomkostningeriadcitationssager.aspxSagsomkostninger i adcitationssager20-04-2018 09:54
Befølingogstimuleringafkvindeligekønsdelevarblufærdighedskrænkelse.aspxBeføling og stimulering af kvindelige kønsdele var blufærdighedskrænkelse17-04-2018 09:55
FirestraffesageromulovligudførttaxikørselmodfiretidligereUber-chauffører.aspxFire straffesager om ulovlig udført taxikørsel mod fire tidligere Uber-chauffører13-04-2018 10:33
Sagommedvirkenafnævninge,hvortiltaltetidligerevaridømtforvaring.aspxSag om medvirken af nævninge, hvor tiltalte tidligere var idømt forvaring13-04-2018 10:26
Nægtelseafstadfæstelseafrekonstruktionsforslag.aspxNægtelse af stadfæstelse af rekonstruktionsforslag13-04-2018 10:20
FremmeaftoudlægssagerpåbaggrundafdigitalelånedokumenterpåtrodsafindsigelserommisbrugafNemID.aspxFremme af to udlægssager på baggrund af digitale lånedokumenter på trods af indsigelser om misbrug af NemID09-04-2018 09:39
Varetægtsfængslingefterudleveringsloven.aspxVaretægtsfængsling efter udleveringsloven09-04-2018 09:21
Strafudmålingisagomdrab,hvordentiltalte20årtidligereerdømtfordrab.aspxStrafudmåling i sag om drab, hvor den tiltalte 20 år tidligere er dømt for drab06-04-2018 10:51
Udvisningforgrovvoldigentagelsestilfælde.aspxUdvisning for grov vold i gentagelsestilfælde06-04-2018 10:21
Sagom,hvorvidttiltalteskullebetaleenankesagsomkostninger.aspxSag om, hvorvidt tiltalte skulle betale en ankesags omkostninger06-04-2018 10:04
Spørgsmålomsanktionsudmålingfornarkotikakriminalitet.aspxSpørgsmål om sanktionsudmåling for narkotikakriminalitet06-04-2018 09:59
Sagomtilsidesættelseafenvaluarvurderingafenandelsboligforeningsejendom.aspxSag om tilsidesættelse af en valuarvurdering af en andelsboligforenings ejendom23-03-2018 14:53
Sagomforældelseafkravomyderligereerstatningefterettrafikuheldi1996.aspxSag om forældelse af krav om yderligere erstatning efter et trafikuheld i 199623-03-2018 14:48
Tilbageholdsretienhingst.aspxTilbageholdsret i en hingst23-03-2018 14:43
Sagomsalærtilrådgivningsselskabiforbindelsemedsalgafenejendomtilenandelsbolig-forening.aspxSag om salær til rådgivningsselskab i forbindelse med salg af en ejendom til en andelsbolig-forening.20-03-2018 09:12
Sagomoverdragelseaffastejendommelleminteresseforbundneparter.aspxSag om overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter16-03-2018 11:46
Varophævelseafetboliglejemålproportional.aspxVar ophævelse af et boliglejemål proportional?16-03-2018 11:10
Sagomudlejersistandsættelseskravoverforenfraflyttetlejerafeterhvervslejemål,derblevsolgt.aspxSag om udlejers istandsættelseskrav overfor en fraflyttet lejer af et erhvervslejemål, der blev solgt16-03-2018 10:50
SagomettilbagesøgningskravmodTDCASforanvendelseafkobbernettet.aspxSag om et tilbagesøgningskrav mod TDC A/S for anvendelse af kobbernettet16-03-2018 10:38
Indleveringafenankestævningiensmåsag.aspxIndlevering af en ankestævning i en småsag15-03-2018 13:31
Medvirkenafsagkyndigedommereienskattesag.aspxMedvirken af sagkyndige dommere i en skattesag15-03-2018 12:00
SpørgsmålomRetslægerådetskompetence.aspxSpørgsmål om Retslægerådets kompetence14-03-2018 10:15
Salærforarrestbesøgindenforadvokatensretskreds.aspxSalær for arrestbesøg inden for advokatens retskreds13-03-2018 12:15
Spørgsmålomværnetingefterdomsforordningen.aspxSpørgsmål om værneting efter domsforordningen09-03-2018 09:51
Billigelseafterror.aspxBilligelse af terror09-03-2018 09:35
Sagomforlængelseafsygedagpengeudbetaling.aspxSag om forlængelse af sygedagpengeudbetaling08-03-2018 13:45
Spørgsmålomafkaldpålejereguleringieterhvervslejemål.aspxSpørgsmål om afkald på lejeregulering i et erhvervslejemål08-03-2018 10:18
Afvisningafbevisankeienstraffesag.aspxAfvisning af bevisanke i en straffesag05-03-2018 12:11
Ansvarsfordelingenmellemforsikringsselskabervedharmonikasammenstød.aspxAnsvarsfordelingen mellem forsikringsselskaber ved harmonikasammenstød02-03-2018 12:06
Kæremålsomkostningeriensagomfastsættelseaferstatningssamvær.aspxKæremålsomkostninger i en sag om fastsættelse af erstatningssamvær.02-03-2018 11:59
Begrænsetbevillingisagomudvisningforvidnetruslerogafpresning.aspxBegrænset bevilling i sag om udvisning for vidnetrusler og afpresning02-03-2018 11:07
SpørgsmålomforældelseafetmuligtkravomgodtgørelsefortortianledningafopholdpåinstitutionenGodhavnfra1962til1965.aspxSpørgsmål om forældelse af et muligt krav om godtgørelse for tort i anledning af ophold på institutionen Godhavn fra 1962 til 196502-03-2018 10:50
Sagsomkostningsfastsættelseienmegetomfattendehovedsagogadcitationssag.aspxSagsomkostningsfastsættelse i en meget omfattende hovedsag og adcitationssag28-02-2018 10:42
Sagomerstatningsansvariforbindelsemedcyklistspåkørselafvæltetlysmast.aspxSag om erstatningsansvar i forbindelse med cyklists påkørsel af væltet lysmast23-02-2018 13:10
Sagomoverleveringafmaterialeienstraffesagtiludenlandskeadvokater.aspxSag om overlevering af materiale i en straffesag til udenlandske advokater23-02-2018 13:06
SagomudleveringtilstrafforfølgningiRumænien.aspxSag om udlevering til strafforfølgning i Rumænien22-02-2018 10:41
Spørgsmålombeskikkelseafforsvarerforetselskabianledningafenbeslaglæggelse.aspxSpørgsmål om beskikkelse af forsvarer for et selskab i anledning af en beslaglæggelse22-02-2018 10:30
Forvaringforblandtandetvoldtægt.aspxForvaring for blandt andet voldtægt16-02-2018 10:46
Sagomvurderingaferhvervsevnetab.aspxSag om vurdering af erhvervsevnetab15-02-2018 12:01
Begrænsetbevillingtilspørgsmåletomopgørelsenaftabetiensagomerstatningforenadvokatsmangelfulderådgivningiforbindelsemedkøbaf.aspxBegrænset bevilling til spørgsmålet om opgørelsen af tabet i en sag om erstatning for en advokats mangelfulde rådgivning i forbindelse med køb af en fast ejendom12-02-2018 15:07
Sagomudbetalingunderenentreprenørgaranti.aspxSag om udbetaling under en entreprenørgaranti12-02-2018 15:02
SagomEU-advokatsvaretagelseafhovedforhandlingenienankesagforlandsretten.aspxSag om EU-advokats varetagelse af hovedforhandlingen i en ankesag for landsretten12-02-2018 10:06
SagomDisciplinærnævnetforEjendomsmæglereskompetence.aspxSag om Disciplinærnævnet for Ejendomsmægleres kompetence12-02-2018 10:00
Medvirkenafsagkyndigedommereienafgiftssag.aspxMedvirken af sagkyndige dommere i en afgiftssag09-02-2018 10:02
Spørgsmålomlovligtforfaldistraffesag.aspxSpørgsmål om lovligt forfald i straffesag30-01-2018 11:50
Sagomomkostningsgodtgørelseefterretsplejelovens§336.aspxSag om omkostningsgodtgørelse efter retsplejelovens § 33629-01-2018 11:06
Sagomenforeningssøgsmålskompetence.aspxSag om en forenings søgsmålskompetence29-01-2018 11:00
Sagomopkrævningafrenteeftervarmeforsyningsloven.aspxSag om opkrævning af rente efter varmeforsyningsloven.19-01-2018 09:30
Sagomstrafudmålingiforbindelsemedblandtandetvold,manddrabogvåben-besiddelse.aspxSag om strafudmåling i forbindelse med blandt andet vold, manddrab og våben-besiddelse.15-01-2018 10:06
Nylængstetidforforanstaltningefterstraffelovens§68a.aspxNy længstetid for foranstaltning efter straffelovens § 68 a02-01-2018 11:51
Spørgsmålomtelefonforkyndelseiensagomkonkurskarantæne.aspxSpørgsmål om telefonforkyndelse i en sag om konkurskarantæne02-01-2018 11:42
Anonymtvidneistraffesag.aspxAnonymt vidne i straffesag02-01-2018 11:28
Spørgsmålomforkyndelseefterforkyndelsesforordningenienkonkurskarantæ-nesag.aspxSpørgsmål om forkyndelse efter forkyndelsesforordningen i en konkurskarantænesag02-01-2018 11:13
Sanktionsfastsættelseforatladedatteromskære.aspxSanktionsfastsættelse for at lade døtre omskære02-01-2018 10:45
Advokatansvarssagiettilfælde,hvorenadvokatikkehavdegjortforældelsegældendeientidligereretssag.aspxAdvokatansvarssag i et tilfælde, hvor en advokat ikke havde gjort forældelse gældende i en tidligere retssag02-01-2018 10:38
Spørgsmålomsanktionsudmålingforuagtsomtmanddrabsamtudvisning.aspxSpørgsmål om sanktionsudmåling for uagtsomt manddrab samt udvisning02-01-2018 10:28
Fremmeafudlægssagefterkreditaftalelovens§42,stk2.aspxFremme af udlægssag efter kreditaftalelovens § 42, stk. 222-12-2017 13:40
Sagomekspropriationefterelektrificeringsloven.aspxSag om ekspropriation efter elektrificeringsloven22-12-2017 10:55
Spørgsmålomadmitteringaftiltaltesankeienstraffesag.aspxSpørgsmål om admittering af tiltaltes anke i en straffesag19-12-2017 15:20
Sagomstrafudmålingiforbindelsemeddrabsforsøgogvåbenbesiddelse.aspxSag om strafudmåling i forbindelse med drabsforsøg og våbenbesiddelse.18-12-2017 10:27
Spørgsmålomanklagemyndighedensrettidigeankeienstraffesag.aspxSpørgsmål om anklagemyndighedens rettidige anke i en straffesag18-12-2017 10:20
Modregningmedforældetfordringienvalutaswapsag.aspxModregning med forældet fordring i en valutaswapsag11-12-2017 10:04
Sageromkonkurskarantæne.aspxSager om konkurskarantæne08-12-2017 12:01
Spørgsmålomstraffastsættelseiensagomgrovvoldogulovligtvang.aspxSpørgsmål om straffastsættelse i en sag om grov vold og ulovlig tvang05-12-2017 14:37
Sagommanglendeoverholdelseafoplysningspligtenilejelovens§4,stk5.aspxSag om manglende overholdelse af oplysningspligten i lejelovens § 4, stk. 528-11-2017 10:33
Frihedsberøvelseafudlænding.aspxFrihedsberøvelse af udlænding27-11-2017 12:07
Skattesagomekstraordinærgenoptagelse.aspxSkattesag om ekstraordinær genoptagelse27-11-2017 10:19
Detudvidedeejendomsbegrebiboligreguleringsloven.aspxDet udvidede ejendomsbegreb i boligreguleringsloven27-11-2017 10:12
Sagomudvisningforvoldtægt.aspxSag om udvisning for voldtægt23-11-2017 14:16
Sagomægtefællesammenføring.aspxSag om ægtefællesammenføring21-11-2017 11:55
Sagompolitietsbeslutningompåforhåndatudelukkepersonermedbandetil-knytningfrahovedforhandlingeniensag.aspxSag om politiets beslutning om på forhånd at udelukke personer med bandetilknytning fra hovedforhandlingen i en sag.17-11-2017 12:13
Spørgsmålomlovligtforfaldienstraffesag.aspxSpørgsmål om lovligt forfald i en straffesag17-11-2017 12:07
Nægtelseafstadfæstelseafrekonstruktionsforslagimedførafkonkurslovens§13e,stk5.aspxNægtelse af stadfæstelse af rekonstruktionsforslag i medfør af konkurslovens § 13 e, stk. 5.14-11-2017 14:46
Indleveringafankestævningismåsag.aspxIndlevering af ankestævning i småsag10-11-2017 09:57
Ophævelseafboliglejemålmedhenvisningtillejerssønsdeltagelseioptøjermodpolitiet.aspxOphævelse af boliglejemål med henvisning til lejers søns deltagelse i optøjer mod politiet09-11-2017 11:10
StraffastsættelseforenafdetiltalteiSeHør-sagen.aspxStraffastsættelse for en af de tiltalte i Se & Hør-sagen09-11-2017 09:55
Svendborg-sagen.aspxSvendborg-sagen08-11-2017 12:59
Opsigelseafenhandelsagentaftale.aspxOpsigelse af en handelsagentaftale06-11-2017 14:48
Hackingundersærligtskærpendeomstændighederoghærværkafbetydeligtomfang.aspxHacking under særligt skærpende omstændigheder og hærværk af betydeligt omfang03-11-2017 11:57
Forældelsesregleniforsikringsaftalelovens§29,stk5.aspxForældelsesreglen i forsikringsaftalelovens § 29, stk. 527-10-2017 10:11
Forsørgertabserstatningogovergangsbeløbianledningafforsinketdiagnostice-ringafkræft.aspxForsørgertabserstatning og overgangsbeløb i anledning af forsinket diagnosticering af kræft.20-10-2017 09:58
Spørgsmålomstraffastsættelseiensagomgrovvoldogfrihedsberøvelse.aspxSpørgsmål om straffastsættelse i en sag om grov vold og frihedsberøvelse13-10-2017 10:24
Frihedsberøvelseaf4rumænskestatsborgeremedhenblikpåudsendelse1.aspxFrihedsberøvelse af 4 rumænske statsborgere med henblik på udsendelse10-10-2017 15:31
Erstatningsansvarforarbejdsulykkepåenfiskekutter.aspxErstatningsansvar for arbejdsulykke på en fiskekutter10-10-2017 14:25
Spørgsmålomsanktionsudmålingiensagomtruslermodentjenestegørendepolititjenestemand.aspxSpørgsmål om sanktionsudmåling i en sag om trusler mod en tjenestegørende polititjenestemand.10-10-2017 14:23
Indleveringafankestævningiensmåsag.aspxIndlevering af ankestævning i en småsag10-10-2017 12:06
Ændringafsagsøgtespartsbetegnelse.aspxÆndring af sagsøgtes partsbetegnelse02-10-2017 11:34
Afvisningafenstraffeankesag.aspxAfvisning af en straffeankesag27-09-2017 12:06
Forældelseafeterstatningskravmodenkommune.aspxForældelse af et erstatningskrav mod en kommune27-09-2017 11:59
Indhentelseafnyspeciallægeerklæringisagomgenoptagelse.aspxIndhentelse af ny speciallægeerklæring i sag om genoptagelse13-09-2017 15:13
Tilbagekaldelseafenadvokatbeskikkelseienstorcivilsag1.aspxTilbagekaldelse af en advokatbeskikkelse i en stor civil sag11-09-2017 10:13
Tvangsfuldbyrdelseaftopengekravfastslåetienøstrigskstraffesag.aspxTvangsfuldbyrdelse af to pengekrav fastslået i en østrigsk straffesag08-09-2017 13:39
SpørgsmålomopsættendevirkningafetsøgsmålmodFlygtningenævnet.aspxSpørgsmål om opsættende virkning af et søgsmål mod Flygtningenævnet30-08-2017 11:36
Varensparekasseskravmodenkapitalejerietopløstanpartsselskabforældet.aspxVar en sparekasses krav mod en kapitalejer i et opløst anpartsselskab forældet?24-08-2017 13:45
Sagomudbetalingafetdeponeretbeløb.aspxSag om udbetaling af et deponeret beløb23-08-2017 14:26
Spørgsmålomstraffastsættelseitresageromgrovvold1.aspxSpørgsmål om straffastsættelse i tre sager om grov vold21-08-2017 15:16
Spørgsmålomstraffastsættelseiensagomfalskanklage.aspxSpørgsmål om straffastsættelse i en sag om falsk anklage18-08-2017 09:52
SpørgsmålomsanktionsudmålingforbistandtiludlændingesulovligeindrejseiDanmark.aspxSpørgsmål om sanktionsudmåling for bistand til udlændinges ulovlige indrejse i Danmark18-08-2017 09:39
Tilbagesøgningafgodtgørelseforsvieogsmertemv.aspxTilbagesøgning af godtgørelse for svie og smerte mv.17-08-2017 14:11
Genoptagelseafskatteansættelseefterstraffesag.aspxGenoptagelse af skatteansættelse efter straffesag24-07-2017 13:13
Spørgsmålomomgørelseafenkendelseomsikkerhedsstillelse.aspxSpørgsmål om omgørelse af en kendelse om sikkerhedsstillelse14-07-2017 14:05
SagomforsøgpåvoldtægtvedanvendelseaftrusleroverSMS.aspxSag om forsøg på voldtægt ved anvendelse af trusler over SMS14-07-2017 14:02
Fordelingaferstatningsansvarmellemenbeboerpåetbostedogbostedetsomarbejdsgiverefterenansatspersonskade.aspxFordeling af erstatningsansvar mellem en beboer på et bosted og bostedet som arbejdsgiver efter en ansats personskade.14-07-2017 14:00
Fortsatfrihedsberøvelseaf4rumænskestatsborgeremedhenblikpåudsendelse.aspxFrihedsberøvelse af 4 rumænske statsborgere med henblik på udsendelse07-07-2017 15:15
Navneforbudnedlagtunderetgrundlovsforhørforlukkededøre.aspxNavneforbud nedlagt under et grundlovsforhør for lukkede døre.06-07-2017 14:48
Berammelseafudkørendefogedforretning2.aspxBerammelse af udkørende fogedforretning30-06-2017 13:21
Værdiansættelsenvedaktivoverdragelsefraetnødlidendeselskabtiletsøster-selskab.aspxVærdiansættelsen ved aktivoverdragelse fra et nødlidende selskab til et søsterselskab22-06-2017 13:02
Spørgsmålom,hvorvidtenlærer,dermentesigudsatforvoldfraenelevsside,havdekravpåerstatningefteroffererstatningsloven,selvomhun.aspxSpørgsmål om, hvorvidt en lærer, der mente sig udsat for vold fra en elevs side, havde krav på erstatning efter offererstatningsloven, selvom hun ikke havde politianmeldt eleven22-06-2017 12:51
Beregningafsøgsmålsfristeniskatteforvaltningsloven.aspxBeregning af søgsmålsfristen i skatteforvaltningsloven15-06-2017 13:23
Sagomenudlændingsmanglendeoverholdelseafmeldepligt.aspxSag om en udlændings manglende overholdelse af meldepligt12-06-2017 16:13
Opkrævningaftillægsbetalingihenholdtiletkorrigeretvarmeregnskab.aspxOpkrævning af tillægsbetaling i henhold til et korrigeret varmeregnskab09-06-2017 11:12
Begrænset.aspxBegrænset bevilling til spørgsmålet om sanktionsfastsættelsen i en straffesag, hvor tiltalte blandt andet er dømt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat08-06-2017 15:06
Sageromvindmølleerstatning.aspxSager om vindmølleerstatning08-06-2017 13:20
Berammelseafudkørendefogedforretning.aspxBerammelse af udkørende fogedforretning08-06-2017 13:07
Parken-sagen.aspxParken-sagen31-05-2017 15:34
Spørgsmålom,hvorvidtreaktionsfristeniskatteforvaltningsloveneroverholdt,nårSkatteministerietunderenretssagomprøvelseafLands.aspxSpørgsmål om, hvorvidt reaktionsfristen i skatteforvaltningsloven er overholdt, når Skatteministeriet under en retssag om prøvelse af Landsskatterettens afgørelse nedlægger påstand om henførelse af beskatningen til et andet indkomstår.31-05-2017 12:45
Spørgsmålom,hvorvidtenselvstændiglægespensionsopsparingvarrimeligogderforikkeskulleindgåifællesbodelingen,ogom,hvorvidtenen.aspxSpørgsmål om, hvorvidt en selvstændig læges pensionsopsparing var rimelig og derfor ikke skulle indgå i fællesbodelingen, og om, hvorvidt en engangssum fra en gruppelivsforsikring kunne udtages forlods.30-05-2017 11:25
FrakendelseafførerrettenpåbaggrundafendomforspirituskørselafsagtiTyskland.aspxFrakendelse af førerretten på baggrund af en dom for spirituskørsel afsagt i Tyskland24-05-2017 14:08
Spørgsmålom,hvorvidtetforsikringsselskabsdelviseudbetalingafforsikrings-summenvaristridmedforsikringsaftalelovenspanthaverb.aspxSpørgsmål om, hvorvidt et forsikringsselskabs delvise udbetaling af forsikringssummen var i strid med forsikringsaftalelovens panthaverbeskyttelse23-05-2017 13:01
Spørgsmålomfrihedsberøvelseefterpolitiloven.aspxSpørgsmål om frihedsberøvelse efter politiloven19-05-2017 14:20
Opretholdelseafrejseforbeholdistraffeankesag,hvoradvokatenhavdeværetbeskikketudenrejseforbeholdfordentiltalteibyretten.aspxOpretholdelse af rejseforbehold i straffeankesag, hvor advokaten havde været beskikket uden rejseforbehold for den tiltalte i byretten16-05-2017 12:21
Injuriesagompolitiskannonce.aspxInjuriesag om politisk annonce11-05-2017 10:13
Spørgsmålomanvendelsesområdetforkærebegrænsningsregleniretsplejelo-ven§389.aspxSpørgsmål om anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejeloven § 389 a10-05-2017 11:13
Udsættelseafberammelseafhovedforhandlingeniensag,hvordetiltalteharværetsigtetsiden2005.aspxUdsættelse af berammelse af hovedforhandlingen i en sag, hvor de tiltalte har været sigtet siden 200510-05-2017 11:03
Spørgsmålomenværnetingsaftalesgyldighedoverforetkonkursbo.aspxSpørgsmål om en værnetingsaftales gyldighed over for et konkursbo03-05-2017 12:02
Kompensationforflyforsinkelse1.aspxKompensation for flyforsinkelse02-05-2017 12:06
Kanenselvskyldnerkautionforetkommanditselskabsbankgældmedtagespåenskatteydersfradragskonto1.aspxKan en selvskyldnerkaution for et kommanditselskabs bankgæld medtages på en skatteyders fradragskonto?26-04-2017 11:20
Genoptagelseafetdødsbo1.aspxGenoptagelse af et dødsbo11-04-2017 16:01
Tilbagesøgningafgodtgørelseforvarigtménmv.aspxTilbagesøgning af godtgørelse for varigt mén mv.11-04-2017 15:57
Forældelseafenkommunesregreskravoverforetforsikringsselskabianledningafudbetaltesygedagpenge.aspxForældelse af en kommunes regreskrav over for et forsikringsselskab i anledning af udbetalte sygedagpenge04-04-2017 14:27
Uafvikledeferiefridagevedarbejdsgiverskonkurs.aspxUafviklede feriefridage ved arbejdsgivers konkurs30-03-2017 13:49
Opretholdelseafetnavneforbudforenfrifundetperson.aspxOpretholdelse af et navneforbud for en frifundet person30-03-2017 13:36
Opretholdelseafenidømtforanstaltning,hvorderikkelængerebestodetbehandlingsbehov.aspxOpretholdelse af en idømt foranstaltning, hvor der ikke længere bestod et behandlingsbehov29-03-2017 14:32
Forældelseafkravpåtortgodtgørelseianledningafuberettigettvangsanbringelse.aspxForældelse af krav på tortgodtgørelse i anledning af uberettiget tvangsanbringelse28-03-2017 08:23
Eravancevedenkommunesovertagelseafenlandbrugsejendomskattefri.aspxEr avance ved en kommunes overtagelse af en landbrugsejendom skattefri28-03-2017 08:11
Finansieringsomkostningervedophævelseafforbrugerbilkøb.aspxFinansieringsomkostninger ved ophævelse af forbrugerbilkøb21-03-2017 08:32
Menneskehandelvedudnyttelseafpersonersidentitettilstrafbarehandlinger1.aspxMenneskehandel ved udnyttelse af personers identitet til strafbare handlinger17-03-2017 12:09
Opgørelseafstørstebeløbetunderentvangsauktionoverenejendom.aspxOpgørelse af størstebeløbet under en tvangsauktion over en ejendom17-03-2017 11:37
Anvendelseaflighedsregleniboligreguleringslovens§5,stk9.aspxAnvendelse af lighedsreglen i boligreguleringslovens § 5, stk. 910-03-2017 14:32
Forældelseafenudeblivelsesdom.aspxForældelse af en udeblivelsesdom10-03-2017 13:58
Tilsidesættelseafgodadvokatskikvedudleveringafmodpartensbeskyttedeadressetilklienten.aspxTilsidesættelse af god advokatskik ved udlevering af modpartens beskyttede adresse til klienten06-03-2017 13:03
Sagomkonkurskarantæne.aspxSag om konkurskarantæne06-03-2017 12:55
Udvisningaftyrkiskstatsborgerfortredobbeltdrabsforsøg.aspxUdvisning af tyrkisk statsborger for tredobbelt drabsforsøg03-03-2017 14:07
Tosageromafvisningafstraffeankesageriværksatafdetiltaltemedpåstandomfrifindelseogsubsidiærtomformildelse.aspxTo sager om afvisning af straffeankesager iværksat af de tiltalte med påstand om frifindelse og subsidiært om formildelse.02-03-2017 12:09
Modregningmedforældetfordringirenteswapsag.aspxModregning med forældet fordring i renteswapsag14-02-2017 10:12
Sagomafskedigelsesbeskyttelseafenarbejdsmiljørepræsentant.aspxSag om afskedigelsesbeskyttelse af en arbejdsmiljørepræsentant10-02-2017 14:40
Tosagerom,hvorvidtbetingelserneforatidømmeforvaringforseksual-forbrydelservaropfyldt.aspxTo sager om, hvorvidt betingelserne for at idømme forvaring for seksualforbrydelser var opfyldt10-02-2017 14:11
Optællingaf120sygedagevedarbejdsgiverensafvisningafenfunktionærsdel-visearbejdskraft.aspxOptælling af 120 sygedage ved arbejdsgiverens afvisning af en funktionærs delvise arbejdskraft10-02-2017 14:01
Godadvokatskikvedudleveringafklientkontoudskrifttilkurator.aspxGod advokatskik ved udlevering af klientkontoudskrift til kurator06-02-2017 13:06
Opgørelseafafværgebeløbetientvangsauktionssag2.aspxOpgørelse af afværgebeløbet i en tvangsauktionssag03-02-2017 11:03
Genoptagelseafetdødsbo.aspxGenoptagelse af et dødsbo03-02-2017 10:44
RetteadressatforforbuddetvedrørendePET-bogen.aspxRette adressat for forbuddet vedrørende PET-bogen02-02-2017 12:03
Fremlæggelseafenensidigtindhenteterklæringienkonkurskarantænesag.aspxFremlæggelse af en ensidigt indhentet erklæring i en konkurskarantænesag27-01-2017 11:48
Sagomenskorstensfejersovertrædelseafarbejdsmiljølovgivningen.aspxSag om en skorstensfejers overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen27-01-2017 11:40
Godtgørelseefterhandelsagentloven.aspxGodtgørelse efter handelsagentloven23-01-2017 13:12
Særskiltopkrævningafudgiftertilrenovationietboliglejemål.aspxSærskilt opkrævning af udgifter til renovation i et boliglejemål20-01-2017 12:56
Spørgsmålomanvendelsesområdetforkærebegrænsningsregleniretsplejelo-vens§389.aspxSpørgsmål om anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a16-01-2017 14:16
Nedsættelseafstatskassenshæftelseforomkostningervedbehandlingafkon-kursbo1.aspxNedsættelse af statskassens hæftelse for omkostninger ved behandling af konkursbo12-01-2017 13:07
Spørgsmålomstraffastsættelseiensagomgrovvold.aspxSpørgsmål om straffastsættelse i en sag om grov vold12-01-2017 12:15
Sagomgyldighedenafenaftaleienægtepagtombetalingafetkompensations-beløb.aspxSag om gyldigheden af en aftale i en ægtepagt om betaling af et kompensationsbeløb09-01-2017 12:52
Overskridelseafdennaboretligetålegrænsevedgenskinfrasortglaseredetegl-sten.aspxOverskridelse af den naboretlige tålegrænse ved genskin fra sortglaserede teglsten.03-01-2017 11:24
Sagomovertrædelseafdeinternationalesøvejsregler.aspxSag om overtrædelse af de internationale søvejsregler03-01-2017 10:48
Kanenselvskyldnerkautionforetkommanditselskabsbankgældmedtagespåenskatteydersfradragskonto.aspxKan en selvskyldnerkaution for et kommanditselskabs bankgæld medtages på en skatteyders fradragskonto?14-12-2016 15:22
Tosageromudvisning.aspxTo sager om udvisning13-12-2016 13:23
Spørgsmålomrykkergebyrer.aspxSpørgsmål om rykkergebyrer09-12-2016 13:40
Forældelseafkravefteroffererstatningsloven.aspxForældelse af krav efter offererstatningsloven05-12-2016 11:13
Medføreretmislykketrekonstruktionsforsøgautomatiskskyldnerenskonkurs.aspxMedfører et mislykket rekonstruktionsforsøg automatisk skyldnerens konkurs?02-12-2016 12:38
Konsekvensafugyldigtvandregnskab.aspxKonsekvens af ugyldigt vandregnskab29-11-2016 12:58
Optællingaf120sygedageveddelvistsygefravær.aspxOptælling af 120 sygedage ved delvist sygefravær28-11-2016 10:55
Prøveløsladelseafsædelighedsdømte.aspxPrøveløsladelse af sædelighedsdømte23-11-2016 14:13
Handicapbegrebetiforskelsbehandlingsloven2.aspxHandicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven22-11-2016 13:14
KompensationforkrænkelseafDenEuropæiskeMenneskerettighedskonvention.aspxKompensation for krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention17-11-2016 14:44
Godtgørelseforarbejdsgiversovertrædelseaf48-timersregleniarbejdstidsdi-rektivgennemførelsesloven.aspxGodtgørelse for arbejdsgivers overtrædelse af 48-timers reglen i arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven.14-11-2016 13:03
Etselskabsprocessuellepartsevneierstatningssag.aspxEt selskabs processuelle partsevne i erstatningssag02-11-2016 14:16
Lønmodtagerserstatningskravimedførafvirksomhedsoverdragelsesloven.aspxLønmodtagers erstatningskrav i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven31-10-2016 12:51
Sagomudleveringafbeslaglagtbil.aspxSag om udlevering af beslaglagt bil24-10-2016 10:45
Sagomgodtgørelseforomkostninger,deroverstigerretshjælpsforsikringensmaksimum.aspxSag om godtgørelse for omkostninger, der overstiger retshjælpsforsikringens maksimum17-10-2016 11:06
Ejendomsmæglersansvariforbindelsemedsalgafenejerlejlighed,hvorkøber-neikkeblevgjortbekendtmedenrækkemangler,oghvorsælgernes.aspxEjendomsmæglers ansvar i forbindelse med salg af en ejerlejlighed, hvor køberne ikke blev gjort bekendt med en række mangler, og hvor sælgerne som følge heraf blev dømt til at betale erstatning til køberne.14-10-2016 14:22
UdleveringtilRumænien.aspxUdlevering til Rumænien11-10-2016 10:43
Varerstatningsansvarianledningaffejlitingbogenforældet.aspxVar erstatningsansvar i anledning af fejl i tingbogen forældet?11-10-2016 10:38
Skulleenankestævningansesformodtagetnytårsdag.aspxSkulle en ankestævning anses for modtaget nytårsaftensdag?07-10-2016 15:05
Medførerafsigelseafkonkursdekretoverenandelsboligforeninglejerstatusforandelshavere.aspxMedfører afsigelse af konkursdekret over en andelsboligforening lejerstatus for andelshaverne?07-10-2016 10:43
Afvisningafstraffeankesagpågrundafmanglendeforkyndelse.aspxAfvisning af straffeankesag på grund af manglende forkyndelse07-10-2016 10:33
Sagomtilbagekaldelseaftaxiførerkort.aspxSag om tilbagekaldelse af taxiførerkort07-10-2016 10:23
VoldtægtssagfraHerfølge.aspxVoldtægtssag fra Herfølge06-10-2016 15:15
Konfiskationafenpersonbil,derikkeererhvervetpåtidspunktetforlovovertrædelserne.aspxKonfiskation af en personbil, der ikke var erhvervet på tidspunktet for lovovertrædelserne03-10-2016 11:57
BeskikkelseafbistandsadvokatiSeHør-sagen.aspxBeskikkelse af bistandsadvokat i Se & Hør-sagen23-09-2016 11:54
Enudlændingsovertrædelserafopholds-ogmeldepligt1.aspxEn udlændings overtrædelser af opholds- og meldepligt23-09-2016 11:40
Sagomhvorvidtparallelimportafmærkevareskoudgjordeenvaremærkekrænkelse.aspxSag om hvorvidt parallelimport af mærkevaresko udgjorde en varemærkekrænkelse23-09-2016 11:16
Kæremålbortfaldtpågrungafikkerettidigtindbetaltkæreafgift.aspxKæremål bortfaldt på grund af ikke rettidigt indbetalt kæreafgift23-09-2016 11:08
Kompensationforflyforsinkelse.aspxKompensation for flyforsinkelse23-09-2016 10:58
Sanktionsfastsættelseiensagomunddragelseafskatogmoms.aspxSanktionsfastsættelse i en sag om unddragelse af skat og moms19-09-2016 14:26
DomfraengelskdomstolhavdeikkebindendvirkningiDanmark.aspxDom fra engelsk domstol havde ikke bindende virkning i Danmark19-09-2016 14:19
Beskikkelseafsammebisidderforflerepersonerefterundersøgelseskommisionsloven.aspxBeskikkelse af samme bisidder for flere personer efter undersøgelseskommissionsloven19-09-2016 14:09
Sanktionsfastsættelsenvedtilsidesættelseafgodadvokatskik.aspxSanktionsfastsættelsen ved tilsidesættelse af god advokatskik15-09-2016 13:36
Berigelsesgrundsætning.aspxBerigelsesgrundsætningen15-09-2016 13:26
Spørgsmålomsagsomkostningerihenholdsvisenhovedsagogentilhørendeadcitationssag,dervarblevetsambehandletmedentredjesagietmege.aspxSpørgsmål om sagsomkostninger i henholdsvis en hovedsag og en tilhørende adcitationssag, der var blevet sambehandlet med en tredje sag i et meget omfangsrigt og kompliceret sagskompleks12-09-2016 14:31
Spørgsmålomomkostningsfastsættelsenogsalærstørrelsentilbeskikkedeadvokaterienmegetomfangsrigsag1.aspxSpørgsmål om omkostningsfastsættelsen og salærstørrelsen til beskikkede advokater i en meget omfangsrig sag12-09-2016 14:23
Spørgsmå¨lomhvorvidtforsvarerevarberettigedtilsalærforretsmøder,dervaraflystmedmereendéndagsvarsel.aspxSpørgsmål om hvorvidt forsvarere var berettiget til salær for retsmøder, der var aflyst med mere end én dags varsel12-09-2016 14:13
Spørgsmålomhvorvidtenforsvarervarberettigettilfuldtsalærforretsmøder,dersluttedeførtid1.aspxSpørgsmål om hvorvidt en forsvarer var berettiget til fuldt salær for retsmøder, der sluttede før tid12-09-2016 14:05
SagomfuldbyrdelseiDanmarkafenpolskafgørelseomubetingetfængslelsstraf.aspxSag om fuldbyrdelse i Danmark af en polsk afgørelse om ubetinget fængselsstraf12-09-2016 11:29
Sagomvindmølleerstatning.aspxSag om vindmølleerstatning12-09-2016 11:11
Sagomfastsættelseafsagsomkostningertildækningafudgiftertiladvokatbistand.aspxSag om fastsættelse af sagsomkostninger til dækning af udgifter til advokatbistand12-09-2016 10:31
Midlerstammendefrahuslejeindbetalingertilenboligorganisationsafdelingerindgikiboligorganisationenskonkursmasse1.aspxMidler stammende fra huslejeindbetalinger til en boligorganisations afdelinger indgik i boligorganisationens konkursmasse07-09-2016 09:57
Fremlæggelseafetlicationstilbudindhentetunderenerstatningssag1.aspxFremlæggelse af et licitationstilbud indhentet under en erstatningssag07-09-2016 09:45
Sagomudleveringaffortroligedokumenteriikkeanonymiseretform.aspxSag om udlevering af fortrolige dokumenter i ikke anonymiseret form07-09-2016 09:38
Spørgsmålomafløftningafembedsmændstavshedspligt.aspxSpørgsmål om afløftning af embedsmænds tavshedspligt07-09-2016 09:30
Sagomleasingafkopi-ogprinterudstyrr.aspxEn sag om leasing af kopi- og printudstyr07-09-2016 09:20
Sagomforældelseafetsygedagpengeregreskrav.aspxSag om forældelse af et sygedagpengeregreskrav30-08-2016 10:08
Sagomerstatningianledningafstrafferetligforfølgning.aspxSag om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning19-08-2016 15:34
TilbagegivesaftobørntilderesfariBulgarien.aspxTilbagegivelse af to børn til deres far i Bulgarien18-08-2016 13:36
Indkaldelseafenspeciallægesomvidneiensagompatientskade.aspxIndkaldelse af en speciallæge som vidne i en sag om patientskade04-08-2016 15:05
Kanrekvirentenienudlægssagfåmødesalær,nårderikkeersketlovligforkyndelseforskyldner.aspxKan rekvirenten i en udlægssag få mødesalær, når der ikke er sket lovlig forkyndelse for skyldner?06-07-2016 09:27
Spørgsmålomkæreafskifterettensafgørelseom.aspxSpørgsmål om kære af skifterettens afgørelse om henskydning af en sag til de almindelige domstole kræver Procesbevillingsnævnets tilladelse i medfør af retsplejelovens § 253, stk. 4, jf. stk. 3.04-07-2016 12:47
Sagomleasingafkopi-ogprintudstyr.aspxSag om leasing af kopi- og printudstyr04-07-2016 12:39
Sagomfrakendelseafdanskindfødsretopnåetvedsvig.aspxSag om frakendelse af dansk indfødsret opnået ved svig04-07-2016 12:34
Spørgsmålomselskabsprocessuellepartsevne.aspxSpørgsmål om et selskabs processuelle partsevne04-07-2016 12:25
Varetægtsfængslingindtilankedomunderhensyntilretshåndhævelseniensagomberigelseskriminalitet.aspxVaretægtsfængsling indtil ankedom under hensyn til retshåndhævelsen i en sag om berigelseskriminalitet29-06-2016 09:31
Sagomomstødelseafvirksomhedspant.aspxSag om omstødelse af virksomhedspant28-06-2016 12:55
Retteafgørelsesformogretteappelformved.aspxRette afgørelsesform og rette appelform ved indbringelse af delafgørelse for landsretten20-06-2016 14:09
Fastsættelseaflejenforlejemålismåejendom.aspxFastsættelse af lejen for lejemål i småejendom17-06-2016 13:57
Sagsomkostningerisagomisoleretbevisoptagelse.aspxSagsomkostninger i sag om isoleret bevisoptagelse15-06-2016 13:44
Spørgsmålomrettidigpolitianmeldelseisagomoffererstatning.aspxSpørgsmål om rettidig politianmeldelse i sag om offererstatning13-06-2016 11:59
Spørgsmålomrettidigindleveringafkæreskrifttilretteinstans.aspxSpørgsmål om rettidig indlevering af kæreskrift til rette instans.07-06-2016 13:47
Spørgsmålom,hvorvidtlejerenafenalmenbolighæfterforskaderforvoldtpåboligorganisationensfællesarealer.aspxSpørgsmål om, hvorvidt lejeren af en almen bolig hæfter for skader forvoldt på boligorganisationens fællesarealer.07-06-2016 13:44
Spørgsmålomforståelsenafkærebegrænsningsregleniretsplejelovens§584,stk2,1pkt,omfogedrettensafgørelseromudlæg.aspxSpørgsmål om forståelsen af kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 584, stk. 2, 1. pkt., om fogedrettens afgørelser om udlæg.07-06-2016 13:29
Spørgsmålom,hvorvidttosamtidigtpålagtekonkurskarantæneperioderskalløbeparalleltelleriforlængelseafhinanden.aspxSpørgsmål om, hvorvidt to samtidigt pålagte konkurskarantæneperioder skal løbe parallelt eller i forlængelse af hinanden.07-06-2016 13:26
Tosageromfradragigrundværdienforafholdteudgiftertilanlægafkloak-ogvandforsyningsanlæg.aspxTo sager om fradrag i grundværdien for afholdte udgifter til anlæg af kloak- og vandforsyningsanlæg.06-06-2016 11:37
Sagomafbeskikkelseafforsvarer.aspxSag om afbeskikkelse af forsvarer03-06-2016 08:18
Editionifremtidigekontobevægelserimedførafretsplejelovens§804.aspxEdition i fremtidige kontobevægelser i medfør af retsplejelovens § 80401-06-2016 13:53
Sagombetalingforel-forbugvdudskiftningafel-måler.aspxSag om betaling for el-forbrug ved udskiftning af el-måler30-05-2016 14:21
Domfældelsepåbaggrundafdna-bevisiensagominbrudskriminalitet.aspxDomfældelse på baggrund af dna-bevis i en sag om indbrudskriminalitet27-05-2016 14:53
Ændringafendomomfængselsstraftilenbehandlingsdom.aspxÆndring af en dom om fængselsstraf til en behandlingsdom27-05-2016 14:48
Grønlandsksagomlegemsindgrebiformafrøntgenundersøgelse.aspxGrønlandsk sag om legemsindgreb i form af røntgenundersøgelse26-05-2016 13:21
Udtalelserinyhedsmedieromelektroniskep-skiver.aspxUdtalelser i nyhedsmedier om elektroniske p-skiver23-05-2016 09:59
Brugafagenterunderstraffesagomnarkotikakriminalitet.aspxBrug af agenter under straffesag om narkotikakriminalitet20-05-2016 13:08
Beslaglæggelseafenpersonbil,derikkehavdeværetanvendtunderlovovertrædelserne.aspxBeslaglæggelse af en personbil, der ikke havde været anvendt under lovovertrædelserne20-05-2016 13:05
Sagommanglervedenmotorcykeliforbrugerkøb.aspxSag om mangler ved en motorcykel i forbrugerkøb20-05-2016 13:00
Forældelseafregreskravianledningafenjordforureningsskade.aspxForældelse af regreskrav i anledning af en jordforureningsskade12-05-2016 15:29
Spørgsmålomnedlæggelsenafenprivatfællesvej.aspxSpørgsmål om nedlæggelsen af en privat fællesvej12-05-2016 15:24
Opgørelseafafværgebeløbetientvangsauktionssag.aspxOpgørelse af afværgebeløbet i en tvangsauktionssag12-05-2016 15:21
Spørgsmålommellemkommunalrefusionvedrørendedækningafsocialeudgifter.aspxSpørgsmål om mellemkommunal refusion vedrørende dækning af sociale udgifter09-05-2016 16:16
Dealmindeligedomstolessagligekompetenceiansættelsesretligsag.aspxDe almindelige domstoles saglige kompetence i ansættelsesretlig sag03-05-2016 09:58
Forældelseafdifferencekrav.aspxForældelse af differencekrav03-05-2016 09:41
Afvisningafenankesagimedførafretsplejelovens§368a,stk1.aspxAfvisning af en ankesag i medfør af retsplejelovens § 368 a, stk. 128-04-2016 11:21
Sagomblarøveriiforbindelsemed.aspxSag om bl.a. røveri i forbindelse med en serie af indbrudstyverier i villakvarterer, hvor de tiltalte fandtes at have truet med vold for at bringe tyvekoster i sikkerhed28-04-2016 11:14
Udmålingafsgasomkostningerneienhævetsmåsag.aspxUdmåling af sagsomkostningerne i en hævet småsag28-04-2016 11:05
Omstødelseefterkonkurslovens§64.aspxOmstødelse efter konkurslovens § 6427-04-2016 11:16
Spørgsmålomudmeldelseafensagkyndigiensagomrenteswapaftaler.aspxSpørgsmål om udmeldelse af en sagkyndig i en sag om renteswapaftaler25-04-2016 10:24
Forpligtelservedopsigelseafaftaleromfjernvarmelevering.aspxForpligtelser ved opsigelse af aftaler om fjernvarmelevering18-04-2016 12:44
Spørgsmålomretteværnetingforretsmøderunderefterforskning.aspxSpørgsmål om rette værneting for retsmøder under efterforskningen, når oplysningerne befinder sig i udlandet13-04-2016 13:07
Udlejersforhøjelseafacontobidragforvarmeogvand.aspxUdlejers forhøjelse af acontobidrag for varme og vand13-04-2016 12:33
Afvisningafankesagimedførafretsplejelovens!368a,stk1.aspxAfvisning af en ankesag i medfør af retsplejelovens § 368 a, stk. 111-04-2016 13:25
Sagombetalingforrenoveringaftojernbanebroer.aspxSag om betaling for renovering af to jernbanebroer08-04-2016 11:59
Varetægtsfængslingefterudlændigelovenafensvenskstatsborger.aspxVaretægtsfængsling efter udlændigeloven af en svensk statsborger06-04-2016 12:57
Grønlandsksagomtilbageholdelse.aspxGrønlandsk sag om tilbageholdelse06-04-2016 12:50
Sagomgodtgørelseforuberettigettvangsfiksering.aspxSag om godtgørelse for uberettiget tvangsfiksering22-03-2016 13:49
Anvendelsesområdetforkærebegrænsningsreglen.aspxAnvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a i forhold til afgørelse om tinglysning af stævning.21-03-2016 16:43
Inddragelseafenskyldnersbeboelseslejemålikonkursmassen.aspxInddragelse af en skyldners beboelseslejemål i konkursmassen21-03-2016 16:38
Kursmanipulationbegåetiforbindelsemedetselskabsudstedelseafenmangelfuldselskabsmeddelelse.aspxKursmanipulation begået i forbindelse med et selskabs udstedelse af en mangelfuld selskabsmeddelelse17-03-2016 15:39
Varetægtsfængslingafen17-årigdrengisurrogatindtildomunderhensyntilkollusionsfaren.aspxVaretægtsfængsling af en 17-årig dreng i surrogat indtil dom under hensyn til kollusionsfaren17-03-2016 15:36
Spørgsmålomrettergangsfejlistraffesag.aspxSpørgsmål om rettergangsfejl i straffesag16-03-2016 13:31
Straffesagomberegningagmængdenafmarihuanaindeholdticannabisplanter.aspxStraffesag om beregning af mængden af marihuana indeholdt i cannabisplanter11-03-2016 13:08
Spørgsmålommulighederneforatforetagemodregningunderenudlægssagmedkravpåsagsomkostningertilkendtienafvist.aspxSpørgsmål om mulighederne for at foretage modregning under en udlægssag med et krav på sagsomkostninger tilkendt i en afvist og efterfølgende genanlagt sag.09-03-2016 16:11
Spørgsmålomfordelingenafskønsmandenshonoarianledningafisoleretbevis.aspxSpørgsmål om fordelingen af skønsmandens honorar i anledning af isoleret bevisoptagelse i form af syn og skøn09-03-2016 16:04
Anketilladelseitofærdselsstraffesageromanvendelseafhåndholdtmobiltelefonunderkørsel.aspxAnketilladelse i to færdselsstraffesager om anvendelse af håndholdt mobiltelefon under kørsel04-03-2016 13:00
Varetægtsfængslingindtilankedomunderhensyntilunderragelsesfaren.aspxVaretægtsfængsling indtil ankedom under hensyn til unddragelsesfaren04-03-2016 12:45
Beskikkelseafflereforsvarerefrasammeadvokatkontor.aspxBeskikkelse af flere forsvarere fra samme advokatkontor for flere politiassistenter02-03-2016 09:59
Sagomformueordningenvedrørendeindtægterafsærejeogommulighedenforanpartssæreje.aspxSag om formueordningen vedrørende indtægter af særeje og om muligheden for anpartssæreje02-03-2016 09:53
Spørgsmålomforældelseogpassivitetitosageromrenteswapaftaler.aspxSpørgsmål om forældelse og passivitet i to sager om renteswapaftaler26-02-2016 12:09
Betydningenaftredjemandspantforkreditorsfordringfor.aspxBetydningen af tredjemandspant for kreditors fordring for spørgsmålet om stemmeret i forbindelse med vedtagelsen af et rekonstruktionsforslag15-02-2016 12:31
Spørgsmålomudmeldelseafenskønsmand.aspxSpørgsmål om udmeldelse af en skønsmand i en sag om renteswapaftaler15-02-2016 11:49
TilladelsetilankeiGodhavn-sagen.aspxTilladelse til anke i "Godhavn-sagen"15-02-2016 11:06
Spørgsmålomforståelsenaferhvervsuddannelsenslovens§60,stk2.aspxSpørgsmål om opsigelse af en elevuddannelsesaftale før pratikperiodens start.15-02-2016 10:52
SagomhashhandelpåChristiania.aspxSag om hashhandel på Christiania11-02-2016 13:57
SpørgsmålomsærejestatusvedskildmissevedrørendetoejendommebeliggendepåSicilien.aspxSpørgsmål om særejestatus ved skilsmisse vedrørende to ejendomme beliggende på Sicilien04-02-2016 10:39
Straffesagvedrørendeomregningfraskunkplantertilhash.aspxStraffesag vedrørende omregning fra skunkplanter til hash03-02-2016 11:27
Sagomnedlæggelseafpåstandeoverformedieindstævnteefterankefristensudløb.aspxSag om nedlæggelse af påstande over for medindstævnte efter ankefristens udløb03-02-2016 11:25
Grønlandsk.aspxGrønlandsk sag om patienters retsstilling28-01-2016 14:45
Manglendeoverholdelseaf2-ugersfristeniretsplejelovens§718bstl3,2pkt.aspxManglende overholdelse af 2-ugers fristen i retsplejelovens § 718 b, stk. 3, 2. pkt.28-01-2016 13:59
Erstatningsansvarvedafværgehandlinger.aspxErstatningsansvar ved afværgehandlinger27-01-2016 10:47
Samfundstjenesteiensagombesiddelseogdistributionafbørnepornografiskmateriale.aspxSamfundstjeneste i en sag om besiddelse og distribution af børnepornografisk materiale25-01-2016 10:56
Beregningafdenperiode,hvorderunderetrevalideringsforløbkanskedækningfortabtarbejdsfortjeneste.aspxBeregning af den periode, hvor der under et revalideringsforløb kan ske dækning for tabt arbejdsfortjeneste21-01-2016 15:02
Fortolkningafudtrykkeneenbeboelseslejlighedogenejerlejlighedilejelovens§84,litraaogd.aspxFortolkning af udtrykkene "en beboelseslejlighed" og "en ejerlejlighed" i lejelovens § 84, litra a og d.21-01-2016 12:48
Spørgsmålomafvisningafenankesagimedførafretsplejelovens§368a,stk11.aspxSpørgsmål om afvisning af en ankesag i medfør af retsplejelovens § 368 a, stk. 114-01-2016 15:35
Spørgsmålomforsvarerbeskikkelsepåettidspunkt,hvordervarsketpåtaleopgivelseistraffesagen.aspxSpørgsmål om forsvarerbeskikkelse på et tidspunkt, hvor der var sket påtaleopgivelse i straffesagen14-01-2016 15:19
Fængselpålivstidforétdrabogétdrabsforsøgbegåetiforbindelsemedetskyderiienfogedret.aspxFængsel på livstid for ét drab og ét drabsforsøg begået i forbindelse med et skyderi i en fogedret21-12-2015 09:14
Nægtelseafgældssaneringunderhenvisningtil,atskyldnerenikkeharafdragetpågælden,selvomdervarmulighedherfor.aspxNægtelse af gældssanering under henvisning til, at skyldneren ikke har afdraget på gælden, selvom der var mulighed herfor18-12-2015 15:30
Pvc-afgiftpågrillbetræk.aspxPvc-afgift på grillbetræk15-12-2015 15:07
Samfundstjenesteiensagombrandstiftelse.aspxSamfundstjeneste i en sag om brandstiftelse08-12-2015 09:22
Udvisningaf25-årigafghanskstatsborger,dervaridømt3månedersfængselforvoldogtyveri.aspxUdvisning af 25-årig afghansk statsborger, der var idømt 3 måneders fængsel for vold og tyveri02-12-2015 16:48
Straffesagvedrørendepåstandomudvisningafkroatiskstatsborger.aspxStraffesag vedrørende påstand om udvisning af kroatisk statsborger02-12-2015 16:45
Udvisningaf19-årigirakiskstatsborgerdømtfortruslerogvoldmodansattepådøgninstitution.aspxUdvisning af 19-årig irakisk statsborger dømt for trusler og vold mod ansatte på døgninstitution02-12-2015 16:42
Fastlæggelseafomfangetafbeskyttelsenafsæregnenavnepåfasteejendomme.aspxFastlæggelse af omfanget af beskyttelsen af særegne navne på faste ejendomme02-12-2015 13:20
Betydningforvurderingenafenarbejdsskadeafspørgsmåletom,hvorvidtforbigåendesmerterkræverbehandling.aspxBetydning for vurderingen af en arbejdsskade af spørgsmålet om, hvorvidt forbigående smerter kræver behandling.02-12-2015 13:18
Spørgsmålom,hvorvidtenforsvarerkunnekræveatfåudleveretakterneienstraffesagipapirudgave.aspxSpørgsmål om, hvorvidt en forsvarer kunne kræve at få udleveret akterne i en straffesag i papirudgave02-12-2015 13:14
Rækkeviddenafforbuddetmodbrugsrettighederoverfastejendommedenvarighedpåmereend30år.aspxRækkevidden af forbuddet mod brugsrettigheder over fast ejendom med en varighed på mere end 30 år.01-12-2015 11:11
Afvisningafanklagemyndighedensankeisagomkursmanipulation.aspxAfvisning af anklagemyndighedens anke i sag om kursmanipulation30-11-2015 14:34
Forvaringforseksualforbrydelser.aspxForvaring for seksualforbrydelser27-11-2015 15:01
Fastlæggelseaftidspunktetforophørafsuspensionafforældelse.aspxFastlæggelse af tidspunktet for ophør af suspension af forældelse25-11-2015 15:30
Rettighederoverflymotorermonteretpåluftfartøjertilhørendetokonkursramteflyselskaber.aspxRettigheder over flymotorer monteret på luftfartøjer tilhørende to konkursramte flyselskaber19-11-2015 10:48
Forsvaretsvideregivelseafoplysninger,derstammedefra.aspxForsvarers videregivelse af oplysninger, der stammede fra et lukket retsmøde18-11-2015 14:24
Forudbeståendelidelsesbetydningforvurderingafårsagssammenhængienarbejdsskadesag.aspxForudbestående lidelses betydning for vurdering af årsagssammenhæng i en arbejdsskadesag16-11-2015 14:58
Sondringmellempersonskadeogformueskadeiensagomoffertabserstatning.aspxSondring mellem personskade og formueskade i en sag om offertabserstatning11-11-2015 11:22
Anvendelsesområdetforkærebegrænsningsregleniretsplejelovens§389aiforholdtilafgørelseomfriproces.aspxAnvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a i forhold til afgørelse om fri proces.06-11-2015 14:44
Spørgsmålom,hvorvidtenerhvervsudlejerkunnekræveerstatningformistedelejeindtægter,efteratlejerikkehavderetableretlejemåletve.aspxSpørgsmål om, hvorvidt en erhvervsudlejer kunne kræve erstatning for mistede lejeindtægter, efter at lejer ikke havde retableret lejemålet ved fraflytning.02-11-2015 09:27
Spørgsmålombortfaldaferstatningsomfølgeafforsætligmedvirkentilpersonskade.aspxSpørgsmål om bortfald af erstatning som følge af forsætlig medvirken til personskade.22-10-2015 15:11
Spørgsmålomafvisning1.aspxSpørgsmål om afvisning af en ankesag i medfør af retsplejelovens § 368 a, stk. 113-10-2015 16:42
Spørgsmålomopsættendevirkningiensagomprøvelseafetafslagpåfamiliesammenføring.aspxSpørgsmål om opsættende virkning i en sag om prøvelse af et afslag på familiesammenføring12-10-2015 14:43
Sagomkursmanipulationvedrørendeillikvidevirksomhedsobligationer.aspxSag om kursmanipulation vedrørende illikvide virksomhedsobligationer12-10-2015 14:05
Spørgsmålomenservitutaftalevarindgåetistridmeddetgrundlæggendeprincipomsagligforvaltning,ogomservitutaftalenderforvarugyldi.aspxSpørgsmål om en servitutaftale var indgået i strid med det grundlæggende princip om saglig forvaltning, og om servitutaftalen derfor var ugyldig.09-10-2015 14:48
Spørgsmålomfordelingafansvaretblandtflereerstatningsansvarligeiforbindelsemedforureningafetregnvandsbassin.aspxSpørgsmål om fordeling af ansvaret blandt flere erstatningsansvarlige i forbindelse med forurening af et regnvandsbassin.05-10-2015 14:43
SpørgsmålomdervedindgivelseafetbetalingspåkravkanmedtagesetgebyrforadressesøgningiCPR-registretpåskyldneren.aspxSpørgsmål om der ved indgivelse af et betalingspåkrav kan medtages et gebyr for adressesøgning i CPR-registret på skyldneren.02-10-2015 12:57
Spørgsmålombindendepåtaleopgivelse.aspxSpørgsmål om bindende påtalebegrænsning.25-09-2015 13:44
Begrænsetbevillingtilspørgsmåletomfrakendelseafdanskindfødsretsamtudvisningienterrorsag.aspxBegrænset bevilling til spørgsmålet om frakendelse af dansk indfødsret samt udvisning i en terrorsag24-09-2015 14:17
Spørgsmålomdervarsketforureningomfattetafdetobjektiveansvarimiljøstatningsloven.aspxSpørgsmål om der var sket forurening omfattet af det objektive ansvar i miljøerstatningsloven.23-09-2015 11:10
Spørgsmålomfastsættelseaftillægsstrafiensagomrøveriafsærliggrovbeskaffenhed.aspxSpørgsmål om fastsættelse af tillægsstraf i en sag om røveri af særlig grov beskaffenhed.23-09-2015 11:05
Spørgsmålomtabsopgørelseniensagomadvokatsvar.aspxSpørgsmål om tabsopgørelsen i en sag om advokatansvar17-09-2015 15:32
Strafudmålingvedtoførstegangsovertrædelserafkørselunderindflydelseafbevidsthedspåvirkendestoffer.aspxStrafudmåling ved to førstegangsovertrædelser af kørsel under indflydelse af bevidsthedspåvirkende stoffer17-09-2015 15:25
Sagomafbeskikkelseafforsvarerogafvisningafsalæranmodning.aspxSag om afbeskikkelse af forsvarer og afvisning af salæranmodning08-09-2015 14:46
Spørgsmålomanvendelsesområdet.aspxSpørgsmål om anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a.08-09-2015 12:49
Spørgsmålomadgangtilatkærebyrettensafgørelseomsagsomkostningerienstraffesag.aspxSpørgsmål om adgang til at kære byrettens afgørelse om sagsomkostninger i en straffesag04-09-2015 13:11
Spørgsmålomstørrelsenafacontosalærtilfirebeskikkedeadvokaterienme-getomfangsrigogkomplicereterstatningssag.aspxSpørgsmål om størrelsen af a conto salær til fire beskikkede advokater i en meget omfangsrig og kompliceret erstatningssag24-08-2015 14:29
SpørgsmålomopkrævningafPBS-gebyrhoslejerafboliglejemål.aspxSpørgsmål om opkrævning af PBS-gebyr hos lejer af boliglejemål24-08-2015 14:13
Spørgsmålomstraffastsættelseniensagomvold.aspxSpørgsmål om straffastsættelsen i en sag om vold21-08-2015 11:39
Spørgsmålomgrundejerforeningsfriholdelsesansvaroverforgrundejerierstatningssag.aspxSpørgsmål om grundejerforenings friholdelsesansvar overfor grundejer i erstatningssag20-08-2015 13:07
Spørgsmålom,hvorvidtvideoafhøringerkunneanvendessombevisundereneventuelhovedforhandling.aspxSpørgsmål om, hvorvidt videoafhøringer kunne anvendes som bevis under en eventuel hovedforhandling20-08-2015 13:03
Spørgsmålombegrænsetrejseforbehold.aspxSpørgsmål om begrænset rejseforbehold20-08-2015 12:58
Spørgsmålomenandelsboligforeningsretligeinteresseikonkursbehandlingogomforeningenssolvens.aspxSpørgsmål om en andelsboligforenings retlige interesse i konkursbehandling og om foreningens solvens20-08-2015 12:54
Spørgsmålomtilregnelsevedkørselefterudsættelseforpassivhashrygning.aspxSpørgsmål om tilregnelse ved kørsel efter udsættelse for passiv hashrygning17-08-2015 12:10
Udvisningafserbiskstatsborger,dervardømtforomfattendedatabedrageri.aspxUdvisning af serbisk statsborger, der var dømt for omfattende databedrageri.12-08-2015 13:04
Drabsforsøgiforbindelsemedskyderimodtatovørforretning.aspxDrabsforsøg i forbindelse med skyderi mod tatovørforretning10-08-2015 10:40
Spørgsmålomafvisningafenankesagimedførafretsplejelovens§368a,stk1.aspxSpørgsmål om afvisning af en ankesag i medfør af retsplejelovens § 368 a, stk. 110-08-2015 10:36
Spørgsmålomstrafudmålingiensagomvold.aspxSpørgsmål om strafudmåling i en sag om vold07-08-2015 15:02
Spørgsmålom,hvorvidtenbobestyrervarinhabilefterudarbejdelseafenkodiciltiletfællestestamentepåvegneaflængstlevende.aspxSpørgsmål om, hvorvidt en bobestyrer var inhabil efter udarbejdelse af en kodicil til et fællestestamente på vegne af længstlevende.14-07-2015 13:53
Spørgsmålom,hvorvidtderkunnepålæggesledelsenafetkonkursramtselskabkonkurskarantæne.aspxSpørgsmål om, hvorvidt der kunne pålægges ledelsen af et konkursramt selskab konkurskarantæne.03-07-2015 15:08
Spørgsmålomdækningafudgifternetilbehandlingmvpåetdanskpsykiatriskcenterafenmand,derpåFærøernevardømttilanbringelse.aspxSpørgsmål om dækning af udgifterne til behandling m.v. på et dansk psykiatrisk center af en mand, der på Færøerne var dømt til anbringelse.02-07-2015 14:01
Spørgsmålomstrafudmålingforenvognmandvedchaufførsovertrædelseafkontrolapparatforordningen.aspxSpørgsmål om strafudmåling for en vognmand ved chaufførs overtrædelse af kontrolapparatforordningen.23-06-2015 15:33
Spørgsmålom,hvorvidtappeltilladelsekrævesvedkæreafskifterettensafgørelseromvederlagtilkuratorienkonkurskarantænesag.aspxSpørgsmål om, hvorvidt appeltilladelse kræves ved kære af skifterettens afgørelser om vederlag til kurator i en konkurskarantænesag23-06-2015 09:51
Spørgsmålomfastsættelseaflejenforetboliglejemåleftermodernisering.aspxSpørgsmål om fastsættelse af lejen for et boliglejemål efter modernisering.19-06-2015 10:13
Fogedsagomforvaringafenmormedhenblikpåudleveringafetbarntilsamværmedfar.aspxFogedsag om forvaring af en mor med henblik på udlevering af et barn til samvær med far.19-06-2015 10:10
Spørgsmålomanvendelsesområdetforkærebegrænsningsregleniretsplejelovens§389,stk3,omsalær.aspxSpørgsmål om anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389, stk. 3, om salær18-06-2015 15:52
Spørgsmålom,hvorvidttruslermodenlederienkommunefremsatoverfortredjemanderomfattetafstraffelovens§119,stk1.aspxSpørgsmål om, hvorvidt trusler mod en leder i en kommune fremsat over for tredjemand er omfattet af straffelovens § 119, stk. 118-06-2015 10:13
Spørgsmålomfortolkningafenbestemmelseomsøgsmålsfristierhvervslejeloven.aspxSpørgsmål om fortolkning af en bestemmelse om søgsmålsfrist i erhvervslejeloven17-06-2015 13:29
Spørgsmålomudbyttekonfiskationafenfastejendom.aspxSpørgsmål om udbyttekonfiskation af en fast ejendom17-06-2015 13:25
Spørgsmålomafskedigelseafenarbejdstagervaristridmedforskelsbehandlingsloven.aspxSpørgsmål om afskedigelse af en arbejdstager var i strid med forskelsbehandlingsloven17-06-2015 13:16
Spørgsmålom,hvorvidtderskalbetalesankeafgift,nårappellantenvardækketafretshjælpsforsikringunderbyretssagen.aspxSpørgsmål om, hvorvidt der skal betales ankeafgift, når appellanten var dækket af retshjælpsforsikring under byretssagen09-06-2015 14:44
Spørgsmålomhvorvidtenparkeretbilvaribrugsomtrafikmiddel.aspxSpørgsmål om hvorvidt en parkeret bil var i brug som trafikmiddel03-06-2015 14:07
Spørgsmålom,hvorvidtDanmarkerforpligtettilatanerkendeetkørekortudstedttilendanskstatsborgeriFrankrigpåettidspunkt,hvorvedko.aspxSpørgsmål om, hvorvidt Danmark er forpligtet til at anerkende et kørekort udstedt til en dansk statsborger i Frankrig på et tidspunkt, hvor vedkommende var frakendt førerretten i Danmark.29-05-2015 09:51
Spørgsmålomaftaleindgåelseogfortolkningafenrenteswapaftale.aspxSpørgsmål om aftaleindgåelse og fortolkning af en renteswapaftale.28-05-2015 10:43
Fogedsaghvorenmor,dernægtedeatoplyse,hvoretbarnbefandtsig,blevtagetiforvaring.aspxFogedsag hvor en mor, der nægtede at oplyse, hvor et barn befandt sig, blev taget i forvaring28-05-2015 10:41
Spørgsmålomhvorvidtensagomaflivningafenhundskalbehandlesistrafferetsplejenselleridencivileretsplejesformer.aspxSpørgsmål om hvorvidt en sag om aflivning af en hund skal behandles i strafferetsplejens eller i den civile retsplejes former28-05-2015 10:37
Spørgsmålomanvend.aspxSpørgsmål om anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a26-05-2015 12:30
Spørgsmålomudsættelseafenlejerafeterhvervslejemålpågrundafbetalingsmisligholdelse.aspxSpørgsmål om udsættelse af en lejer af et erhvervslejemål på grund af betalingsmisligholdelse20-05-2015 15:39
SpørgsmålomSKATsmulighedforatforetageudlægitilskudsmidler.aspxSpørgsmål om SKATs mulighed for at foretage udlæg i tilskudsmidler20-05-2015 15:36
Spørgsmålomberettigelsenafenbortvisningafenarbejdstagerforprivatbrugafenarbejdsmobiltelefon.aspxSpørgsmål om berettigelsen af en bortvisning af en arbejdstager for privat brug af en arbejdsmobiltelefon.13-05-2015 09:54
Salærtilenbeskikketforsvarerienstraffeankesag,hvorankenblevfrafaldetaftiltalteoganklagemyndighedendagenførhovedforhandlinge.aspxSalær til en beskikket forsvarer i en straffeankesag, hvor anken blev frafaldet af tiltalte og anklagemyndigheden dagen før hovedforhandlingen12-05-2015 15:42
Afgørelseafetkæremåludenatindkæredevarblevetorienteretomkærenfrafogedretten.aspxAfgørelse af et kæremål uden at indkærede var blevet orienteret om kæren fra fogedretten.12-05-2015 15:40
Spørgsmålomsagsomkostningerienskattesag.aspxSpørgsmål om sagsomkostninger i en skattesag07-05-2015 11:36
Spørgsmålomværdiansættelseietdødsboaftoejendommeeftersagkyndigvurdering.aspxSpørgsmål om værdiansættelse i et dødsbo af to ejendomme efter sagkyndig vurdering06-05-2015 15:31
Spørgsmålomkæremålsomkostninger.aspxSpørgsmål om kæremålsomkostninger05-05-2015 10:39
Spørgsmålom,hvorvidtendomsmand,derblandtandetvarvenmedforurettedepåFacebook,varinhabil.aspxSpørgsmål om, hvorvidt en domsmand, der blandt andet var ven med forurettede på Facebook, var inhabil.05-05-2015 10:17
Spørgsmålunderenerstatningssagomskelsbeliggenhed.aspxSpørgsmål under en erstatningssag om skels beliggenhed.30-04-2015 14:26
Spørgsmålomfremlæggelseafensidigtindhentedeerklæringerefterenbevissikringssagsanlæg.aspxSpørgsmål om fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer efter en bevissikringssags anlæg28-04-2015 15:42
Spørgsmålomforståelsenafkærebegrænsningsregleniretsplejelovens§389,stk2.aspxSpørgsmål om forståelsen af kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389, stk. 224-04-2015 10:40
SpørgsmålomudleveringtilstrafforfølgningiItalien.aspxSpørgsmål om udlevering til strafforfølgning i Italien21-04-2015 14:26
Spørgsmålomtidspunktetforfastsættelseaferstatningforerhvervsevnetab.aspxSpørgsmål om tidspunktet for fastsættelse af erstatning for erhvervsevnetab.21-04-2015 09:16
Spørgsmålomgodtgørelseimedføraferstatningsansvarslovens§26,stk3,tilenforurettetiensagomtoforsøgpåmanddrab.aspxSpørgsmål om godtgørelse i medfør af erstatningsansvarslovens § 26, stk. 3, til en forurettet i en sag om to forsøg på manddrab.21-04-2015 09:13
StraffesagervedrørendeulovligtfiskeriiKattegat.aspxStraffesager vedrørende ulovligt fiskeri i Kattegat16-04-2015 13:54
Spørgsmålomendirektørstilregnelseienstraffesagommomsunddragelse.aspxSpørgsmål om en direktørs tilregnelse i en straffesag om momsunddragelse07-04-2015 15:34
Spørgsmålomretliginteresseogopsættendevirkningiensagomaktindsigt.aspxSpørgsmål om retlig interesse og opsættende virkning i en sag om aktindsigt07-04-2015 15:32
Spørgsmålomforståelsenafkærebegrænsningsregleniretsplejelovens§389,stk3.aspxSpørgsmål om forståelsen af kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389, stk. 330-03-2015 14:11
Begrænsetbevillingtilspørgsmåletom,hvornårtidspunktetforførerretsfrakendelseskalregnesfraisagomspirituskørsel.aspxBegrænset bevilling til spørgsmålet om, hvornår tidspunktet for førerretsfrakendelse skal regnes fra i sag om spirituskørsel25-03-2015 14:28
Spørgsmålomberegningaffristenforfremsættelseafkravomerstatningianledningafstrafferetligforfølgning.aspxSpørgsmål om beregning af fristen for fremsættelse af krav om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning24-03-2015 13:27
Spørgsmålomløn-ogprovisionsordningsoverensstemmelsemedferieloven.aspxSpørgsmål om løn- og provisionsordnings overensstemmelse med ferieloven24-03-2015 13:23
Spørgsmålomstatenserstatningsansvareftertinglysningsloven.aspxSpørgsmål om statens erstatningsansvar efter tinglysningsloven20-03-2015 10:23
SpørgsmålomderiboopgørelseskaltageshøjdeforværdienaffasteejendommeiFrankrig.aspxSpørgsmål om der i boopgørelse skal tages højde for værdien af faste ejendomme i Frankrig18-03-2015 12:00
Spørgsmålomerstatningforenskadeopståetunderetstraffeprocessueltindgreb.aspxSpørgsmål om erstatning for en skade opstået under et straffeprocessuelt indgreb18-03-2015 11:57
Varetægtsfængslingefterudlændingelovenaftosvenskestatsborgere.aspxVaretægtsfængsling efter udlændingeloven af to svenske statsborgere16-03-2015 15:19
Spørgsmålomrejseforbehold2.aspxSpørgsmål om rejseforbehold13-03-2015 11:57
Strafudmålingistraffesagombombetrusler.aspxStrafudmåling i straffesag om bombetrusler13-03-2015 11:52
Spørgsmålomophævelseaffællesforældremyndighed.aspxSpørgsmål om ophævelse af fælles forældremyndighed06-03-2015 14:22
Spørgsmålomerstatningsansvarforejerneafetkapitalselskab.aspxSpørgsmål om erstatningsansvar for ejerne af et kapitalselskab04-03-2015 13:54
Spørgsmålomsagsomkostningerienhævetankesag.aspxSpørgsmål om sagsomkostninger i en hævet ankesag04-03-2015 13:52
Spørgsmålomudbetalingafetbeløbunderenentreprenørgaranti.aspxSpørgsmål om udbetaling af et beløb under en entreprenørgaranti27-02-2015 14:28
SpørgsmålomkæreafbyrettensafgørelseomhenvisningafensagtilenandenbyretkrævetProcesbevillingsnævnetstilladelseogefterhvilkenb.aspxSpørgsmål om kære af byrettens afgørelse om henvisning af en sag til en anden byret kræver Procesbevillingsnævnets tilladelse og efter hvilken bestemmelse.25-02-2015 15:34
Spørgsmålomkonkursbegæringpågrundlagafkravomsagsomkostningertilkendtiensag,dervarblevetafvistpågrundafmanglenderettidigindl.aspxSpørgsmål om konkursbegæring på grundlag af krav om sagsomkostninger tilkendt i en afvist og nu genanlagt sag.11-02-2015 14:24
Friprocestilensagomandelshaversbetalingtilaltanprojektienandelsboligforening.aspxSpørgsmål om det i et dødsbo skal pålægges en advokat som vidne at besvare 4 konkrete spørgsmål.11-02-2015 14:15
Spørgsmålomsagsomkostningeritoankesageromopholdstilladelsefortretyrkiskebørn,hvorbørnenehavdehævetankenefter,atdehavdeopnåe.aspxSpørgsmål om sagsomkostninger i to ankesager om opholdstilladelse for tre tyrkiske børn, hvor børnene havde hævet anken efter, at de havde opnået opholdstilladelse efter ikrafttrædelse af nye regler, og Udlændingenævnet havde taget bekræftende til genmæle05-02-2015 15:53
Fristenforindbringelseafspørgsmåletomgenerhvervelseafførerretten.aspxFristen for indbringelse af spørgsmålet om generhvervelse af førerretten05-02-2015 15:48
Spørgsmålomkompensationforfly-forsinkelserefterEuropa-ParlamentetsogRådetsforordning(EF)nr2612004af11februar2004.aspxSpørgsmål om kompensation for fly-forsinkelser efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004.29-01-2015 09:57
Spørgsmålomudsættelseafenretssagomgyldighedenafenekspropriationpåenadministrativafgørelseomerstatningsudmåling.aspxSpørgsmål om udsættelse af en retssag om gyldigheden af en ekspropriation på en administrativ afgørelse om erstatningsudmåling.29-01-2015 09:53
Spørgsmålomsynogskønellersagkyndigerklæringisagomrenteswapaftaler.aspxSpørgsmål om syn og skøn eller sagkyndig erklæring i sag om renteswapaftaler29-01-2015 09:34
Spørgsmålomskatterådgiverserstatningspligt.aspxSpørgsmål om skatterådgivers erstatningspligt29-01-2015 09:29
Anklagemyndighedenskontraankenårtiltalteharanketstrafudmålingen.aspxAnklagemyndighedens kontraanke når tiltalte har anket strafudmålingen.29-01-2015 09:27
Sagom,hvorvidtderkunneskefradragiméngodtgørelseforkonkurrerendelidelse.aspxSag om, hvorvidt der kunne ske fradrag i méngodtgørelse for konkurrerende lidelse.21-01-2015 15:22
Spørgsmålomfastsættelseafårslønneniensagomerstatningfortabtarbejdsfortjenestesamterhvervsevnetab,hvorskadelidteforudforulyk.aspxSpørgsmål om fastsættelse af årslønnen i en sag om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt erhvervsevnetab, hvor skadelidte forud for ulykken havde bestridt to fuldtidsjob.16-01-2015 14:41
Spørgsmålomsagsomkostningeriensagomerstatningforudbetalteforskningsmidler,herunderdetindbyrdesøkonomiskeopgørmellemhospital.aspxSpørgsmål om sagsomkostninger i en sag om erstatning for udbetalte forskningsmidler, herunder det indbyrdes økonomiske opgør mellem hospitalet, et anpartsselskab samt selskabets anpartshavere.14-01-2015 15:02
Frihedsberøvelseafennigerianskkvindeudsatformenneskehandel.aspxFrihedsberøvelse af en nigeriansk kvinde udsat for menneskehandel.14-01-2015 14:59
Udvisningaffilippinskstatsborger,dervaridømt5månedersfængselforblandtandetflereforholdafsimpelvoldigentagelsestilfælde.aspxUdvisning af filippinsk statsborger, der var idømt 5 måneders fængsel for blandt andet flere forhold af simpel vold i gentagelsestilfælde.12-01-2015 14:05
Ubetingetfrakendelseafførerrettenforovertrædelseomkøre-oghviletid.aspxUbetinget frakendelse af førerretten for overtrædelse af bestemmelserne om køre- og hviletid30-12-2014 15:59
Fastsættelseafsagsomkostningerienpersonskadeerstatningssagombladifferencekraveftererstatningsansvarsloven.aspxFastsættelse af sagsomkostninger i en personskadeerstatningssag om bl.a. differencekrav efter erstatningsansvarsloven29-12-2014 10:38
Spørgsmålom,hvorvidtanklagemyndighedensnarestmuligtpånyhavdeindbragtsagenforbyretten.aspxSpørgsmål om, hvorvidt anklagemyndigheden snarest muligt på ny havde indbragt sagen for byretten.23-12-2014 13:10
Manddrabbegåetafmindreårig.aspxManddrab begået af mindreårig19-12-2014 12:50
Sagomseksualforbrydelse,hvorforsvarerenvarnægtetadgangtilmaterialefraenandenstraffesag.aspxSag om seksual forbrydelse, hvor forsvareren var nægtet adgang til materiale fra en anden straffesag19-12-2014 12:48
Spørgsmålom,hvorvidtenmødeindkaldelse,dervarsendtanbefalet,menikkeafhentetpåposthuset,kunneansesforatværekommetfrem.aspxSpørgsmål om, hvorvidt en mødeindkaldelse, der var sendt anbefalet, men ikke afhentet på posthuset, kunne anses for at være kommet frem.15-12-2014 10:33
Spørgsmålomeditionimedførafretsplejelovens§298,stk1,ienpatientjournaltilbrugforRetslægerådetsbesvarelseafspørgsmålienerstat.aspxSpørgsmål om edition i medfør af retsplejelovens § 298, stk. 1, i en patientjournal til brug for Retslægerådets besvarelse af spørgsmål i en erstatningssag.10-12-2014 21:02
Sagomerstatningfortabtarbejdsfortjenesteimedføraferstatningsansvarslovens§2.aspxSag om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i medfør af erstatningsansvarslovens § 2.09-12-2014 14:08
Sagomforsikringsdækningforenvandskade,derersketiforbindelsemed,atstørremængdersneersmeltetpåkorttid.aspxSag om forsikringsdækning for en vandskade, der er sket i forbindelse med, at større mængder sne er smeltet på kort tid.09-12-2014 13:57
Forsvarersalærforfængselsbesøgmv.aspxForsvarersalær for fængselsbesøg mv.09-12-2014 13:52
Spørgsmålomanvendelsesområdetforkærebegrænsningsregleniretsplejelovens§389a1.aspxSpørgsmål om anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a04-12-2014 14:34
Spørgsmålomdensanktionsmæssigebetydningaflangsagsbehandlingstidiensagomtilsidesættelseafgodadvokatskik,jfretsplejelovens§12.aspxSpørgsmål om den sanktionsmæssige betydning af lang sagsbehandlingstid i en sag om tilsidesættelse af god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 104-12-2014 14:30
Sagom,hvorvidtafskedigelseogmanglendeomplaceringiopsigelsesperiodenafengravidmedarbejdervarstridmedreglerneomligebehandling.aspxSag om, hvorvidt afskedigelse og manglende omplacering i opsigelsesperioden af en gravid medarbejder var strid med reglerne om ligebehandling.04-12-2014 14:27
BegrænsetbevillingtilspørgsmåletomudvisningitosageromubetingetudvisningaftoEU-borgerefraKroatienDenenetiltalteerfødtogharha.aspxBegrænset bevilling til spørgsmålet om udvisning i to sager om ubetinget udvisning af to EU-borgere fra Kroatien. Den ene tiltalte er født og har haft den overvejende del af sin opvækst i Danmark, og den anden tiltalte er kommet hertil som 14-15 årig.04-12-2014 14:23
Afbeskikkelseafforsvarereiankesagsomfølgeafinhabilitet.aspxAfbeskikkelse af forsvarere i ankesag som følge af inhabilitet28-11-2014 14:36
Spørgsmålomanvendelsesområdetforkærebegrænsningsregleniretsplejelovens§389a.aspxSpørgsmål om anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a.25-11-2014 16:24
Spørgsmålomsamletbehandlingaftoretssager.aspxSpørgsmål om samlet behandling af to retssager.25-11-2014 16:20
Spørgsmålomfortolkningafboafgiftslovens§13a.aspxSpørgsmål om fortolkning af boafgiftslovens § 13 a14-11-2014 14:32
SpørgsmålomgodtgørelseafregistreringsafgiftvedudførelseafbilerfraDanmark.aspxSpørgsmål om godtgørelse af registreringsafgift ved udførelse af biler fra Danmark14-11-2014 14:30
Spørgsmålomsærejeoverenhalvpartafenfastejendomunderetægtefælleskifte.aspxSpørgsmål om særeje over en halvpart af en fast ejendom under et ægtefælleskifte.14-11-2014 14:27
Spørgsmålomtilbagebetalingafretsafgift.aspxSpørgsmål om tilbagebetaling af retsafgift14-11-2014 14:25
Navneforbudistraffesagomgroftskyldnersvigogtilskyndelsetilfalskforklaring.aspxNavneforbud i straffesag om groft skyldnersvig og tilskyndelse til falsk forklaring.11-11-2014 14:41
Godtgørelseafadvokatudgifteriskattesag.aspxGodtgørelse af advokatudgifter i skattesag07-11-2014 11:01
Straffesagomovertrædelseaflovomvagtvirksomhed,hvorlandsrettentidligerehavdehjemvistsagentilfornyetbehandlingibyretten,hvore.aspxStraffesag om overtrædelse af lov om vagtvirksomhed, hvor landsretten tidligere havde hjemvist sagen til fornyet behandling i byretten, hvorefter sagen på ny blev afgjort i begge instanser.04-11-2014 09:47
Spørgsmålomeditionspålægvedrørenderåbåndfraetnyhedsindslag,hvornoglemaskeredepersoneroptrådte.aspxSpørgsmål om editionspålæg vedrørende råbånd fra et nyhedsindslag, hvor nogle maskerede personer optrådte.04-11-2014 09:44
FastsættelseafbødeforovertrædelseafbekendtgørelseomvejtransportaffarligtgodsogADR-konventionenvedtransportaf641lfyringsolie.aspxFastsættelse af bøde for overtrædelse af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods og ADR-konventionen ved transport af 641 l fyringsolie.30-10-2014 14:37
Spørgsmålombeskikkelseafforsvarerefrasammekontorfællesskab.aspxSpørgsmål om beskikkelse af forsvarere fra samme kontorfællesskab28-10-2014 14:17
VaretægtsfængslingafhensyntilunddragelsesfarenogkollusionsfarenafsvenskstatsborgerudentilknytningtilDanmark.aspxVaretægtsfængsling af hensyn til unddragelsesfaren og kollusionsfaren af svensk statsborger uden tilknytning til Danmark08-10-2014 15:45
Spørgsmålomnavneforbuditerrorsag.aspxSpørgsmål om navneforbud i terrorsag30-09-2014 13:42
Spørgsmålomgenoptagelseafensag,hvorstævningenaleneblevindgivetprmailudenbilag,idetdenoriginalestævningmedbilagaldrigblevmod.aspxSpørgsmål om genoptagelse af en sag, hvor stævningen alene blev indgivet pr. mail uden bilag, idet den originale stævning med bilag aldrig blev modtaget i retten.24-09-2014 14:11
BegrænsetbevillingiensagomudsættelseafeterhvervslejemålSpørgsmålom,hvorvidtpåkravs-ogophævelsesskrivelserkunneansesforatvær.aspxBegrænset bevilling i en sag om udsættelse af et erhvervslejemål. Spørgsmål om, hvorvidt påkravs- og ophævelsesskrivelser kunne anses for at være kommet frem.24-09-2014 14:07
Spørgsmålomerstatningsansvarogtabsopgørelseianledningafenbanksnedlukningafengagement.aspxSpørgsmål om erstatningsansvar og tabsopgørelse i anledning af en banks nedlukning af engagement.19-09-2014 11:37
Spørgsmålomeksistensberettigelseoghåndhævelseafenservitutvedudstykningafenfærøskejendom.aspxSpørgsmål om eksistensberettigelse og håndhævelse af en servitut ved udstykning af en færøsk ejendom.17-09-2014 12:06
Afvisningafkæremål,hvororiginaltkæreskriftblevmodtagetirettenprpostden2hverdagefterkærefristensudløb.aspxAfvisning af kæremål, hvor originalt kæreskrift blev modtaget i retten pr. post den 2. hverdag efter kærefristens udløb.17-09-2014 12:03
Sageromkæretilladelseefterretsplejelovens§389a.aspxSager om kæretilladelse efter retsplejelovens § 389 a15-09-2014 15:50
Spørgsmålom,hvorvidtmanglendeoverholdelseafetfuldtstop-skiltindebærerenvigepligtsforseelse,hvorderikkeernogentrafikanteratv.aspxSpørgsmål om, hvorvidt manglende overholdelse af et "fuldt stop"-skilt indebærer en vigepligtsforseelse, hvor der ikke er nogen trafikanter at vige for.15-09-2014 15:40
Spørgsmålombeskikkelseefterretsplejelovens§259,stk3,ogsåomfatterdetarbejde,dererudførtmedsagenforudforbeskikkelsen.aspxSpørgsmål om beskikkelse efter retsplejelovens § 259, stk. 3, også omfatter det arbejde, der er udført med sagen forud for beskikkelsen.11-09-2014 16:06
Sagomgodtgørelsesniveauetianledningafovertrædelseafforbuddetmodaldersdiskriminationvedafskedigelse.aspxSag om godtgørelsesniveauet i anledning af overtrædelse af forbuddet mod aldersdiskrimination ved afskedigelse11-09-2014 16:03
Beskikkelseafsammeforsvarerforflerepolititjenestemændunderstraffesagermodpolitipersonale.aspxBeskikkelse af samme forsvarer for flere polititjenestemænd under straffesager mod politipersonale.10-09-2014 11:40
Spørgsmålompligttilatudleverekopiafuredigeredetv-optagelsertilmodpartenunderbehandlingenafenforbudssag.aspxSpørgsmål om pligt til at udlevere kopi af uredigerede tv-optagelser til modparten under behandlingen af en forbudssag.08-09-2014 11:09
Spørgsmålomtilladelsetilatforevisevideoafhøringerforenbørnesagkyndigpsykolog.aspxSpørgsmål om tilladelse til at forevise videoafhøringer for en børnesagkyndig psykolog.05-09-2014 12:50
Tilkendelseafsagsomkostningerudenmomstilenikkemomsregistreretpart,somvarrepræsenteretafenansatadvokatunderretssagen.aspxTilkendelse af sagsomkostninger uden moms til en ikke momsregistreret part, som var repræsenteret af en ansat advokat under retssagen.05-09-2014 12:32
Tvistomgyldighedenafnotartestamentemellemtestatorsenkeogentidligeresteddatterindsatitestamentetsomuniversalarvingpåettidspu.aspxTvist om gyldigheden af notartestamente mellem testators enke og en tidligere steddatter indsat i testamentet som universalarving på et tidspunkt, hvor testator ikke havde ægtefælle og børn.05-09-2014 12:29
Oprejsningsbevillingiettilfælde,hvorankestævning.aspxOprejsningsbevilling i et tilfælde, hvor ankestævning blev indgivet til byretten inden ankefristens udløb, men videresendt til landsretten efter fristens udløb.02-09-2014 11:30
Sagsomkostningerihævedeboligretssager.aspxSagsomkostninger i hævede boligretssager02-09-2014 11:24
Spørgsmålomadvokatansvarogforsikringsdækningherfor.aspxSpørgsmål om advokatansvar og forsikringsdækning herfor.22-08-2014 11:40
Spørgsmålompersonkredsenomfattetafstraffebestemmelsenomvidnetrusler.aspxSpørgsmål om personkredsen omfattet af straffebestemmelsen om vidnetrusler20-08-2014 15:51
Spørgsmålomsalærfastsættelsetilenbeskikketadvokatienforældremyndighedssag.aspxSpørgsmål om salærfastsættelse til en beskikket advokat i en forældremyndighedssag.19-08-2014 15:20
Sagombeslaglæggelseafkildebeskyttetmaterialehosenmedievirksomhed.aspxSag om beslaglæggelse af kildebeskyttet materiale hos en medievirksomhed14-08-2014 11:06
Spørgsmålomejendomsrettentilnoglepapirbaseredepantebreve.aspxSpørgsmål om ejendomsretten til nogle papirbaserede pantebreve12-08-2014 14:10
Spørgsmålomrejseforbehold1.aspxSpørgsmål om rejseforbehold11-08-2014 15:18
KæreafenbyretskendelseafvistsomforsentindgivetSpørgsmålom,hvorvidtforsendelsenafbyretskendelsentildenkærendepartvarekstraor.aspxKære af en byretskendelse afvist som for sent indgivet. Spørgsmål om, hvorvidt forsendelsen af byretskendelsen til den kærende part var ekstraordinært forsinket.11-08-2014 15:14
Fastsættelseafforsvarersalær.aspxFastsættelse af forsvarersalær11-08-2014 15:11
Afvisningafensag,somskullehaveværetindbragtforlandsrettenvedankeistedetforkære.aspxAfvisning af en sag, som skulle have været indbragt for landsretten ved anke i stedet for kære.06-08-2014 10:59
Editionmodetselskabsrevisorefterafsigelseafenstraffedommodselskabetsejer.aspxEdition mod et selskabs revisor efter afsigelse af en straffedom mod selskabets ejer.23-07-2014 15:17
Afslagpåtilladelsetilatstillesupplerendespørgsmåltilenskønsmand,daskønserklæringenikkekunneansesforatværeindbragtforrettenE.aspxAfslag på tilladelse til at stille supplerende spørgsmål til en skønsmand, da skønserklæringen ikke kunne anses for at være indbragt for retten. Endvidere afslag på nyt syn og skøn.09-07-2014 11:56
Begrænsetbevillingvedrørendespørgsmålomafvisningafkæremålombeskikkelseafenadvokateftermeddeltadvokatpålæg.aspxBegrænset bevilling vedrørende spørgsmål om afvisning af kæremål om beskikkelse af advokat efter meddelt advokatpålæg.09-07-2014 11:43
Fogedsagomtvangsfuldbyrdelseafsamværmellemtidligerestedfarogenpigepå9år.aspxFogedsag om tvangsfuldbyrdelse af samvær mellem tidligere stedfar og en pige på 9 år.09-07-2014 11:41
Betingelserneforatanseetdokumentsometgyldigtnødtestamente.aspxBetingelserne for at anse et dokument som et gyldigt nødtestamente04-07-2014 15:15
Tidligereansatskopieringaferhvervshemmelighedermv.aspxTidligere ansats kopiering af erhvervshemmeligheder mv.04-07-2014 15:10
Spørgsmålomkontraditionen.aspxSpørgsmål om kontradiktion i småsag om betaling for udgifter til annoncering01-07-2014 11:15
Skønsmandkunnegøresbekendtmeddetfuldeindholdafprocesskrifter,derindeholdtomtaleafnoglebilag,somrettenikkehavdetilladtfremla.aspxSkønsmand kunne gøres bekendt med det fulde indhold af processkrifter, der indeholdt omtale af nogle bilag, som retten ikke havde tilladt fremlagt i sagen.30-06-2014 16:05
Registreringspligtved3kørslerafialt500km.aspxRegistreringspligt ved 3 kørsler af i alt 500 km23-06-2014 09:12
5årsubetingetfrakendelseafførerrettenforspirituskørselsamtkørselunderpåvirkningafbevidsthedsudvidendestoffer.aspx5 års ubetinget frakendelse af førerretten for spirituskørsel samt kørsel under påvirkning af bevidsthedsudvidende stoffer18-06-2014 12:20
Overtrædelseafregistreringsafgiftslovens§5a,stk2,vedatføreautocamperudenatmedbringebilenscampingudstyr.aspxOvertrædelse af registreringsafgiftslovens § 5 a, stk. 2, ved at føre autocamper uden at medbringe bilens campingudstyr.26-05-2014 11:32
Ankeindgivettildenforkertelandsret.aspxAnke indgivet til den forkerte landsret.26-05-2014 11:29
Privatstraffesagominjurieriartiklervedrørendesygehusfejl,dermedførte,atenkvindeoghendes.aspxPrivat straffesag om injurier i artikler vedrørende sygehusfejl, der medførte, at en kvinde og hendes ufødte barn afgik ved døden.26-05-2014 11:25
Landsrettensfastsættelseafsagsomkostningerikæresagvedrørendeumiddelbarfogedforretning.aspxLandsrettens fastsættelse af sagsomkostninger i kæresag vedrørende umiddelbar fogedforretning.20-05-2014 14:32
Begrænsetbevillingiensagvedrørendefordringshaveresstemmeretvedkuratorvalg.aspxBegrænset bevilling i en sag vedrørende fordringshaveres stemmeret ved kuratorvalg08-05-2014 15:49
Påberåbelseafenbyggegarantieftererhvervelseafenejendomuden,atdervarmeddelttransportigarantien.aspxPåberåbelse af en byggegaranti efter erhvervelse af en ejendom uden, at der var meddelt transport i garantien08-05-2014 15:46
Sagomforældelseafpolitietsregreskravmodskadevolderianledningafudbetalingaferstatningefteroffererstatningsloventilofferforkn.aspxSag om forældelse af politiets regreskrav mod skadevolder i anledning af udbetaling af erstatning efter offererstatningsloven til offer for knivstik.28-04-2014 15:21
Spørgsmålomhabilitetpåbaggrundafgenerelleudtalelseromretsområde1.aspxSpørgsmål om habilitet på baggrund af generelle udtalelser om retsområde.25-04-2014 15:05
Forældelseafkommunesregreskravoverforforsikringsselskabianledningafkommunessygedagpengeudbetaling.aspxForældelse af kommunes regreskrav over for forsikringsselskab i anledning af kommunes sygedagpengeudbetaling.25-04-2014 15:01
Etansvarsforsikringsselskabspåberåbelseaf,atenerstatningspådragendeskadevarfremkaldtforsætligt.aspxEt ansvarsforsikringsselskabs påberåbelse af, at en erstatningspådragende skade var fremkaldt forsætligt.15-04-2014 09:58
Afvisningsomfølgeafudeblivelse.aspxAfvisning som følge af udeblivelse.15-04-2014 09:54
Betydningenafetnedslagiejendomsværdieniforholdtilgrundværdien.aspxBetydningen af et nedslag i ejendomsværdien i forhold til grundværdien.14-04-2014 10:22
Spørgsmålombortfaldafrettentilatanvendeenejendomtilhelårsbeboelse,idetrettenikkevarudnytteti3påhinandenfølgendeår.aspxSpørgsmål om bortfald af retten til at anvende en ejendom til helårsbeboelse, idet retten ikke var udnyttet i 3 på hinanden følgende år.14-04-2014 10:18
Adgangfornyeejereafejendomtilatappellereenlejersudeblivelsesdomoverdentidligereejer.aspxAdgang for nye ejere af ejendom til at appellere en lejers udeblivelsesdom over den tidligere ejer.14-04-2014 10:15
Overtrædelseafstraffelovens§192a,stk1,nr1,vedbesiddelsepåbopælenafenskarpladtoversavetpumpgun.aspxOvertrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, ved besiddelse på bopælen af en skarpladt oversavet pumpgun.07-04-2014 10:56
Spørgsmålomgenoptagelseafenafsluttetsagomerstatninfforerhvervsevnetab.aspxSpørgsmål om genoptagelse af en afsluttet sag om erstatning for erhvervsevnetab31-03-2014 09:58
Kæreprmail,hvororiginaltkæreskriftikkevarmodtagetiretten.aspxKære pr. mail, hvor originalt kæreskrift ikke var modtaget i retten27-03-2014 11:07
Udvisningafenukrainskstatsborger,dervaridømt60dagesfængselforvold.aspxUdvisning af en ukrainsk statsborger, der var idømt 60 dages fængsel for vold.20-03-2014 13:51
Spørgsmålom,hvorvidtenvedtægtsændringiengrundejerforeningerugyldig,oghvilkekonsekvenserdetteisåfaldharforetmedlemsforpligte.aspxSpørgsmål om, hvorvidt en vedtægtsændring i en grundejerforening er ugyldig, og hvilke konsekvenser dette i så fald har for et medlems forpligtelse til at betale kontingent.18-03-2014 14:45
Spørgsmålompåkendelseafsærskiltkæreafsagsomkostningerienfogedsag1.aspxSpørgsmål om påkendelse af særskilt kære af sagsomkostninger i en fogedsag18-03-2014 10:31
Uvildigpsykiatriskerklæringisagomophævelseafanbringelsesdom.aspxUvildig psykiatrisk erklæring i sag om ophævelse af anbringelsesdom17-03-2014 11:07
Spørgsmålomudsættelseaffogedsagpåværgemålssag.aspxSpørgsmål om udsættelse af fogedsag på værgemålssag14-03-2014 12:09
Sagsomkostningerneophævetiensag,hvordenenepartfikfuldtmedhold.aspxSagsomkostningerne ophævet i en sag, hvor den ene part fik fuldt medhold06-03-2014 13:28
Rettilprøvelseaffaderskabimedførafbørnelovens§6,stk2.aspxRet til prøvelse af faderskab i medfør af børnelovens § 6, stk. 204-03-2014 11:45
Spørgsmålomfremmeafstraffesagtrodstiltaltesudeblivelse.aspxSpørgsmål om fremme af straffesag trods tiltaltes udeblivelse25-02-2014 14:26
Spørgsmålomhabilitetpåbaggrundafgenerelleudtalelseromretsområde.aspxSpørgsmål om habilitet på baggrund af generelle udtalelser om retsområde25-02-2014 14:24
Fastsættelseafsagsomkostningerienafanklagemyndighedenpåanketstraffesag.aspxFastsættelse af sagsomkostninger i en af anklagemyndigheden påanket straffesag21-02-2014 13:20
Erstatningsansvariforbindelsemedglatføreskade.aspxErstatningsansvar i forbindelse med glatføreskade19-02-2014 09:34
Spørgsmålomgodtgørelsetilenkøberafenejerlejlighedimedførafejendomsmæglerlovens§24,stk2,2pkt.aspxSpørgsmål om godtgørelse til en køber af en ejerlejlighed i medfør af ejendomsmæglerlovens § 24, stk. 2, 2. pkt.19-02-2014 09:31
Spørgsmålomalternativtopråbpåmisligholdelsesauktion.aspxSpørgsmål om alternativt opråb på misligholdelsesauktion14-02-2014 11:19
Ankeafdomomnarkotikakriminalitet.aspxAnke af dom om narkotikakriminalitet12-02-2014 15:36
Spørgsmålomfortolkningafforældelseslovens§14,stk2.aspxSpørgsmål om fortolkning af forældelseslovens § 14, stk. 210-02-2014 13:55
Spørgsmålomvaretægtsfængslingefterdomafhensyntilretshåndhævelsen,nårdenidømtestrafindeholderudløstreststraf.aspxSpørgsmål om varetægtsfængsling efter dom af hensyn til retshåndhævelsen, når den idømte straf indeholder udløst reststraf10-02-2014 13:52
Spørgsmålomtilbagebetalingafretsafgiftopkrævetefterforsentindgivetanke.aspxSpørgsmål om tilbagebetaling af retsafgift opkrævet efter for sent indgivet anke05-02-2014 15:39
Privatstraffesagominjurier.aspxPrivat straffesag om injurier29-01-2014 14:57
Spørgsmålomkonkursbegæringpåbaggrundafsalærkravfraadvokat.aspxSpørgsmål om konkursbegæring på baggrund af salærkrav fra advokat.16-01-2014 14:14
Spørgsmålomtidspunktetforophørafrettentilerstatningfortabtarbejdsfortjeneste.aspxSpørgsmål om tidspunktet for ophør af retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste30-12-2013 13:16
Bevillingifærdselsstraffesagomovertrædelseafreglerneomkøre-oghviletid.aspxBevilling i færdselsstraffesag om overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid.30-12-2013 09:19
Advokatansvariforbindelsemedgodkendelseafenbolighandel.aspxAdvokatansvar i forbindelse med godkendelse af en bolighandel30-12-2013 09:16
VaretægtsfængslingindtildomafrumænskstatsborgerudleverettilstraffeforfølgningiDanmark.aspxVaretægtsfængsling indtil dom af rumænsk statsborger udleveret til straffeforfølgning i Danmark27-12-2013 14:52
Varetægtsfængslingafhensyntilretshåndhævelsenafhjemmeværnsmandsigtetforathaveværetibesiddelseafca100kgsprængstofogsprængnin.aspxVaretægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen af hjemmeværnsmand sigtet for at have været i besiddelse af ca. 100 kg sprængstof og sprængningsmateriel på egen bopæl27-12-2013 09:54
Sagomtilbagegivelseafbørn,dererulovligttilbageholdtiDanmark,tilfadereniUSA,jfbørnebortførelseslovens§§10og11.aspxSag om tilbagegivelse af børn, der er ulovligt tilbageholdt i Danmark, til faderen i USA, jf. børnebortførelseslovens §§ 10 og 11.27-12-2013 09:51
Spørgsmålomforeløbigafbrydelseafforældelsesfristsomfølgeafforhandlingermellemparterne.aspxSpørgsmål om foreløbig afbrydelse af forældelsesfrist som følge af forhandlinger mellem parterne.18-12-2013 12:52
ErstatningforfrihedsberøvelsemviforbindelsemedudleveringtilstraffeforfølgningiUSA.aspxErstatning for frihedsberøvelse mv. i forbindelse med udlevering til straffeforfølgning i USA16-12-2013 10:00
Spørgsmålom,hvorvidtetsupplerendeanlægstilskudtiletvandværkeropkrævetmedtilbagevirkendekraft.aspxSpørgsmål om, hvorvidt et supplerende anlægstilskud til et vandværk er opkrævet med tilbagevirkende kraft13-12-2013 15:15
Varetægtsfængslingafrumænskstatsborgeristraffesagombetleri.aspxVaretægtsfængsling af rumænsk statsborger i straffesag om betleri11-12-2013 15:42
Spørgsmålomudsættelseaflejemålsomfølgeafbetalingsmisligholdelse.aspxSpørgsmål om udsættelse af lejemål som følge af betalingsmisligholdelse03-12-2013 14:26
Frihedsberøvelseafennigerianskstatsborger,dervaradministrativudvistpågrundafbesiddelseafhash.aspxFrihedsberøvelse af en nigeriansk statsborger, der var administrativ udvist på grund af besiddelse af hash03-12-2013 13:52
Spørgsmålomudmålingafsagsomkostningerneiensagomerstatningianledningafenarbejdsskade.aspxSpørgsmål om udmåling af sagsomkostninger i en sag om erstatning i anledning af en arbejdsskade03-12-2013 13:44
Fastsættelseafsalærtilbeskikketadvokatifogedsag.aspxFastsættelse af salær til beskikket advokat i fogedsag28-11-2013 14:20
Skattemæssigværdiansættelseafaktiervedhandelmelleminteresseforbundneparter.aspxSkattemæssig værdiansættelse af aktier ved handel mellem interesseforbundne parter26-11-2013 14:08
Spørgsmålombilejersansvarforbetalingafpålagtparkeringsafgift.aspxSpørgsmål om bilejers ansvar for betaling af pålagt parkeringsafgift25-11-2013 15:26
Spørgsmålombeskikkelseafforsvarerfor11foranstaltningsdømteunderenkæresagomfortsatbeskikkelsefordemafenbistandsværge,dererfr.aspxSpørgsmål om beskikkelse af forsvarer for 11 foranstaltningsdømte under en kæresag om fortsat beskikkelse for dem af en bistandsværge, der er frataget hvervet25-11-2013 15:22
AnonymitetforfemvidneriensagomindsamlingafmidlaertilPKK.aspxAnonymitet for fem vidner i en sag om indsamling af midler til PKK22-11-2013 14:32
Spørgsmålombeskikkelseafforsvarerefrakontorfællesskabfortiltalteiensagomindsmuglingafhash.aspxSpørgsmål om beskikkelse af forsvarere fra kontorfællesskab for tiltalte i en sag om indsmugling af hash19-11-2013 15:47
Materialeafbetydningforafgørelseiforanstaltningssagikkemodtagetafforsvareren.aspxMateriale af betydning for afgørelse i foranstaltningssag ikke modtaget af forsvareren13-11-2013 11:06
BegrænsetbevillingiensagmodAdvokatnævnetomrealitetsbehandlingafenadfærdsklageoverenadvokatvedrørendedennesvirkesomkurator.aspxBegrænset bevilling i en sag mod Advokatnævnet om realitetsbehandling af en adfærdsklage over en advokat vedrørende dennes virke som kurator06-11-2013 15:44
Noteringiafkreditorbeskyttelseimedførafretsplejelovens§513påhalvdelenafenejendom.aspxNotering i af kreditorbeskyttelse i medfør af retsplejelovens § 513 på halvdelen af en ejendom06-11-2013 15:42
Spørgsmålom,hvormegetSKATskalgøreisitforsøgpåatfindeenskatteskyldneriudlandet,foratsuspensionsregleniforældelseslovens§14fi.aspxSpørgsmål om, hvor meget SKAT skal gøre i sit forsøg på at finde en skatteskyldner i udlandet, for at suspensionsreglen i forældelseslovens § 14 finder anvendelse.06-11-2013 15:39
Spørgsmålompålæggelseafmereendénafgiftprparkering.aspxSpørgsmål om pålæggelse af mere end én afgift pr. parkering06-11-2013 15:36
Spørgsmålomvirkningerneefterlejelovens§5,stk2vedanvendelseafikkeautoriseretblanket.aspxSpørgsmål om virkningerne efter lejelovens § 5, stk. 2 ved anvendelse af ikke autoriseret blanket05-11-2013 15:23
Spørgsmålomlejersrettilparkeringigård.aspxSpørgsmål om lejers ret til parkering i gård05-11-2013 15:20
Udmålingaftortgodtgørelseogerstatningtilenforurettetiensædelighedssag.aspxUdmåling af tortgodtgørelse og erstatning til en forurettet i en sædelighedssag05-11-2013 15:17
Spørgsmålomfremlæggelseafenspecialerklæring,somvarudarbejdetefterretssagensanlæg.aspxSpørgsmål om fremlæggelse af en speciallægeerklæring, som var udarbejdet efter retssagens anlæg.30-10-2013 15:50
Spørgsmålomrejseforbeholdienstraffesag(nævningesag)vedrørendetredrabsforsøg.aspxSpørgsmål om rejseforbehold i en straffeankesag (nævningesag) vedrørende tre drabsforsøg16-10-2013 14:09
Passivmedvirkentilvoldsudøvelseundergårdturienarrest.aspxPassiv medvirken til voldsudøvelse under gårdtur i en arrest15-10-2013 15:01
Spørgsmålominhabilitethosenlandsdommer,dersomformandforProcesbevillingsnævnetsafdelingforfriproceshardeltagetibehandlingena.aspxSpørgsmål om inhabilitet hos en landsdommer, der som formand for Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces har deltaget i behandlingen af fri proces ansøgninger i andre lignende sager.10-10-2013 14:40
Spørgsmålompåkendelseafeniankesvarskriftnedlagtpåstandomændringafbyrettenssagsomkostningsafgørelseudensærskiltkæreheraf.aspxSpørgsmål om påkendelse af en i ankesvarskrift nedlagt påstand om ændring af byrettens sagsomkostningsafgørelse uden særskilt kære heraf03-10-2013 13:51
Overtrædelseafstraffelovens§229,stk1-nu§233,stk2,2pkt-vedatfungeresomtelefonpigerforprostituerede.aspxOvertrædelse af straffelovens § 229, stk. 1 - nu § 233, stk. 2, 2. pkt. - ved at fungere som "telefonpiger" for prostituerede03-10-2013 13:33
Spørgsmålom,hvorvidtenejendommed10beboelseslejligheder,dervarsolgtafenprivatandelsboligforeningtileninvestor,fortsatvarensm.aspxSpørgsmål om, hvorvidt en ejendom med 10 beboelseslejligheder, der var solgt af en privat andelsboligforening til en investor, fortsat var en småejendom03-10-2013 13:30
Spørgsmålombeskikkelseafforsvarerefrasammeadvokatkontorfortiltalteiensagomvoldogrøveriibandemiljøet.aspxSpørgsmål om beskikkelse af forsvarere fra samme advokatkontor for tiltalte i en sag om vold og røveri i bandemiljøet27-09-2013 12:50
Strafmæssigbetydningafenefterdanskretulovligagentvirksomhed.aspxStrafmæssig betydning af en efter dansk ret ulovlig agentvirksomhed26-09-2013 11:58
Begrænsetbevillingtilspørgsmåletomrettighedsfrakendelseienterrorsag.aspxBegrænset bevilling til spørgsmålet om rettighedsfrakendelse i en terrorsag25-09-2013 15:19
Spørgsmålomerstatningforpsykiskskadesomfølgeafunderretningomdrabpåbørn1.aspxSpørgsmål om erstatning for psykisk skade som følge af underretning om drab på børn25-09-2013 13:45
AdkomsttilstrandarealiSønderjylland.aspxAdkomst til strandareal i Sønderjylland20-09-2013 12:00
Spørgsmålomforældelseafeterstatningskravformanglervedettag,nårdererafgivetengaranti.aspxSpørgsmål om forældelse af et erstatningskrav for mangler ved et tag, når der er afgivet en garanti20-09-2013 11:57
Erstatningforbrandskadeforårsagetaferhvervsmæssigtanvendtfriturekoger.aspxErstatning for brandskade forårsaget af erhvervsmæssigt anvendt friturekoger18-09-2013 14:38
5årsfængselforegentligthjemmerøveri.aspx5 års fængsel for egentligt hjemmerøveri18-09-2013 14:26
Spørgsmålomlovlighedenafenransagningafenbilogomsagsomkostningeriensagomretligefterprøvelseafransagningen.aspxSpørgsmål om lovligheden af en ransagning af en bil og om sagsomkostninger i en sag om retlig efterprøvelse af ransagningen12-09-2013 12:45
Frihedsberøvelseafennigerianskkvinde,dervaradministrativtudvistpågrundafulovligtarbejde.aspxFrihedsberøvelse af en nigeriansk kvinde, der var administrativt udvist på grund af ulovligt arbejde09-09-2013 10:08
Spørgsmålomafvisningafensag,derikkevarindgivettilrettesagligeværneting.aspxSpørgsmål om afvisning af en sag, der ikke var indgivet til rette saglige værneting05-09-2013 15:59
Spørgsmålomoprejsningsbevillingiensagomtvangsmæssiganbringelseafbørnudenforhjemmet.aspxSpørgsmål om oprejsningsbevilling i en sag om tvangsmæssig anbringelse af børn uden for hjemmet05-09-2013 15:53
Spørgsmålomoprejsningsbevillingiensagomforældremyndighed.aspxSpørgsmål om oprejsningsbevilling i en sag om forældremyndighed02-09-2013 13:04
Kravomudtrykkeligadgangtillejeforhøjelseierhvervslejemål.aspxKrav om udtrykkelig adgang til lejeforhøjelse i erhvervslejemål21-08-2013 11:42
Adgangtilatmedtageetudbyderhonorarvedberegningafejendomsavancebeskatning.aspxAdgang til at medtage et udbyderhonorar ved beregning af ejendomsavancebeskatning21-08-2013 11:40
Spørgsmålomgodtgørelsevedpåkørselafægtefællemeddødentilfølge.aspxSpørgsmål om godtgørelse ved påkørsel af ægtefælle med døden til følge21-08-2013 11:37
Spørgsmålombeskikkelseafforsvarerefrasammeadvokatkontorfortosigtedeinarkosag.aspxSpørgsmål om beskikkelse af forsvarere fra samme advokatkontor for to sigtede i narkosag19-08-2013 11:47
4månedersubetingetfængselforulovligbesiddelseafethistoriskskydevåben,dervaretarvestykke.aspx4 måneders ubetinget fængsel for ulovlig besiddelse af et historisk skydevåben, der var et arvestykke.12-08-2013 10:49
Spørgsmålom,hvordanetsalgafnoglefærøskeaktiertilbladetudstedendeselskabskalbehandlesiskatte-ogafgiftsmæssighenseende.aspxSpørgsmål om, hvordan et salg af nogle færøske aktier til bl.a. det udstedende selskab skal behandles i skatte- og afgiftsmæssig henseende.12-07-2013 12:14
FogedforbudsbegæringmodDRvedrørendeenTV-udsendelse.aspxFogedforbudsbegæring mod DR vedrørende en TV-udsendelse10-07-2013 13:38
Spørgsmålomrejseforbehold.aspxSpørgsmål om rejseforbehold04-07-2013 10:59
Sletningfraventelistetilandelsboligforening.aspxSletning fra venteliste til andelsboligforening01-07-2013 14:23
Spørgsmålombeskikkelseafforsvarerefrasammeadvokatkontorfortobrødretiltaltfordrab.aspxSpørgsmål om beskikkelse af forsvarere fra samme advokatkontor for to brødre tiltalt for drab.28-06-2013 13:37
Kæremålafvistpågrundafmanglendebetalingafkæreafgift.aspxKæremål afvist på grund af manglende betaling af kæreafgift28-06-2013 13:31
Sagomanvendelseafstraffelovens§289a.aspxSag om anvendelse af straffelovens § 289 a.28-06-2013 13:30
Sagomfristenforfremsættelseafkravomerstatningianledningafstrafferetligforfølgning.aspxSag om fristen for fremsættelse af krav om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning.28-06-2013 13:26
Erstatningsansvariforbindelsemedkøbogvideresalgafnogleleasedelastbilerogtrailere.aspxErstatningsansvar i forbindelse med køb og videresalg af nogle leasede lastbiler og trailere26-06-2013 14:22
Spørgsmålomfremlæggelseafensidigtindhentetjuridiskresponsum.aspxSpørgsmål om fremlæggelse af ensidigt indhentet juridisk responsum18-06-2013 09:28
Begrænsetbevillingisagomblaanvendelseafforældelsesloven§21,stk4.aspxBegrænset bevilling i sag om bl.a. anvendelse af forældelsesloven § 21, stk. 413-06-2013 15:45
Beregningafansættelsesanciennitetiforbindelsemedenskolelærersansættelsepåenandenskoleisammekommune.aspxBeregning af ansættelsesanciennitet i forbindelse med en skolelærers ansættelse på en anden skole i samme kommune10-06-2013 15:26
Spørgsmålomindividuelsøgsmålskompetencefortokreditorerietkonkursbo.aspxSpørgsmål om individuel søgsmålskompetence for to kreditorer i et konkursbo04-06-2013 13:49
Spørgsmålometomfangsdrænogetdrænunderethuseromfattetafbygningsbegrebeti§2ilovomforbrugerbeskyttelsevederhvervelseaffastejen.aspxSpørgsmål om et omfangsdræn og et dræn under et hus er omfattet af bygningsbegrebet i § 2 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom03-06-2013 11:00
Etregressøgendeforsikringsselskabsbundethedafenvoldgiftsaftaleindgåetafforsikringstager.aspxEt regressøgende forsikringsselskabs bundethed af en voldgiftsaftale indgået af forsikringstager28-05-2013 11:20
Spørgsmålomlægdommeresmedvirkenvedboligrettensudmeldelseafsynogskøn.aspxSpørgsmål om lægdommeres medvirken ved boligrettens udmeldelse af syn og skøn27-05-2013 11:54
Spørgsmålomannullationafenansættelsesomfølgeafmanglendeoplysningomsygefraværpågrundafstressiettidligerejob.aspxSpørgsmål om annullation af en ansættelse som følge af manglende oplysning om sygefravær på grund af stress i et tidligere job22-05-2013 14:06
Pantefogedudlægienmotorcykel,somendnuikkevarleverettilkøber.aspxPantefogedudlæg i en motorcykel, som endnu ikke var leveret til køber16-05-2013 14:22
Begrænsetbevillingisagomblasikkerhedsstillelseforsagsomkostninger.aspxBegrænset bevilling i sag om bl.a. sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger16-05-2013 11:17
Sagomtinglysningaftransporttilejendommensnyeejerafejerpantebrev,derikkehavdeopnåetdækningpåtvangsauktion.aspxSag om tinglysning af transport til ejendommens nye ejer af ejerpantebrev, der ikke havde opnået dækning på tvangsauktion.15-05-2013 11:39
Erstatningefterretsplejelovens§320.aspxErstatning efter retsplejelovens § 32008-05-2013 10:28
Forholdsmæssigtafslagvedkøbafandelsbolig.aspxForholdsmæssigt afslag ved køb af andelsbolig08-05-2013 10:25
Udsættelseaflejervedumiddelbarfogedforretning.aspxUdsættelse af lejer ved umiddelbar fogedforretning06-05-2013 14:50
SpørgsmålomProcesbevillingsnævnetskompetenceifogedsagervedrørendemodregningunder10000kr.aspxSpørgsmål om Procesbevillingsnævnets kompetence i fogedsager vedrørende modregning under 10.000 kr.03-05-2013 11:51
SpørgsmålomudleveringtilRwanda.aspxSpørgsmål om udlevering til Rwanda til strafforfølgning for folkedrab01-05-2013 14:55
Spørgsmålomtidspunktetforbedømmelsenaf,omenudlejningsejendomerensmåejendom.aspxSpørgsmål om tidspunktet for bedømmelsen af, om en udlejningsejendom er en småejendom.01-05-2013 09:04
Tilsidesættelseafgodadvokatskikvedikkeathavesikretsig,atenadvokatsekretærvarklarover,hvordanendeponeringskontoskulleoprette.aspxTilsidesættelse af god advokatskik ved ikke at have sikret sig, at en advokatsekretær var klar over, hvordan en deponeringskonto skulle oprettes17-04-2013 12:11
Ubetingetudvisningaftyrkiskstatsborger,dererfødtogopvoksetiDanmarkogharekshustruogtobørniandetEU-land.aspxUbetinget udvisning af tyrkisk statsborger, der er født og opvokset i Danmark og har ekshustru og to børn i andet EU-land.09-04-2013 16:48
Spørgsmålomankeidenborgerligeretsplejesformerafkonfiskationsafgørelsenistraffeankedom.aspxSpørgsmål om anke i den borgerlige retsplejes former af konfiskationsafgørelsen i straffeankedom05-04-2013 11:52
Sagomovertrædelseafstraffelovens§191.aspxSag om overtrædelse af straffelovens § 191.26-03-2013 15:02
Spørgsmålomanvendelseafformodningsreglenikøbelovens§77a,stk3,iensagommanglervedenhund.aspxSpørgsmål om anvendelse af formodningsreglen i købelovens § 77 a, stk. 3, i en sag om mangler ved en hund.22-03-2013 13:54
Kæremålblevafgjortindenudløbetaf10-dagesfristeniretsplejelovens§397,stk1Sagsøgertillagtsagsomkostninger,selvomhanibyrettenb.aspxKæremål blev afgjort inden udløbet af 10-dagesfristen i retsplejelovens § 397, stk. 1. Sagsøger tillagt sagsomkostninger, selvom han i byretten beløbsmæssigt havde fået medhold for et forholdsmæssigt mindre beløb20-03-2013 13:33
Genoptagelseaffaderskabssag.aspxGenoptagelse af faderskabssag18-03-2013 12:12
Spørgsmålomlovligforfaldpågrundafarbejdsmæssigeforhold.aspxSpørgsmål om lovlig forfald på grund af arbejdsmæssige forhold15-03-2013 13:05
Fordringshaverssærskiltesøgsmålsretiforholdtiletkonkursboskrav.aspxFordringshavers særskilte søgsmålsret i forhold til et konkursbos krav12-03-2013 15:54
Spørgsmålomophævelseafeterhvervslejemålsomfølgeafbetalingsmisligholdelseefteroverførselpånetbank.aspxSpørgsmål om ophævelse af et erhvervslejemål som følge af betalingsmisligholdelse efter overførsel på netbank11-03-2013 15:15
Spørgsmålomhjemmelforrettentilatbestemme,atpersoner,derafpolitieterblevetnægtetadgangtilenretsbygning,alligevelskalhavemuli.aspxSpørgsmål om hjemmel for retten til at bestemme, at personer, der af politiet er blevet nægtet adgang til en retsbygning, alligevel skal have mulighed for at overvære retsmødet26-02-2013 15:29
Danskerbosatiudlandetstraffetforatmodsættesiganholdelsemedhenblikpåindtransporttilpolitistationblandtandetforatbetaleenbøde.aspxDansker bosat i udlandet straffet for at modsætte sig anholdelse med henblik på indtransport til politistation blandt andet for at betale en bøde26-02-2013 15:25
Ransagninghosenpersonefteranonymanmeldelseombesiddelseafenpistol.aspxRansagning hos en person efter anonym anmeldelse om besiddelse af en pistol25-02-2013 09:45
Spørgsmålomadmitteringiensaghvorpartenindgavansøgningomanketilladelse3ugerefteratværeblevetbekendtmedmodpartensankeiforhold.aspxSpørgsmål om admittering i en sag hvor parten indgav ansøgning om anketilladelse 3 uger efter at være blevet bekendt med modpartens anke i forhold til en ved byretten medsagsøgt21-02-2013 10:12
Begrænsetbevillingibødesagomovertrædelseafregelerneomkøre-oghviletid.aspxBegrænset bevilling i bødesag om overtrædelse af reglerne om køre-og hviletid14-02-2013 14:18
Sagomfremlæggelseaffotografier,dererensidigtoptagetførsagsanlæg.aspxSag om fremlæggelse af fotografier, der er ensidigt optaget før sagsanlæg11-02-2013 14:38
Rettesagsøgteisagompersonskadeerstatning.aspxRette sagsøgte i sag om personskadeerstatning31-01-2013 09:10
Fogedsagomkreditorbeskyttelseafenpersonskadeerstatninganvendttildelviskøbaffastejendom.aspxFogedsag om kreditorbeskyttelse af en personskadeerstatning anvendt til delvis køb af fast ejendom21-01-2013 13:15
Spørgsmålomerstatningsansvariforbindelsemedafholdelseafenlicitation.aspxSpørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med afholdelse af en licitation17-01-2013 15:52
Spørgsmålomadmitteringafanklagemyndighedenskæreiudleveringssag.aspxBegrænset bevilling i udleveringssag om admittering af anklagemyndighedens kære.28-12-2012 11:14
Spørgsmålomerstatningianledningafstrafferetligforfølgning1.aspxSpørgsmål om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning06-12-2012 12:37
Begrænsetbevillingisagomblaefterbetalingaflønmotagerandelafpensionsbidrag.aspxBegrænset bevilling i sag om bl.a. efterbetaling af lønmodtagerandel af pensionsbidrag05-12-2012 13:39
Spørgsmålomhvorvidtetulovligtetableretlejemåltællermedvedopgørelseafantalletafantallejemålienejendom.aspxSpørgsmål om hvorvidt et ulovligt etableret lejemål tæller med ved opgørelse af antallet af antal lejemål i en ejendom26-11-2012 11:48
Sagomudlægienmælkekvote.aspxSag om udlæg i en mælkekvote26-11-2012 11:45
Ankemeddelelsetilstrafafsoner,jfretsplejlelovens§907,stk1,3pkt.aspxAnkemeddelelse til strafafsoner, jf. retsplejelovens § 907, stk. 1, 3. pkt.22-11-2012 15:18
Spørgsmålomdokumentationvedrørenderepræsentationunderenretssag.aspxSpørgsmål om dokumentation vedrørende repræsentation under en retssag20-11-2012 13:25
Sagomadmitteringafforsentindgivetanke,jfretsplejelovens§910,stk2.aspxSag om admittering af for sent indgivet anke, jf. retsplejelovens § 910, stk. 2.19-11-2012 14:39
Kæresagomindhentelseafteleoplysningerienfærdselsstraffesagafgjort,udenattiltaltevarunderrettetomanklagemyndighedenskære.aspxKæresag om indhentelse af teleoplysninger i en færdselsstraffesag afgjort, uden at tiltalte var underrettet om anklagemyndighedens kære19-11-2012 14:37
Appelbegrænsningsregleniretplejelovens§902,stk2,nr4.aspxAppelbegrænsningsreglen i retsplejelovens § 902, stk. 2, nr. 408-11-2012 14:45
Strafforflugtunderafsoningmedfodlænke.aspxStraf for flugt under afsoning med fodlænke08-11-2012 14:43
Spørgsmålomforældelseafkravpågodtgørelseforsvieogsmerteogerstatningfortabtarbejdsfortjenesteiensagompersonskade.aspxSpørgsmål om forældelse af krav på godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i en sag om personskade05-11-2012 14:01
Spørgsmålomlovlighedenafenadministrativfrihedsberøvelse.aspxSpørgsmål om lovligheden af en administrativ frihedsberøvelse01-11-2012 09:53
Sagomgodtgørelsesniveauetiensagomovertrædelseafforbuddetmodaldersdiskriminationvedafskedigelse.aspxSag om godtgørelsesniveauet i en sag om overtrædelse af forbuddet mod aldersdiskrimination ved afskedigelse29-10-2012 15:35
Spørgsmålomeditionspålægoverformodpartienretssag,nårprovokationerikkeerefterkommet.aspxSpørgsmål om editionspålæg over for modpart i en retssag, når provokationer ikke er efterkommet25-10-2012 09:53
Sagomfrakendelseafførerrettenvedovertrædelseafreglerneomkøre-oghviletid.aspxSag om frakendelse af førerretten ved overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid18-10-2012 16:24
Kæremålafvistiensag,hvordetkæreskrift,dervarrettidigtindsendtprfax,ikkeforelåvedlandsrettensbehandlingafkæremålet.aspxKæremål afvist i en sag, hvor det kæreskrift, der var rettidigt indsendt pr. fax, ikke forelå ved landsrettens behandling af kæremålet15-10-2012 10:38
Æresfornærmendesigtelsemodbyretsdommer.aspxÆresfornærmende sigtelse mod byretsdommer01-10-2012 13:09
Spørgsmålomophævelseafrejseforbehold.aspxSpørgsmål om ophævelse af rejseforbehold28-09-2012 12:19
Spørgsmålomerstatningianledningafstrafferetligforfølgning.aspxSpørgsmål om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning24-09-2012 13:48
Afvisningafetkæremål,hvordetoriginalekæreskriftførstblevmodtaget8dageefterkærefristensudløb.aspxAfvisning af et kæremål, hvor det originale kæreskrift først blev modtaget 8 dage efter kærefristens udløb.20-09-2012 11:54
Spørgsmålom,hvorvidtkæretillandsrettenafflereomkostningsafgørelseromfleresagsøgeresbetalingafhver7000krkræverappeltilladels.aspxSpørgsmål om, hvorvidt kære til landsretten af flere omkostningsafgørelser om flere sagsøgeres betaling af hver 7.000 kr. kræver appeltilladelse04-09-2012 11:45
BevisforafbrydelseafforældelsesfristiDL5-14-4vedpåmindelsefremsendtmedalmindeligtbrev.aspxBevis for afbrydelse af forældelsesfrist i DL 5-14-4 ved påmindelse fremsendt med almindeligt brev24-08-2012 12:19
Spørgsmålomadmitteringafudvidelseafankenienstraffesag.aspxSpørgsmål om admittering af udvidelse af anken i en straffesag23-08-2012 15:40
Spørgsmålomafvisningafkorrigeretankestævninunderskrevetafmødeberettigetadvokatsfuldmægtig.aspxSpørgsmål om afvisning af korrigeret ankestævning underskrevet af mødeberettiget advokats fuldmægtig21-08-2012 11:32
Spørgsmålomudeblivelsesvirkningianledningafudeblivelsefraetretsmødeiensag,hvordenudeblivneadvokatoplyste,atindkaldelsentilm.aspxSpørgsmål om udeblivelsesvirkning i anledning af udeblivelse fra et retsmøde i en sag, hvor den udeblevne advokat oplyste, at indkaldelsen til mødet ikke sås modtaget på hans kontor20-08-2012 14:53
Langvarigvaretægtsfængslingunderhensyntilgentagelsesrisikoeniensagomterrorismeogforsøgpåterrorisme.aspxLangvarig varetægtsfængsling under hensyn til gentagelsesrisikoen i en sag om terrorisme og forsøg på terrorisme16-08-2012 09:53
Sagomværgemålfordementperson.aspxSag om værgemål for dement person30-07-2012 13:33
Spørgsmålomadmitteringiforholdtilappelindstævntesankeoverforenadciteret,nårankestævningihovedsagenmodtagestætpåankefristens.aspxSpørgsmål om admittering i forhold til appelindstævntes anke over for en adciteret, når ankestævning i hovedsagen modtages tæt på ankefristens udløb.30-07-2012 12:04
Hvilkenpartderharrettilatførevidner.aspxHvilken part har ret til at føre vidner.13-07-2012 14:04
Sagafvistsomstridendemodlovogærbarhed.aspxSag afvist som stridende mod lov og ærbarhed13-07-2012 14:01
Inddragelseafdækningsafgiftvedlejeforhøjelse.aspxInddragelse af dækningsafgift ved lejeforhøjelse13-07-2012 09:59
SpørgsmålistraffesagombehørigindkaldelseiudmålingsankeogomudvisningsforenelighedmedEU-opholdsdirektivart27.aspxSpørgsmål i straffesag om behørig indkaldelse i udmålingsanke og om udvisnings forenelighed med EU-opholdsdirektiv art. 27.11-07-2012 14:01
Overdragelseafkommanditanparter.aspxOverdragelse af kommanditanparter04-07-2012 10:14
Opfyldelsenienskattestraffesagafkravettilanklageskriftetsoplysningeromdetforhold,derrejsestiltaltefor.aspxOpfyldelsen i en skattestraffesag af kravet til anklageskriftets oplysninger om det forhold, der rejses tiltalte for02-07-2012 15:26
Spørgsmålomhvorvidtdeleaflejekontraktensbestemmelservarugyldigeimedføraflejelovens§5,stk3,jfstk2,iensag,hvorderikkevaranven.aspxSpørgsmål om hvorvidt dele af lejekontraktens bestemmelser var ugyldige i medfør af lejelovens § 5, stk. 3, jf. stk. 2., i en sag, hvor der ikke var anvendt blanket28-06-2012 13:56
Medlemafetskatteankenævninhabilsomdomsmandiskattestraffesag.aspxMedlem af et skatteankenævn inhabil som domsmand i skattestraffesag25-06-2012 10:36
Tvangsfuldbyrdelseafforligindgåetunderfagretligbehandling.aspxTvangsfuldbyrdelse af forlig indgået under fagretlig behandling20-06-2012 11:57
Spørgsmålomopkrævningafberammelsesafgiftiforbindelsemeddelforhandling.aspxSpørgsmål om opkrævning af berammelsesafgift i forbindelse med delforhandling19-06-2012 09:24
Sagomdomfældelseisammenstødforovertrædelserafstraffelovensbestemmelseromforsøgpågrovvoldogfarevoldelse.aspxSag om domfældelse i sammenstød for overtrædelser af straffelovens bestemmelser om forsøg på grov vold og fareforvoldelse12-06-2012 09:54
5årsfængselforhjemmerøveribegåetefterstrafskærpelseni2011.aspx5 års fængsel for hjemmerøveri begået efter strafskærpelsen i 201111-06-2012 14:58
Varetægtsfængslingafhensyntilunddragelsesfarenogretshåndhævelsenaftodomfældteefterdomsafsigelsenienankesagombedrageriafsærl.aspxVaretægtsfængsling af hensyn til unddragelsesfaren og retshåndhævelsen af to domfældte efter domsafsigelsen i en ankesag om bedrageri af særligt grov beskaffenhed07-06-2012 09:18
ForkyndelseafankemeddelelseiStatstidende.aspxForkyndelse af ankemeddelelse i Statstidende06-06-2012 15:42
SpørgsmålomudleveringtilstrafforfølgningiGrækenland.aspxSpørgsmål om udlevering til strafforfølgning i Grækenland06-06-2012 15:39
Dørlukningiensagomspionage.aspxDørlukning i en sag om spionage25-05-2012 12:58
Spørgsmålomprøvelseafmyndighedsudøvelseiretsafgiftslovensforstand1.aspxSpørgsmål om "prøvelse af myndighedsudøvelse" i retsafgiftslovens forstand24-05-2012 14:17
Begrænsetbevillingiensagomarrestforskattekravienendnuikkeudbetaltudlodningfraenfond.aspxBegrænset bevilling i en sag om arrest for skattekrav i en endnu ikke udbetalt udlodning fra en fond16-05-2012 16:07
Spørgsmålometudbyderhonorarindgåriberegningafejendomsavancebeskatning.aspxSpørgsmål om et udbyderhonorar indgår i beregning af ejendomsavancebeskatning15-05-2012 11:28
Sagomovertrædelseafstraffelovens§266(trusler).aspxSag om overtrædelse af straffelovens § 266 (trusler)08-05-2012 14:34
Spørgsmålomerstatningformistedeskattefripræmiersomfølgeaf,atskadelidteefterenarbejdsulykkemåtteopgiveatudskydesinovergangti.aspxSpørgsmål om erstatning for mistede skattefri præmier som følge af, at skadelidte efter en arbejdsulykke måtte opgive at udskyde sin overgang til efterløn03-05-2012 11:44
Spørgsmålomophævelseaflejemålsomfølgeafkriminalitetbegåetaflejernesfamiliemedlemmer.aspxSpørgsmål om ophævelse af lejemål som følge af kriminalitet begået af lejernes familiemedlemmer30-04-2012 13:43
Salærtilbeskikketadvokatogomfangetafbeskikkelsen.aspxSalær til beskikket advokat og omfanget af beskikkelsen24-04-2012 15:48
Spørgsmålomudmålingafsagsomkostningeriensagomlejefastsættelseforeterhvervslejemål.aspxSpørgsmål om udmåling af sagsomkostninger i en sag om lejefastsættelse for et erhvervslejemål18-04-2012 16:35
Spørgsmålomoverdragelseafkommanditanpartermedfrigørendevirkningforudsætterlångiverssamtykke1.aspxSpørgsmål om overdragelse af kommanditanparter med frigørende virkning forudsætter långivers samtykke10-04-2012 14:37
BevisforafbrydelseafforældelsesfristeniDL5-14-4vedpåmindelsefremsendtmedalmindeligtbrev1.aspxBevis for afbrydelse af forældelsesfristen i DL 5-14-4 ved påmindelse fremsendt med almindeligt brev10-04-2012 14:35
Spørgsmålomfradragforetselskabsudgiftervedberegningafdetbeløb,derkankonfiskeressomudbyttevedenstrafbarhandling,jfstraffelov.aspxSpørgsmål om fradrag for et selskabs udgifter ved beregning af det beløb, der kan konfiskeres som udbytte ved en strafbar handling, jf. straffelovens § 75, stk. 1.10-04-2012 14:31
Spørgsmålomfornødenstraffehjemmel.aspxSpørgsmål om fornøden straffehjemmel10-04-2012 14:28
Spørgsmålomoverdragelseafkommanditanpartermedfrigørendevirkningforudsætterlångiverssamtykke.aspxSpørgsmål om overdragelse af kommanditanparter med frigørende virkning forudsætter långivers samtykke10-04-2012 14:26
Spørgsmålomeditionspålægmodenoffentligmyndighediforbundelsemedpolitietsefterforskningienstraffesag.aspxSpørgsmål om editionspålæg mod en offentlig myndighed i forbindelse med politiets efterforskning i en straffesag10-04-2012 14:22
Spørgsmålomfristforindbetalingafsikkerhedsstillelseiforbindelsemedgenoptagelse.aspxSpørgsmål om frist for indbetaling af sikkerhedsstillelse i forbindelse med genoptagelse.26-03-2012 11:37
BevisforafbrydelseafforældelsesfristeniDL5-14-4vedpåmindelsefremsendtmedalmindeligtbrev.aspxBevis for afbrydelse af forældelsesfristen i DL 5-14-4 ved påmindelse fremsendt med almindeligt brev21-03-2012 11:52
Salærtilenbeskikketadvokatiencivilsag.aspxSalær til en beskikket advokat i en civil sag19-03-2012 10:55
Spørgsmålomafvisningafkonkursbegæringpåbaggrundafetomstødelseskrav.aspxSpørgsmål om afvisning af konkursbegæring på baggrund af et omstødelseskrav16-03-2012 14:28
Begrænsetbevillingiensagomudvisningmedindrejseforbudi6eller12år.aspxBegrænset bevilling i en sag om udvisning med indrejseforbud i 6 eller 12 år.16-03-2012 14:26
Spørgsmålomforældelseafetkravpåbetalingafpræmievedrørendeenmotorkøretøjsforsikring.aspxSpørgsmål om forældelse af et krav på betaling af præmie vedrørende en motorkøretøjsforsikring14-03-2012 13:34
Sagomtilbageleveringafbørn,dererulovligttilbageholdtiDanmark,tilfadereniUSA,jfbørnebortførelseslovens§§10og11.aspxSag om tilbagelevering af børn, der er ulovligt tilbageholdt i Danmark, til faderen i USA, jf. børnebortførelseslovens §§ 10 og 11.13-03-2012 10:14
Sagomtilbagebetalingskravforoverprispåandelsbolig.aspxSag om tilbagebetalingskrav for overpris på andelsbolig06-03-2012 09:50
Spørgsmålomkreditorsadgangtilformeltilbagetagelseafenbilsolgtmedejendomsforbehold,nårkreditoralleredevarkommetibesiddelseaf.aspxSpørgsmål om kreditors adgang til formel tilbagetagelse af en bil solgt med ejendomsforbehold, når kreditor allerede var kommet i besiddelse af bilen.29-02-2012 14:47
Spørgsmålomsuspensionafforældelsesfristenienpersonskadesag.aspxSpørgsmål om suspension af forældelsesfristen i en personskadesag27-02-2012 13:59
Anketillandsretafvistsomfølgeafappellantensmanglendeindgivelseafpåstandsdokument.aspxAnke til landsret afvist som følge af appellantens manglende indgivelse af påstandsdokument23-02-2012 11:40
Modregningoverforetkonkursbo.aspxModregning over for et konkursbo14-02-2012 14:46
Mishandlingogdrabpå2-årig.aspxMishandling og drab på 2-årig13-02-2012 13:21
Begrænsetbevillingiensagombetingetubetingetudvisning.aspxBegrænset bevilling i en sag om betinget/ubetinget udvisning07-02-2012 14:20
SpørgsmålomforvaringiGrønlandelleranbringelsepåubestemttidienpsykiatriskledetanstaltunderKriminalforsorgeniDanmarkiengrønla.aspxSpørgsmål om forvaring i Grønland eller anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark i en grønlandsk kriminalsag07-02-2012 14:18
Sagomforældelseaftilbagebetalingskravforoverprispåandelsbolig.aspxSag om forældelse af tilbagebetalingskrav for overpris på andelsbolig01-02-2012 10:38
Sagomlejeforhøjelseieterhvervslejemål.aspxSag om lejeforhøjelse i et erhvervslejemål01-02-2012 10:31
Fortsatvaretægtsfængslingaftotiltalteindtildererafsagtdomiankesagomblamedvirkentilforsøgpåmanddrabogulovligvåbenbesiddelse.aspxFortsat varetægtsfængsling af to tiltalte indtil der er afsagt dom i en ankesag om bl.a. medvirken til forsøg på manddrab og ulovlig våbenbesiddelse27-01-2012 11:05
Begrænsetbevillingiensag,hvorlandsrettenhavdeudeladtangivelseafforrentlingidomskonklusionen.aspxBegrænset bevilling i en sag, hvor landsretten havde udeladt angivelse af forrentning i domskonklusionen24-01-2012 11:57
Kompensationforlangsagsbehandlingstidi5færdselsstraffesager.aspxKompensation for lang sagsbehandlingstid i 5 færdselsstraffesager03-01-2012 11:36
Sagomforholsmæssigtafslagforenarealmangelvedenfastejendom.aspxSag om forholdsmæssigt afslag for en arealmangel ved en fast ejendom22-12-2011 14:40
Sagomovertrædelseafreglerneomkøre-oghviletid.aspxSag om overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid.21-12-2011 15:57
RetsforfølgningiDanmarkafperson.aspxRetsforfølgning i Danmark af person tiltalt for folkedrab i Rwanda16-12-2011 14:43
Spørgsmålom,hvorvidtenfogedretsafgørelsevedrørendearrestharnegativretskraft.aspxSpørgsmål om, hvorvidt en fogedretsafgørelse vedrørende arrest har negativ retskraft15-12-2011 15:10
Renterafudlægiforbindelsemedopgørelsenafhæftelsernevedtvangsauktionoverandelsbolig.aspxRenter af udlæg i forbindelse med opgørelsen af hæftelserne ved tvangsauktion over andelsbolig.14-12-2011 15:05
Kompensationforlangsagsbehandlingstidisagomspirituskørsel.aspxKompensation for lang sagsbehandlingstid i sag om spirituskørsel06-12-2011 14:29
Spørgsmålomfastsættelseafsagsomkostningerienfogedsagomtvangsfuldbyrdelseafenudenlandskkendelse.aspxSpørgsmål om fastsættelse af sagsomkostninger i en fogedsag om tvangsfuldbyrdelse af en udenlandsk kendelse06-12-2011 14:25
Spørgsmålombehandlingafensagomgodtgørelseforforskelsbehandlingskalskeveddealmindeligedomstoleelleridetfagretligesystem.aspxSpørgsmål om behandling af en sag om godtgørelse for forskelsbehandling skal ske ved de almindelige domstole eller i det fagretlige system.29-11-2011 13:52
Spørgsmålomopsættendevirkningisagometableringafetnationalttestcenterforstorevindmøller.aspxSpørgsmål om opsættende virkning i sag om etablering af et nationalt testcenter for store vindmøller24-11-2011 15:24
Spørgsmålom,hvorvidtransagningpåbaggrundafenretsanmodningfraTysklandkræver,atbetingelserneilovomfuldbyrdelseafvissestraffer.aspxSpørgsmål om, hvorvidt ransagning på baggrund af en retsanmodning fra Tyskland kræver, at betingelserne i lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union skal være opfyldt.24-11-2011 15:22
Besiddelseafetskarpladtjagtgeværpåoffentligttilgængeligtstedundersærligtskærpendeomstændigheder,nårdenpågældendeharjagttegn.aspxBesiddelse af et skarpladt jagtgevær på offentligt tilgængeligt sted under særligt skærpende omstændigheder, når den pågældende har jagttegn.24-11-2011 15:19
Spørgsmålomforældelseafenadcitantskravoverfortoadciteredeienarbejdsskadesag.aspxSpørgsmål om forældelse af en adcitants krav over for to adciterede i en arbejdsskadesag23-11-2011 10:11
Spørgsmålomfastsættelseafsagsomkostningerienpersonskadeerstatningssag.aspxSpørgsmål om fastsættelse af sagsomkostninger i en personskadeerstatningssag23-11-2011 10:05
Fastsættelseafsikkerhedsstillelseforgrupperepræsentantenoggruppemedlemmerneigruppesøgsmål.aspxFastsættelse af sikkerhedsstillelse for grupperepræsentanten og gruppemedlemmerne i gruppesøgsmål18-11-2011 13:21
Opgørelseafstørstebeløbetundertvangsauktion.aspxOpgørelse af størstebeløbet under tvangsauktion14-11-2011 10:31
Spørgsmålomretteansvarssubjektiensagomovertrædelseafdyreværnsloven.aspxSpørgsmål om rette ansvarssubjekt i en sag om overtrædelse af dyreværnsloven02-11-2011 10:46
Spørgsmålomprøvelseafmyndighedsudøvelseiretsafgiftslovensforstand.aspxSpørgsmål om "prøvelse af myndighedsudøvelse" i retsafgiftslovens forstand02-11-2011 10:41
Spørgsmålombevisbyrdeogbeviskravienfogedforbudssag.aspxSpørgsmål om bevisbyrde og beviskrav i en fogedforbudssag28-10-2011 12:00
Spørgsmålomnedsættelseafpersonskadeerstatningefterfærdselsuheldimedføraffærdselslovens101,stk2,2pkt.aspxSpørgsmål om nedsættelse af personskadeerstatning efter færdselsuheld i medfør af færdselslovens 101, stk. 2, 2. pkt.28-10-2011 11:57
Sagomkøbafdemobil,dervarsattilsalgsomenmodel2007,mensomretteligvarenmodel2006,dervarproducereti2005.aspxSag om køb af demobil, der var sat til salg som en model 2007, men som rettelig var en model 2006, der var produceret i 2005.28-10-2011 11:54
Forsøgpåmanddrabogterrorisme.aspxForsøg på manddrab og terrorisme26-10-2011 14:44
Spørgsmålomdørlukningiensag,hvorto14-årigevarsigtetforfleretilfældeafbrandstiftelseogforsøgpåtyveri.aspxSpørgsmål om dørlukning i en sag, hvor to 14-årige var sigtet for flere tilfælde af brandstiftelse og forsøg på tyveri.17-10-2011 13:28
Spørgsmålomsletningfratingbogenafdendelafetpantebrev,derikkeopnåededækningpåtvangsauktion.aspxSpørgsmål om sletning fra tingbogen af den del af et pantebrev, der ikke opnåede dækning på tvangsauktion.14-10-2011 10:18
Tresageromtinglysningaftransportafejerpantebreve,derikkeopnåededækningpåtvangsauktion,tilejendommensnyeejer.aspxTre sager om tinglysning af transport af ejerpantebreve, der ikke opnåede dækning på tvangsauktion, til ejendommens nye ejer.14-10-2011 10:16
Spørgsmålområdighedsfratagelseunderenankesagiforbindelsemedetægtefælleskifte.aspxSpørgsmål om rådighedsfratagelse under en ankesag i forbindelse med et ægtefælleskifte14-10-2011 10:06
Spørgsmålomansvarforenkabelskadeiforbindelsemedgravearbejdepåhvilerenledningsejerellerenentreprenør.aspxSpørgsmål om ansvar for en kabelskade i forbindelse med gravearbejde påhviler en ledningsejer eller en entreprenør12-10-2011 11:10
Afvisningafenankeienfærdselsstraffesag,hvoranklagemyndighedenmodtogankemeddelelsenpåførstkommendehverdagefterankefristensud.aspxAfvisning af en anke i en færdselsstraffesag, hvor anklagemyndigheden modtog ankemeddelelsen på førstkommende hverdag efter ankefristens udløb.11-10-2011 09:58
SagomtvangsfuldbyrdelseafTvistighedsnævnetsafgørelse.aspxSag om tvangsfuldbyrdelse af Tvistighedsnævnets afgørelse11-10-2011 09:53
Afvisningafetkæremål,hvorfogedrettenmodtogdetoriginalekæreskrift7dageefterkærefristensudløb.aspxAfvisning af et kæremål, hvor fogedretten modtog det originale kæreskrift 7 dage efter kærefristens udløb.11-10-2011 09:47
Spørgsmålombetalingafrenteaffamilielån.aspxSpørgsmål om betaling af rente af familielån03-10-2011 09:57
Bortfaldafopholdstilladelsetilenudlænding.aspxBortfald af opholdstilladelse til en udlænding27-09-2011 11:15
Spørgsmålområdighedoveretparkeringsanlægvaromfattetaferhvervslejelovensregler.aspxSpørgsmål om rådighed over et parkeringsanlæg var omfattet af erhvervslejelovens regler22-09-2011 13:57
Spørgsmålombetalingafdækningsafgiftierhvervslejeforhold.aspxSpørgsmål om betaling af dækningsafgift i erhvervslejeforhold22-09-2011 13:54
Sagomovertrædelseafligebehandlingslovenoganvendelseafbevisbyrderegleni§16a.aspxSag om overtrædelse af ligebehandlingsloven og anvendelse af bevisbyrdereglen i § 16 a.22-09-2011 13:50
Spørgsmålomfritagelseforbetalingafretsafgiftvedudlejersindbringelseafhuslejenævnetsafgørelserforboligretten.aspxSpørgsmål om fritagelse for betaling af retsafgift ved udlejers indbringelse af huslejenævnets afgørelser for boligretten13-09-2011 10:53
Spørgsmålomenkommunesregresretforsygedagpengeienarbejdsskadesag.aspxSpørgsmål om en kommunes regresret for sygedagpenge i en arbejdsskadesag13-09-2011 10:51
Spørgsmålomanvendelseilandsrettenafstemmereglerneunderenstraffesag.aspxSpørgsmål om anvendelse i landsretten af stemmereglerne under en straffesag13-09-2011 10:49
Forvaringidømtustraffetperson,derblevfundetskyldigiblandtandetvoldtægt,voldtægtsforsøgogdrabsforsøgbegåetsom17-årig.aspxForvaring idømt ustraffet person, der blev fundet skyldig i blandt andet voldtægt, voldtægtsforsøg og drabsforsøg begået som 17-årig13-09-2011 10:46
Civilsaghævetefteranmodningfrasagsøgte,derhavdetagetforbeholdomindgivelseafsalærklagetiladvokatmyndighederne1.aspxCivil sag hævet efter anmodning fra sagsøgte, der havde taget forbehold om indgivelse af salærklage til advokatmyndighederne08-09-2011 13:48
Fængseli40dagetilentaxachaufførformenneskesmugling.aspxFængsel i 40 dage til en taxachauffør for menneskesmugling06-09-2011 13:11
Spørgsmålommodregningmeddividendekravietomstødelseskravfraetkonkursbo.aspxSpørgsmål om modregning med dividendekrav i et omstødelseskrav fra et konkursbo22-08-2011 10:57
Landsrettentillodefterankefristensudøbappellantenatfremkommemedenberigtigetankestædning.aspxLandsretten tillod efter ankefristens udløb appellanten at fremkomme med en berigtiget ankestævning16-08-2011 15:33
Spørgsmålomopsættendevirkningienfogedforbudssag.aspxSpørgsmål om opsættende virkning i en fogedforbudssag15-08-2011 14:00
Sagomovertrædelseafstraffelovens§266b,stk1,vedudtalelserommuslimerunderetoffentliggjortinterview.aspxSag om overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, ved udtalelser om muslimer under et offentliggjort interview.29-07-2011 11:12
Spørgsmålompåkravsfristenienandelsboligforeningsvedtægterellerpåkravsfristenilejelovenergældendevedeksklusionafandelshavere.aspxSpørgsmål om påkravsfristen i en andelsboligforenings vedtægter eller påkravsfristen i lejeloven er gældende ved eksklusion af andelshavere25-07-2011 09:27
Spørgsmålomfortsatvaretægtsfængslingafhensyntilkollusionsfarenogretshåndhævelsenafenpersonsigtetforrøverimodensmykkeforretn.aspxSpørgsmål om fortsat varetægtsfængsling af hensyn til kollusionsfaren og retshåndhævelsen af en person sigtet for røveri mod en smykkeforretning20-07-2011 11:53
Spørgsmålomvaretægtsfængsling,herunderbegyndelsestidspunktetfor1års-fristeniretsplejelovens§768a,stk1.aspxSpørgsmål om varetægtsfængsling, herunder begyndelsestidspunktet for 1 års-fristen i retsplejelovens § 768 a, stk. 120-07-2011 11:50
Sagvedrørendeberegningafkærefristenforensalærafgørelsetruffetunderenstraffesag.aspxSag vedrørende beregning af kærefristen for en salærafgørelse truffet under en straffesag20-07-2011 11:48
OphævelseafadministrativudvisningafEU-statsborger.aspxOphævelse af administrativ udvisning af EU-statsborger19-07-2011 10:33
Fogedsagomudsættelseafboliglejemålefteropsigelseiettilfælde,hvorindsigelsesfristenialmenlejelovens§89ikkevaroverholdtafleje.aspxFogedsag om udsættelse af boliglejemål efter opsigelse i et tilfælde, hvor indsigelsesfristen i almenlejelovens § 89 ikke var overholdt af lejer.19-07-2011 10:31
SagomankeafdomafsagtafGrønlandsLandsretsom1instansefterikrafttrædenafnygrønlandskretsplejelov.aspxSag om anke af dom afsagt af Grønlands Landsret som 1. instans efter ikrafttræden af ny grønlandsk retsplejelov11-07-2011 14:35
Sagomkravenetilenlægeerklæringsomdokumentationforlovligforfald.aspxSag om kravene til en lægeerklæring som dokumentation for lovlig forfald04-07-2011 15:04
SpørgsmålomArbejdsrettenskompetenceiforholdtildealmindeligedomstoleskompetence.aspxSpørgsmål om Arbejdsrettens kompetence i forhold til de almindelige domstoles kompetence04-07-2011 14:59
Sagomenlønmodtagerstilbagekaldelseafegneopsigelseeftermodtagelseafsamtidigopsigelsefraarbejdsgiver.aspxSag om en lønmodtagers tilbagekaldelse af egen opsigelse efter modtagelse af samtidig opsigelse fra arbejdsgiver04-07-2011 14:54
Overtrædelseafværdipapirhandelslovenvedkursmanipulation.aspxOvertrædelse af værdipapirhandelsloven ved kursmanipulation30-06-2011 14:22
SagomopretholdelseafbestemmelseomudvisningogindrejseforbudientidligereafsagtdomforudlændingpåtåltopholdiDanmark.aspxSag om opretholdelse af bestemmelse om udvisning og indrejseforbud i en tidligere afsagt dom for udlænding på tålt ophold i Danmark23-06-2011 10:52
Fortsatvaretægtsfængslingafhensyntilretshåndhævelsenefterdomforulovligbesiddelseafskydevåbenundersærligtskærpendeomstændigh.aspxFortsat varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen efter dom for ulovlig besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder23-06-2011 10:49
Fastsættelseafdelvisesagsomkostningeriensagomerstatning,hvorsælgerblevfrifundetforkøbersogdemedsagsøgtespåstande.aspxFastsættelse af delvise sagsomkostninger i en sag om erstatning, hvor sælger blev frifundet for købers og de medsagsøgtes påstande.16-06-2011 10:38
Uberettigetvideooptagelsepåetikkefrittilgængeligtstedtilbrugitv-udsendelse.aspxUberettiget videooptagelse på et ikke frit tilgængeligt sted til brug i tv-udsendelse.15-06-2011 10:57
SagomdokumentfalskbegåetafenuledsagetmindreårigafghanskasylansøgeriforbindelsemedindrejseiDanmark.aspxSag om dokumentfalsk begået af en uledsaget mindreårig afghansk asylansøger i forbindelse med indrejse i Danmark14-06-2011 10:26
SagomdokumentfalskbegåetafenuledsagetmindreårigsomaliskasylansøgeriforbindelsemedindrejseiDanmark.aspxSag om dokumentfalsk begået af en uledsaget mindreårig somalisk asylansøger i forbindelse med indrejse i Danmark14-06-2011 10:24
Fogedsagomkreditorbeskyttelseafenpersonskadeerstatningplaceretiskyldnerensideellehalvpartafenfastejendom.aspxFogedsag om kreditorbeskyttelse af en personskadeerstatning placeret i skyldnerens ideelle halvpart af en fast ejendom10-06-2011 13:13
Fastsættelseafsagsomkostningeriensagomerstatning,hvorsagsøgerfikdelvistmedhold.aspxFastsættelse af sagsomkostninger i en sag om erstatning, hvor sagsøger fik delvist medhold.08-06-2011 10:36
Domforulovligomgangmedhittegodsiensag,hvordomfældtevedenfejlvarblevetregistreretsomejerafenkonto.aspxDom for ulovlig omgang med hittegods i en sag, hvor domfældte ved en fejl var blevet registreret som ejer af en konto07-06-2011 09:14
Fordelingafoverskudpåpanthaverregnskabogindtægtvedgravningafgrusmvpåenlandbrugsejendomiforbindelsemedtvangsauktion.aspxFordeling af overskud på panthaverregnskab og indtægt ved gravning af grus mv. på en landbrugsejendom i forbindelse med tvangsauktion03-06-2011 13:20
Begrænsetbevillingiensagomfastsættelseafetforsikringsselskabsregreskrav.aspxBegrænset bevilling i en sag om fastsættelse af et forsikringsselskabs regreskrav31-05-2011 11:11
Spørgsmålombevisbyrdeogbeviskravienforbudssag.aspxSpørgsmål om bevisbyrde og beviskrav i en forbudssag.30-05-2011 14:28
Spørgsmålomudvisningaf3domfældteudlændingeiensagomnarkotikakriminalitet.aspxSpørgsmål om udvisning af 3 domfældte udlændinge i en sag om narkotikakriminalitet26-05-2011 15:02
Synogskønistraffesagvedrørendeovertrædelseafarbejdsmiljøloven.aspxSyn og skøn i straffesag vedrørende overtrædelse af arbejdsmiljøloven.25-05-2011 10:39
FastsættelseafsagsomkostningeriendomomgyldighedenafNaturklagenævnetsafgørelseomindretningafstormagasinietbutikscenter.aspxFastsættelse af sagsomkostninger i en dom om gyldigheden af Naturklagenævnets afgørelse om indretning af stormagasin i et butikscenter.13-05-2011 14:28
Spørgsmålomovertrædelseaffærdselslovens§54,stk1,vedathaveførtbilunderpåvirkningafkhat1.aspxSpørgsmål om overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1, ved at have ført bil under påvirkning af khat10-05-2011 15:19
Sag.aspxSpørgsmål om opsættende virkning af kære i en sag om bevissikring09-05-2011 14:25
Sagomtruslermodtopolitiassistenter,hvortruslerneikkevarfremsatdirekteoverforpolitiassistenterne,menoverfordisseskolleger.aspxSag om trusler mod to politiassistenter, hvor truslerne ikke var fremsat direkte over for politiassistenterne, men over for disses kolleger.05-05-2011 14:19
Spørgsmålomanvendelsenafdenmilitærestraffelovs§27,stk2,jfstk1,ompligtforsømmelseafsærliggrovkarakter.aspxSpørgsmål om anvendelsen af den militære straffelovs § 27, stk. 2, jf. stk. 1, om pligtforsømmelse af særlig grov karakter.05-05-2011 11:04
Sp.aspxSpørgsmål om voldsforhold begået af en far mod sine børn skal henføres under straffelovens § 244 eller § 245, stk. 1, som mishandling.29-04-2011 13:26
Sagomerstatningforstrafferetligforfølgning.aspxSag om erstatning for strafferetlig forfølgning.19-04-2011 14:36
Spørgsmålomidømmelseafungdomssanktionertilto14-årigeforvold.aspxSpørgsmål om idømmelse af ungdomssanktioner til to 14-årige for vold18-04-2011 14:51
SpørgsmålomanvendelseafretsplejelovensbestemmelseomdataaflæsningiforbindelsemedindgrebrettetmodenmistænktsFacebook-ogMessen.aspxSpørgsmål om anvendelse af retsplejelovens bestemmelse om dataaflæsning i forbindelse med indgreb rettet mod en mistænkts Facebook- og Messenger-profiler18-04-2011 14:48
Sagomophævelseafkøbsaftalevedrørendeenejerlejlighed,dervarlejetudpåophævelsestidspunktet1.aspxSag om ophævelse af købsaftale vedrørende en ejerlejlighed, der var lejet ud på ophævelsestidspunktet.11-04-2011 11:36
Spørgsmålombeskikkelseafbistandsadvokattilforældrenetilafdødindsat.aspxSpørgsmål om beskikkelse af bistandsadvokat til forældrene til afdød indsat.07-04-2011 10:58
Spørgsmålombeskikkelseafforsvarerefor8ansatteietfængseliforbindelsemedenindsatsdødsfald.aspxSpørgsmål om beskikkelse af forsvarere for 8 ansatte i et fængsel i forbindelse med en indsats dødsfald07-04-2011 10:56
Afvisningafetkæremål,hvorskifterettenmodtogdetoriginalekæreskrift8dageefterkærefristensudløb.aspxAfvisning af et kæremål, hvor skifteretten modtog det originale kæreskrift 8 dage efter kærefristens udløb.07-04-2011 10:52
SagomudleveringafpolskstatsborgertilstraffuldbyrdelseiPolen.aspxSag om udlevering af polsk statsborger til straffuldbyrdelse i Polen05-04-2011 11:21
Spørgsmålomstrafudmålingiensagomblafleretilfældeafforsøgpåmanddrab.aspxSpørgsmål om strafudmåling i en sag om bl.a. flere tilfælde af forsøg på manddrab.31-03-2011 13:48
Sagomforholdsmæssigtafslagforenarealmangelvedenfastejendom.aspxSag om forholdsmæssigt afslag for en arealmangel ved en fast ejendom29-03-2011 10:26
Spørgsmålomindlæggelsetilmentalundersøgelseafenpersonsigtetfortrusler.aspxSpørgsmål om indlæggelse til mentalundersøgelse af en person sigtet for trusler29-03-2011 10:21
Spørgsmålomafvisningafankestævning,dervarsendtprtelefaxiunderskrevetstand,menblevfulgtopaforiginalankestævningudenunderskri.aspxSpørgsmål om afvisning af ankestævning, der var sendt pr. telefax i underskrevet stand, men blev fulgt op af original ankestævning uden underskrift.23-03-2011 11:33
Sagomgyldighedenafenleasingaftaleindgåetvedsvigudøvetafleverandørenafleasinggenstanden.aspxSag om gyldigheden af en leasingaftale indgået ved svig udøvet af leverandøren af leasinggenstanden21-03-2011 10:53
Fastsættelseafsagsomkostningerforbeggeretteriensagombetalingforenentreprise.aspxFastsættelse af sagsomkostninger for begge retter i en sag om betaling for en entreprise.18-03-2011 14:11
Videregivelseaftv-optagelserforetagetmedskjultkamera.aspxVideregivelse af tv-optagelser foretaget med skjult kamera17-03-2011 15:12
Spørgsmålomfortsatopretholdelseafeni2005idømttidsubestemtforanstaltningimedførafstraffelovens§68forblandtandetbrandstiftels.aspxSpørgsmål om fortsat opretholdelse af en i 2005 idømt tidsubestemt foranstaltning i medfør af straffelovens § 68 for blandt andet brandstiftelse.16-03-2011 15:03
Spørgsmålomsynogskøniforholdtilrettensretligevurderingisagen.aspxSpørgsmål om syn og skøn i forhold til rettens retlige vurdering i sagen.16-03-2011 14:58
Spørgsmålom,hvorvidttrangsbeneficiethindrer,atderkanforetagesudlægienbudgetkonto.aspxSpørgsmål om, hvorvidt trangsbeneficiet hindrer, at der kan foretages udlæg i en budgetkonto14-03-2011 13:29
Fogedsagomfuldbyrdelseafenbyretsdom,dervaranket,oghvorankenførstblevansetforsketefterfuldbyrdelsesfristensudløb.aspxFogedsag om fuldbyrdelse af en byretsdom, der var anket, og hvor anken først blev anset for sket efter fuldbyrdelsesfristens udløb.11-03-2011 13:02
Spørgsmålomhjemmeltilopkrævningafafgiftogpligttilattilbagebetaleafgifter,dereropkrævetudenhjemmel.aspxSpørgsmål om hjemmel til opkrævning af afgift og pligt til at tilbagebetale afgifter, der er opkrævet uden hjemmel10-03-2011 10:12
Spørgsmålomhvorvidtderkunneskeisoleretbevisoptagelseiensag,hvorparternehavdeindgåetenvoldgiftsaftale.aspxSpørgsmål om hvorvidt der kunne ske isoleret bevisoptagelse i en sag, hvor parterne havde indgået en voldgiftsaftale10-03-2011 10:09
Sagomdomfældelseaftotiltalte,derhavdehaftsammeforsvarerundergrundlovsforhør.aspxSag om domfældelse af to tiltalte, der havde haft samme forsvarer under grundlovsforhør.10-03-2011 10:06
Frihedsberøvelseafenudlændingiettilfælde,hvorfristenforfremstillingforrettenvaroverskredetmed9timer.aspxFrihedsberøvelse af en udlænding i et tilfælde, hvor fristen for fremstilling for retten var overskredet med 9 timer.07-03-2011 15:49
Sagomgodtgørelseeftererstatningsansvarslovens§26aianledningaftrafikdrabpånærtstående.aspxSag om godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 a i anledning af trafikdrab på nærtstående07-03-2011 15:47
Spørgsmålomovertrædelseafdeltidslovenvedafskedigelseafenklinikassistent,derfortsatønskededeltidsansættelse.aspxSpørgsmål om overtrædelse af deltidsloven ved afskedigelse af en klinikassistent, der fortsat ønskede deltidsansættelse07-03-2011 15:46
Berammelseafenstraffeankesagmed14tiltaltepådage,hvor4afdetiltaltesforsvarereikkekunnemøde.aspxBerammelse af en straffeankesag med 14 tiltalte på dage, hvor 4 af de tiltaltes forsvarere ikke kunne møde03-03-2011 14:14
Spørgsmålomanvendelseaftelekommunikationmedbilledevedafgivelseafvidneforklaringerienstraffeankesag.aspxSpørgsmål om anvendelse af telekommunikation med billede ved afgivelse af vidneforklaringer i en straffeankesag03-03-2011 14:07
Strafudmålingidrabssag.aspxStrafudmåling i drabssag01-03-2011 10:12
Spørgsmålomafvisningafbevisanke,fordidentiltalte,derhavdeanket,varudsendtafDanmarkudenatmeddeleenkontaktadresse.aspxSpørgsmål om afvisning af bevisanke, fordi den tiltalte, der havde anket, var udsendt af Danmark uden at meddele en kontaktadresse.25-02-2011 11:42
Besiddelseafskydevåbenpåbopælen.aspxBesiddelse af skydevåben på bopælen15-02-2011 10:29
Spørgsmålomfastsættelseafsagsomkostningerienfogedforbudssag.aspxSpørgsmål om fastsættelse af sagsomkostninger i en fogedforbudssag14-02-2011 15:27
Sagomforholdsmæssigtafslagikøbesummenforenmangelfuldejendom.aspxSag om forholdsmæssigt afslag i købesummen for en mangelfuld ejendom11-02-2011 11:22
Sagomvaretægtsfængslinginabsentiaafsomaliskepirater.aspxSag om varetægtsfængsling in absentia af somaliske "pirater"11-02-2011 11:13
Spørgsmålomopsættendevirkningvedkæreaffogedrettensophævelseafpantefogedudlæg.aspxSpørgsmål om opsættende virkning ved kære af fogedrettens ophævelse af pantefogedudlæg10-02-2011 14:03
Sagom,hvorvidtudlejerkanmedtageenafkølingsafgiftivarme-ogvarmtvandsregnskabettillejerne.aspxSag om, hvorvidt udlejer kan medtage en afkølingsafgift i varme- og varmtvandsregnskabet til lejerne.10-02-2011 14:00
Spørgsmålomafkortningafidømtfængselsstrafsomfølgeafvaretægtsfængslingefterudlændingeloven.aspxSpørgsmål om afkortning af idømt fængselsstraf som følge af varetægtsfængsling efter udlændingeloven09-02-2011 15:16
Spørgsmålombeslaglæggelseimedføraftoldlovens§831.aspxSpørgsmål om beslaglæggelse i medfør af toldlovens § 8308-02-2011 13:35
Spørgsmålombeslaglæggelseimedføraftoldlovens§83.aspxSpørgsmål om beslaglæggelse i medfør af toldlovens § 8308-02-2011 13:32
SagomkonkursværnetingiDanmark.aspxSag om konkursværneting i Danmark08-02-2011 13:30
Sagomansvarforbestyrelsesmedlemmeriengrundejerforeningforsagsomkostningerienretssag,hvorforeningenikkehavdemidlertilathonor.aspxSag om ansvar for bestyrelsesmedlemmer i en grundejerforening for sagsomkostninger i en retssag, hvor foreningen ikke havde midler til at honorere de idømte sagsomkostninger03-02-2011 11:05
Sagomerstatningforuforskyldtudståelseaffængselsstrafiforlangtid.aspxSag om erstatning for uforskyldt udståelse af fængselsstraf i for lang tid.28-01-2011 12:02
Spørgsmålomopretholdelseafbesøgskontrol1.aspxSpørgsmål om opretholdelse af besøgskontrol27-01-2011 14:50
Fastsættelseafsagsomkostningerisagmed2sagsøgteomerstatningefterbrand.aspxFastsættelse af sagsomkostninger i sag med 2 sagsøgte om erstatning efter brand.19-01-2011 09:13
Spørgsmålomophævelseafrejseforbeholdoverforforsvarer.aspxSpørgsmål om ophævelse af rejseforbehold over for forsvarer17-01-2011 10:36
Spørgsmålomafbrydelseafforældelseafsøpantvedarrestforetagetforenandenfordring.aspxSpørgsmål om afbrydelse af forældelse af søpant ved arrest foretaget for en anden fordring.17-01-2011 10:33
Sagom,hvorvidtencontainervarovergåettilentransportørsvaretægt.aspxSag om, hvorvidt en container var overgået til en transportørs varetægt14-01-2011 11:22
Spørgsmålomfrivilligoffentligauktionover2fasteejendomme,ejetisamejeaf5ejere.aspxSpørgsmål om frivillig offentlig auktion over 2 faste ejendomme, ejet i sameje af 5 ejere.14-01-2011 11:20
Spørgsmålomhvorvidtenrækkespørgsmåltilskønsmandenlæggeroptilenbesparelse,dererfornærtknyttettildenretligevurderingisagen.aspxSpørgsmål om hvorvidt en række spørgsmål til skønsmanden lægger op til en besvarelse, der er for nært knyttet til den retlige vurdering i sagen.04-01-2011 14:10
Spørgsmålom,hvorvidtkæreskalskeimedførafretsplejelovensreglerellerlovomBruxellesI-forordningenmv.aspxSpørgsmål om, hvorvidt kære skal ske i medfør af retsplejelovens regler eller lov om Bruxelles I-forordningen mv.04-01-2011 14:04
Spørgsmålom,hvorvidtenudlejersfortjenestevedgenudlejningskalfradragesiudlejerserstatningskravmodlejerianledningaflejersuber.aspxSpørgsmål om, hvorvidt en udlejers fortjeneste ved genudlejning skal fradrages i udlejers erstatningskrav mod lejer i anledning af lejers uberettigede ophævelse af lejemålet før udløbet af uopsigelighedsperioden.03-01-2011 10:41
Spørgsmålom,hvorvidtderertaleometlejeforholdmellemkøbereogudbydereafnybyggedeandelsboliger,indtilderstiftesenandelsboligfor.aspxSpørgsmål om, hvorvidt der er tale om et lejeforhold mellem købere og udbydere af nybyggede andelsboliger, indtil der stiftes en andelsboligforening.03-01-2011 10:37
StraffesagvedrørendeEU-statsborgersindrejseiDanmarkistridmedUdlændingeservicesadministrativeafgørelseomudvisningogindrejsef.aspxStraffesag vedrørende EU-statsborgers indrejse i Danmark i strid med Udlændingeservices administrative afgørelse om udvisning og indrejseforbud29-12-2010 16:48
Spørgsmålomudvisningafghanesiskstatsborger,derhavdeindgåetægteskabiGhanamedenEU-statsborger.aspxSpørgsmål om udvisning af ghanesisk statsborger, der havde indgået ægteskab i Ghana med en EU-statsborger29-12-2010 16:44
Sagompålagtesagsomkostningeritosageromenpatientskade.aspxSag om pålagte sagsomkostninger i to sager om en patientskade23-12-2010 14:37
Tosageromovertrædelseafstraffelovens§192a,stk1,nr1,vedbesiddelseafskydevåbenpåbopælen.aspxTo sager om overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, ved besiddelse af skydevåben på bopælen.21-12-2010 10:09
SpørgsmålomudvisningafEU-statsborgerefterdomfældelseforrøveri.aspxSpørgsmål om udvisning af EU-statsborger efter domfældelse for røveri16-12-2010 09:53
Sagomforholdsmæssigtafslagikøbesummenforenolieforurenetejendom.aspxSag om forholdsmæssigt afslag i købesummen for en olieforurenet ejendom.15-12-2010 13:15
Sagomgældssaneringhvorhovedpartenafgældenvarpådragetsomfølgeafetstrafbartforholdca14årtidligere.aspxSag om gældssanering hvor hovedparten af gælden var pådraget som følge af et strafbart forhold ca. 14 år tidligere.15-12-2010 11:19
Spørgsmålom,hvorvidtenforudforsagsanlæggetensidigtindhenteterklæringkunneindgåiretssagenogforelæggesenskønsmand.aspxSpørgsmål om, hvorvidt en forud for sagsanlægget ensidigt indhentet erklæring kunne indgå i retssagen og forelægges en skønsmand.13-12-2010 11:10
SpørgsmålomudvisningafEU-statsborger.aspxSpørgsmål om udvisning af EU-statsborger.13-12-2010 11:04
Afvisningafetkæremål,hvorfogedrettenmodtogdetoriginalekæreskrift2dageefterkærefristensudløb.aspxAfvisning af et kæremål, hvor fogedretten modtog det originale kæreskrift 2 dage efter kærefristens udløb.13-12-2010 10:58
Tilladelsetilankeiensagomforsøgpåfremstillingafenfjernbetjentbombeogbesiddelseaf14skydevåbenmedtilhørendeammunitionienlejli.aspxTilladelse til anke i en sag om forsøg på fremstilling af en fjernbetjent bombe og besiddelse af 14 skydevåben med tilhørende ammunition i en lejlighed.13-12-2010 10:55
Spørgsmålombødefastsættelseiensagomovertrædelseaftoldlovens§23,stk4.aspxSpørgsmål om bødefastsættelse i en sag om overtrædelse af toldlovens § 23, stk. 408-12-2010 14:09
Spørgsmålomopretholdelseafbesøgskontrol.aspxSpørgsmål om opretholdelse af besøgskontrol.07-12-2010 10:30
Sagomophævelseafsagsomkostningerneienarvesag.aspxSag om ophævelse af sagsomkostningerne i en arvesag03-12-2010 12:33
Ensagomrøverivedattilegnesigenpengekat,dervarplaceretomhalsenpåenældremand.aspxEn sag om røveri ved at tilegne sig en pengekat, der var placeret om halsen på en ældre mand02-12-2010 10:30
Spørgsmålomomstødelseefterkonkurslovens§67.aspxSpørgsmål om omstødelse efter konkurslovens § 67.29-11-2010 14:44
Sagomhvorvidttegningsaftalevedrørendekommanditanpartermvvarenforbrugeraftale.aspxSag om hvorvidt tegningsaftale vedrørende kommanditanparter mv. var en forbrugeraftale29-11-2010 14:37
Sagomfornyetpræjudicielforelæggelse.aspxSag om fornyet præjudiciel forelæggelse23-11-2010 09:43
Udløsningafbetingetudvisning.aspxUdløsning af betinget udvisning23-11-2010 09:25
Spørgsmålomhvorvidtderforeliggersærligeomstændigheder,derkanbegrundefastsættelseafennylængstetidpå2årforenforanstaltning,jf.aspxSpørgsmål om hvorvidt der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde fastsættelse af en ny længstetid på 2 år for en foranstaltning, jf. straffelovens § 68 a, stk. 1, 3. pkt.23-11-2010 09:15
Spørgsmålommulighedenforændringafenforvaringsdomefterstraffelovens§70tilendomombehandlingelleranbringelse.aspxSpørgsmål om muligheden for ændring af en forvaringsdom efter straffelovens § 70 til en dom om behandling eller anbringelse.19-11-2010 14:42
Sagomovertrædelseafligebehandlingslovenvedikkeattilbydefastansættelsetilenvikar,dervarifertilitetsbehandling.aspxSag om overtrædelse af ligebehandlingsloven ved ikke at tilbyde fastansættelse til en vikar, der var i fertilitetsbehandling.17-11-2010 11:46
Spørgsmålom,hvorvidtetslagiellerkastmodansigtetmedetdrikkeglasskalhenførestilstraffelovens§244eller§245,stk1.aspxSpørgsmål om, hvorvidt et slag i eller kast mod ansigtet med et drikkeglas skal henføres til straffelovens § 244 eller § 245, stk. 1.17-11-2010 11:32
Spørgsmålom,hvemderskalbetalesagsomkostningerforlandsretteniensagomerstatningforstrafferetligforfølgning.aspxSpørgsmål om, hvem der skal betale sagsomkostninger for landsretten i en sag om erstatning for strafferetlig forfølgning.16-11-2010 10:16
Frihedsberøvelseaftomalaysiskestatsborgere,dervaradministrativtudvist.aspxFrihedsberøvelse af to malaysiske statsborgere, der var administrativt udvist.16-11-2010 10:12
Spørgsmålomudskillelseafendelafsagentilsærskiltbehandlingimedførafretsplejelovens§253.aspxSpørgsmål om udskillelse af en del af sagen til særskilt behandling i medfør af retsplejelovens § 253.16-11-2010 10:08
Spørgsmålomoprejsningsbevillingienankesaghvorankenvarbortfaldetpågrundafmanglendebetalingafankeafgift.aspxSpørgsmål om oprejsningsbevilling i en ankesag hvor anken var bortfaldet på grund af manglende betaling af ankeafgift.15-11-2010 09:08
Spørgsmålom,hvorvidtankestævningvarindgivetafenpartisagen.aspxSpørgsmål om, hvorvidt ankestævning var indgivet af en part i sagen11-11-2010 10:14
Frihedsberøvelseafenrumænskstatsborger,dervaradministrativtudvist1.aspxFrihedsberøvelse af en rumænsk statsborger, der var administrativt udvist.05-11-2010 13:57
Frihedsberøvelseafenpolskstatsborger,dervaradministrativtudvist.aspxFrihedsberøvelse af en polsk statsborger, der var administrativt udvist05-11-2010 13:25
Spørgsmålomfastsættelseafsagsomkostningeriensag,hvorsagsøgtesadvokathavdesagensomsinprøvesag.aspxSpørgsmål om fastsættelse af sagsomkostninger i en sag, hvor sagsøgtes advokat havde sagen som sin prøvesag.27-10-2010 09:16
Spørgsmålombehandlingafensagomgodtgørelseforuberettigetafskedigelseveddealmindeligedomstoleelleridetfagretligesystem.aspxSpørgsmål om behandling af en sag om godtgørelse for uberettiget afskedigelse ved de almindelige domstole eller i det fagretlige system25-10-2010 13:14
Navneforbudforetvidneikommendestraffesager.aspxNavneforbud for et vidne i kommende straffesager21-10-2010 14:09
Spørgsmålomfremlæggelseafskriftligeerklæringer,dererensidigtindhentetindenetsagsanlæg.aspxSpørgsmål om fremlæggelse af en skriftlig erklæring, der er ensidigt indhentet inden et sagsanlæg.20-10-2010 10:03
Spørgsmålomfastsættelse.aspxSpørgsmål om fastsættelse af salær for tiden forud for beskikkelse og i forhold til, at klienten ikke var sigtet i sagen19-10-2010 12:40
Spørgsmålomtinglysningafkreditorskiftevedrørendeetejerpantebrevudensamtidigtinglysningafdebitorskifte.aspxSpørgsmål om tinglysning af kreditorskifte vedrørende et ejerpantebrev uden samtidig tinglysning af debitorskifte19-10-2010 10:19
Spørgsmålomfastsættelseafsagsomkostningerogsalærudoverdevejledendetakster.aspxSpørgsmål om fastsættelse af sagsomkostninger og salær udover de vejledende takster11-10-2010 10:05
Spørgsmålomreguleringaflejentilmarkedslejenieterhvervslejeforhold,nårderikkeertagetudtrykkeligtforbeholdheromilejekontrakte.aspxSpørgsmål om regulering af lejen til markedslejen i et erhvervslejeforhold, når der ikke er taget udtrykkeligt forbehold herom i lejekontrakten, og der er aftalt pristalsregulering af lejen.06-10-2010 09:28
Spørgsmålomfortsatvaretægtsfængslingimedførafretsplejelovens§762,stk1,nr3,og§762,stk2,nr1,ienhælerisag.aspxSpørgsmål om fortsat varetægtsfængsling i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3, og § 762, stk 2, nr. 1, i en hælerisag.01-10-2010 12:33
Spørgsmålomdækningafadvokatudgifterunderdenadministrativebehandlingafsagerompatientskader.aspxSpørgsmål om dækning af advokatudgifter under den administrative behandling af sager om patientskader29-09-2010 10:40
Spørgsmålomfastsættelseaferhvervsevnetabeftererstatningsansvarsloveniforholdtilarbejdsskadesikringsloven.aspxSpørgsmål om fastsættelse af erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven i forhold til arbejdsskadesikringsloven28-09-2010 10:23
Spørgsmålomrettensprøvelseafenpåstandomsamværi1instans.aspxSpørgsmål om rettens prøvelse af en påstand om samvær i 1. instans.22-09-2010 10:20
Spørgsmålomgenoptagelseafencivilsag,hvordervarafsagtudeblivelsesdom.aspxSpørgsmål om genoptagelse af en civil sag, hvor der var afsagt udeblivelsesdom.22-09-2010 10:14
Spørgsmålomenhusejersforpligtelsetilatbetaleforbrugsuafhængigeudgiftertiletfjernvarmeværkalenepågrundlagaffaktiskvarmeforbr.aspxSpørgsmål om en husejers forpligtelse til at betale forbrugsuafhængige udgifter til et fjernvarmeværk alene på grundlag af faktisk varmeforbrug, uanset at han ikke ved huskøbet var blevet oplyst om vilkårene for varmeforsyningen.22-09-2010 10:09
Spørgsmålombortfaldafpanteretforkloaktilslutningsbidrag.aspxSpørgsmål om bortfald af panteret for kloaktilslutningsbidrag17-09-2010 13:45
Frihedsberøvelseafenrumænskstatsborger,dervaradministrativtudvist.aspxFrihedsberøvelse af en rumænsk statsborger, der var administrativt udvist.17-09-2010 13:41
Spørgsmålomtilkendelseafsagsomkostningervedisoleretbevisoptagelseiettilfælde,hvorisoleretbevisoptagelseikkeblevtilladt.aspxSpørgsmål om tilkendelse af sagsomkostninger ved isoleret bevisoptagelse i et tilfælde, hvor isoleret bevisoptagelse ikke blev tilladt.16-09-2010 10:25
Spørgsmålomfortsatvaretægtsfængslingisurrogat.aspxSpørgsmål om fortsat varetægtsfængsling i surrogat16-09-2010 10:21
Navneforbudogdørlukningienoffentligkendtdrabssag.aspxNavneforbud og dørlukning i en offentlig kendt drabssag09-09-2010 14:29
Spørgsmålomhvorvidtetspørgsmåltilskønsmandenlæggeroptilenbesvarelse,dererfornærtknyttettildenretligevurderingisagen.aspxSpørgsmål om hvorvidt et spørgsmål til skønsmanden lægger op til en besvarelse, der er for nært knyttet til den retlige vurdering i sagen.06-09-2010 10:02
Spørgsmålomreguleringaflejentilmarkedslejenieterhvervslejeforhold,nårderikkeertagetforbeholdheromilejekontrakten.aspxSpørgsmål om regulering af lejen til markedslejen i et erhvervslejeforhold, når der ikke er taget forbehold herom i lejekontrakten.06-09-2010 09:59
Spørgsmålommedvirkenafsagkyndigemedlemmerunderhovedforhandlingenienborgerligsagi1instans1.aspxSpørgsmål om medvirken af sagkyndige medlemmer under hovedforhandlingen i en borgerlig sag i 1. instans.31-08-2010 16:11
Spørgsmålomfortrinsstillingforvand-ogrenovationsafgifteriforbindelsemedtvangsauktion.aspxSpørgsmål om fortrinsstilling for vand- og renovationsafgifter i forbindelse med tvangsauktion.30-08-2010 11:13
Genoptagelsesanmodningsendttilrettenpre-mail.aspxGenoptagelsesanmodning sendt til retten pr. e-mail.30-08-2010 11:10
Spørgsmålomreguleringaflejentilmarkedslejen,nårlejekontraktenindeholderenbestemmelseompristalsregulering.aspxSpørgsmål om regulering af lejen til markedslejen, når lejekontrakten indeholder en bestemmelse om pristalsregulering.30-08-2010 11:06
Spørgsmålombladørlukningiencivilsagiforbindelsemedfremlæggelseafenauditørrapport.aspxSpørgsmål om bl.a. dørlukning i en civil sag i forbindelse med fremlæggelse af en auditørrapport.20-08-2010 10:58
Firesageromovertrædelseafstraffelovens§192a,stk1,jfvåbenlovenvedatværeibesiddelseafskydevåbenpåbopæl.aspxFire sager om overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, jf. våbenloven ved at være i besiddelse af skydevåben på bopæl.18-08-2010 15:16
Spørgsmålomhvorvidtudlejerieterhvervslejeforholdhavdetagetfornødentforbeholdomkombinationsforhøjelseaflejen.aspxSpørgsmål om hvorvidt udlejer i et erhvervslejeforhold havde taget fornødent forbehold om "kombinationsforhøjelse" af lejen."13-08-2010 13:15
Spørgsmålomvaretægtsfængslingisurrogatafen15-årigtiltaltunderhenvisningtilhensynettilretshåndhævelsen,jfretsplejelovens§762.aspxSpørgsmål om varetægtsfængsling i surrogat af en 15-årig tiltalt under henvisning til hensynet til retshåndhævelsen, jf. retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 1, jf. § 765.11-08-2010 13:40
Fastsættelseafsalærtilenbeskikketforsvarerienstraffesagvedrørendeøkonomiskkriminalitet.aspxFastsættelse af salær til en beskikket forsvarer i en straffesag vedrørende økonomisk kriminalitet.09-08-2010 13:31
Spørgsmålomfortsatvaretægtsfængslingafenperson,derpåtidspunktetforhovedforhandlingenspåbegyndelsevilhaveværetfrihedsberøvet.aspxSpørgsmål om fortsat varetægtsfængsling af en person, der på tidspunktet for hovedforhandlingens påbegyndelse vil have været frihedsberøvet i 14 måneder, jf. retsplejelovens § 768 a, stk. 1, nr. 2.05-08-2010 10:24
Spørgsmålomopretholdelseafenforanstaltningefterstraffelovens§68.aspxSpørgsmål om opretholdelse af en foranstaltning efter straffelovens § 6803-08-2010 14:56
Spørgsmålomafholdelseaftransportudgifteriforbindelsemedudøvelseafsamvær.aspxSpørgsmål om afholdelse af transportudgifter i forbindelse med udøvelse af samvær27-07-2010 10:31
Spørgsmålomfortolkningafkærebegrænsningsregleniretsplejelovens§389,stk2.aspxSpørgsmål om fortolkning af kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389, stk. 2.08-07-2010 11:04
Sagomadmitteringafanklagemyndighedensanke.aspxSag om admittering af anklagemyndighedens anke28-06-2010 10:41
Spørgsmålomafvisningafbevisanke,fordidetiltalte,derhavdeanket,varudrejstafDanmarkudenatmeddeleenkontaktadresse.aspxSpørgsmål om afvisning af bevisanke, fordi de tiltalte, der havde anket, var udrejst af Danmark uden at meddele en kontaktadresse.28-06-2010 10:38
Spørgsmålomoprejsningsbevillingietkæremålombeslaglæggelse.aspxSpørgsmål om oprejsningsbevilling i et kæremål om beslaglæggelse23-06-2010 11:58
Spørgsmålomenskønserklæringindhentettilbrugforenhovedsagskalindgåienadcitationssag.aspxSpørgsmål om en skønserklæring indhentet til brug for en hovedsag skal indgå i en adcitationssag.21-06-2010 14:07
Sagomrettentilkabelretransmissions-ogblankbåndsvederlagirelationtilenTV-serie.aspxSag om retten til kabelretransmissions- og blankbåndsvederlag i relation til en TV-serie.21-06-2010 14:04
Sagomforældremyndighed-uenighedombørnenesbopæl.aspxSag om forældremyndighed - uenighed om børnenes bopæl.10-06-2010 13:07
Sagomfortsatvaretægtsfængslingefterretsplejelovens§762,stk2,nr2,iensagomseksuelkrænkelsemodentidligerekærestes13årigedatter.aspxSag om fortsat varetægtsfængsling efter retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 2, i en sag om seksuel krænkelse mod en tidligere kærestes 13 årige datter09-06-2010 10:49
Tosageromfortsatvaretægtsfængslingunderankeimedførafretsplejelovens§762,stk2,nr1.aspxTo sager om fortsat varetægtsfængsling under anke i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 109-06-2010 10:44
Spørgsmålomstrafskærpelseiensagomsædelighedskriminalitetmoden14-årig.aspxSpørgsmål om strafskærpelse i en sag om sædelighedskriminalitet mod en 14-årig.31-05-2010 10:26
Spørgsmålomophævelseafsagsomkostninger.aspxSpørgsmål om ophævelse af sagsomkostninger28-05-2010 14:33
Spørgsmålomfremlæggelseafsagkyndigeerklæringer,dererensidigtindhentetindenetsagsanlæg.aspxSpørgsmål om fremlæggelse af sagkyndige erklæringer, der er ensidigt indhentet inden et sagsanlæg.28-05-2010 10:40
Spørgsmålomdetskalpålæggestorepræsentanterforpressenatafgivevidneforklaringomkildentilfortroligeoplysningerogspørgsmålomudl.aspxSpørgsmål om det skal pålægges to repræsentanter for pressen at afgive vidneforklaring om kilden til fortrolige oplysninger og spørgsmål om udlevering af en lydfil.27-05-2010 14:26
Spørgsmålomfordelingafsagsomkostningerienstraffesag,hvorbyrettensdomblevændret,fordidenstredmodretspraksis.aspxSpørgsmål om fordeling af sagsomkostninger i en straffesag, hvor byrettens dom blev ændret, fordi den stred mod retspraksis19-05-2010 09:47
Spørgsmålomadmitteringafenforsentindgivetankeienstraffesagmodenudlænding,dervaromfattetafudlændingelovensreglerommenneskeha.aspxSpørgsmål om admittering af en for sent indgivet anke i en straffesag mod en udlænding, der var omfattet af udlændingelovens regler om menneskehandel.19-05-2010 09:38
Ansættelsesretligsagomovertrædelseafligebehandlingslovenvedafskedigelseafenkvindeligarbejdstagerunderbarselsorlov.aspxAnsættelsesretlig sag om overtrædelse af ligebehandlingsloven ved afskedigelse af en kvindelig arbejdstager under barselsorlov.12-05-2010 14:51
Spørgsmålomenandelshaverharrettilatfåenekslusionsafgørelseprøvetpåengeneralforsamling.aspxSpørgsmål om en andelshaver har ret til at få en ekslusionsafgørelse prøvet på en generalforsamling.04-05-2010 14:53
TilladelsetilkæretilHøjesteretafenkendelseomberammelseafenstraffesagmodialt8tiltaltepåtoretsdage,hvortoafdetiltaltesforsvar.aspxTilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om berammelse af en straffesag mod i alt 8 tiltalte på to retsdage, hvor to af de tiltaltes forsvarere ikke kunne møde.03-05-2010 11:28
Spørgsmålomgentagelsesvirkningforspirituskørselifrakendelsestiden.aspxSpørgsmål om gentagelsesvirkning for spirituskørsel i frakendelsestiden.27-04-2010 14:49
Fogedsagvedrørendekravtiludformningenafentvangsfuldbyrdelsesklausulietfrivilligtforlig.aspxFogedsag vedrørende krav til udformningen af en tvangsfuldbyrdelsesklausul i et frivilligt forlig.20-04-2010 11:13
Sagomforældremyndighed-uenighedomskole-oginstitutionsvalg.aspxSag om forældremyndighed - uenighed om skole- og institutionsvalg15-04-2010 14:37
Sagsomkostningerienhævetsagmodenoffentligmyndighedmedensagsgenstandpå150miokr.aspxSagsomkostninger i en hævet sag mod en offentlig myndighed med en sagsgenstand på 150 mio. kr.12-04-2010 13:59
TilladelsetilkæretilHøjesteretafenkendelseom,hvilkenpartderharrettilatførevidne.aspxTilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om, hvilken part der har ret til at føre vidne.12-04-2010 13:56
Ansættelsesretligsagomovertrædelseafforskelsbehandlingslovenmedhensyntilalder.aspxAnsættelsesretlig sag om overtrædelse af forskelsbehandlingsloven med hensyn til alder.12-04-2010 13:53
Spørgsmålomforsikringsdækningianledningafentæretolietankspranglækvedpåfyldning.aspxSpørgsmål om forsikringsdækning i anledning af en tæret olietank sprang læk ved påfyldning09-04-2010 11:46
Sageromvåben-ogstraffelovsovertrædelserianledningafrydningenafUngdomshusetpåJagtvej.aspxSager om våben- og straffelovsovertrædelser i anledning af rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej.09-04-2010 11:40
Sagomenkommunesundersøgelses-ogoplysningspligtiforbindelsemedbesvarelseafetejendomsoplysningsskema.aspxSag om en kommunes undersøgelses- og oplysningspligt i forbindelse med besvarelse af et ejendomsoplysningsskema29-03-2010 13:34
Spørgsmålomdetoffentligeimedførafretsplejelovens§1007,stk2,kanpålæggesatbetaleendelafdeafforsvaretafholdteudgiftertilensagk.aspxSpørgsmål om det offentlige i medfør af retsplejelovens § 1007, stk. 2, kan pålægges at betale en del af de af forsvaret afholdte udgifter til en sagkyndig i en straffesag.26-03-2010 12:37
Spørgsmålomgodkendelseaftelefonaflytningeriforbindelsemedklimatopmøde.aspxSpørgsmål om godkendelse af telefonaflytninger i forbindelse med klimatopmøde.19-03-2010 11:06
Spørgsmålomskattemæssigbehandlingafbeløbydetiforlængelseafsamlivsophævelse.aspxSpørgsmål om skattemæssig behandling af beløb ydet i forlængelse af samlivsophævelse19-03-2010 10:52
Spørgsmålomopgørelseafenkommanditistsfradragskonto.aspxSpørgsmål om opgørelse af en kommanditists fradragskonto19-03-2010 10:48
Fastsættelseafsagsomkostningerienforligtankesag.aspxFastsættelse af sagsomkostninger i en forligt ankesag.18-03-2010 11:32
Sagsomkostningerienlejesagomhuslejefastsættelse.aspxSagsomkostninger i en lejesag om huslejefastsættelse.18-03-2010 11:24
Spørgsmålomfortolkningaflejelovenshusstandsbegreb.aspxSpørgsmål om fortolkning af lejelovens "husstands" begreb17-03-2010 09:26
Spørgsmålomarbejdsgiversadgangtilensidigtatbringeenuddannelsesaftaletilophørsomfølgeafbristendeforudsætninger.aspxSpørgsmål om arbejdsgivers adgang til ensidigt at bringe en uddannelsesaftale til ophør som følge af bristende forudsætninger08-03-2010 13:24
Spørgsmålomopdelingafenskilsmissesagi1instansogafsigedeldom.aspxSpørgsmål om opdeling af en skilsmissesag i 1. instans og afsige deldom08-03-2010 13:20
TilladelsetilkæretilHøjesteretaflandsrettenskendelseomopretholdelseafenbestemmelseomudvisningimedførafudlændingelovens§50a.aspxTilladelse til kære til Højesteret af landsrettens kendelse om opretholdelse af en bestemmelse om udvisning i medfør af udlændingelovens § 50 a08-03-2010 13:15
Spørgsmålomumiddelbarefogedforretningerisageromophævelseaflejemålpågrundafkriminalitet.aspxSpørgsmål om umiddelbare fogedforretninger i sager om ophævelse af lejemål på grund af kriminalitet08-03-2010 13:08
Tilladelsetilkæreafkendelseomfortsatvaretægtsfængslingafenperson,deransåsomfattetafpersonkredsenistraffelovens§16.aspxTilladelse til kære af kendelse om fortsat varetægtsfængsling af en person, der ansås for omfattet af personkredsen i straffelovens § 1602-03-2010 16:16
Spørgsmålomovertrædelseafligebehandlingslovenvedafskedigelseafenkvindeligarbejdstagerpågrundaffravær,somskyldtesgraviditets.aspxSpørgsmål om overtrædelse af ligebehandlingsloven ved afskedigelse af en kvindelig arbejdstager på grund af fravær, som skyldtes graviditetsbetinget sygdom.02-03-2010 15:28
Sagomenadvokatserstatningsansvaroverforetkonkursbosomfølgeafenudbetalingtiltredjemændafmidlerfraenklientkonto.aspxSag om en advokats erstatningsansvar over for et konkursbo som følge af en udbetaling til tredjemænd af midler fra en klientkonto02-03-2010 15:21
Spørgsmålomanvendelseaflejelovens§41,stk1,iensag,omudsættelseaflejerpågrundafmanglendebetalingafvarmebidrag.aspxSpørgsmål om anvendelse af lejelovens § 41, stk. 1, i en sag, om udsættelse af lejer på grund af manglende betaling af varmebidrag02-03-2010 15:14
Spørgsmålomhvorvidtlønnedgangforfunktionærkunneaftalesmedøjeblikkeligvirkning.aspxSpørgsmål om hvorvidt lønnedgang for funktionær kunne aftales med øjeblikkelig virkning09-02-2010 15:00
Spørgsmålom,hvorvidtenhovedentreprenørkankræveerstatningafenunderentreprenørpågrundafmangelfuldtarbejdepåtrodsaf,atbygherre.aspxSpørgsmål om, hvorvidt en hovedentreprenør kan kræve erstatning af en underentreprenør på grund af mangelfuldt arbejde på trods af, at bygherren har betalt hele entreprisesummen og uden indsigelser09-02-2010 14:54
TilladelsetilkæretilHøjesteretafenbeslutningomopsættendevirkningafkæreienfogedforbudssag.aspxTilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om opsættende virkning af kære i en fogedforbudssag09-02-2010 14:49
(More Items...)
Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk