Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Handlingsplan for retten i Odense 2013 

 
 

 

Den overordnede handlingsplan

Vi vil i 2013 sætte særligt fokus på

  •          Korte sagsbehandlingstider
  •     Større ensartethed
  •      Forbedring af medarbejdernes IT-indsigt

Det sker som opfølgning på det landsdækkende arbejde, der foregik i 2012, med at opstille mål og vision for Danmarks Domstole.

Korte sagsbehandlingstider i 2013 må anses for et realistisk mål. Således har retten i Odense i det væsentlige kunnet opfylde de måltal for god sagsbehandlingstid, som Domstolsstyrelsen opsatte i 2012 – og også i tidligere år.

Vi vil være særligt opmærksomme på at få overholdt måltallene bredt over alle afdelinger ved em­bedet. Det vil sige, at vi overordnet vil sørge for at sætte de fornødne ressourcer ind i den afdeling el­ler dele af en afdeling, hvor der er behov for en forbedret sagsbehandlingstid.

Større ensartethed har betydning for vores brugervenlighed og viser, at embedet er en enhed. Det må for eksempel være en selvfølge at serviceniveauet generelt er ens, uanset hvilken afdeling vores bru­­gere henvender sig til. At graden af den konkrete service i en afdeling kan variere afhængigt af sagens karakter ændrer ikke på, at vi har en fælles opgave i alle afdelinger med at give samme ge­ne­rel­le gode service.

Vi vil også se nærmere på de standardbreve, vi udsender i de forskellige afdelinger med henblik på at gøre dem ensartede dér, hvor det alene drejer sig om formen.

Afledt af byretternes fælles arbejde med at formulere mål og vision frem til 2018 er opstået sam­ar­bej­de mellem byretterne om ensartethed på forskellige sagsområder, for eksempel fælles vejledning for behandling af de civile sager og ens tilrettelæggelse af visse typer af foged- og skiftesager. Dette ar­bejde vil vi fortsat støtte i 2013.

Som det ses i afdelingernes handlingsplaner, er det også dér et gennemgående træk at sætte fokus på ens­artethed inden for afdelingen og på tværs af afdelingerne.

Forbedring af medarbejdernes IT-indsigt er særdeles relevant, da der inden for de næste år kan for­­ventes gennemført yderligere digitalisering af sagsbehandlingen, herunder det såkaldte JFS-sy­stem, der på længere sigt kan gøre sagsbehandlingen af straffesager og civile sager papirløs.

De enkelte medarbejderes IT-indsigt er temmelig forskellig. Målet i 2013 er at få alle medarbejdere med op på et IT-niveau, hvor den enkelte medarbejder behersker alle de grundlæggende IT-fær­dig­heder, som kan anvendes også på tværs af de specifikke IT-systemer, som medarbejderen betjener i sin afdeling.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk