Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Drenge på 15 år og 14 år var erstatningsansvarlige for skolebrand 
29-05-2015 

 
 

 

Den 30. januar 2012 udbrød der brand på Bækholmskolen i Odense, hvor der opstod skader for over 7 mill. kr.

 

På tidspunktet for brandens opståen var A 15 år gammel, og hans kammerat B 14 år gammel. De erkendte, at de havde været sammen på skolens grund den på­gæl­dende dag, og at B havde udløst et kanonslag i en skraldespand, der var ophængt på en ydervæg på skolen.

 

A blev den 11. oktober 2012 straffet for forsætlig ildspåsættelse efter straffelovens § 181, stk. 1, med fængsel i 1 år. Straffen blev under hensyn til A’s unge alder gjort betinget. Der blev ikke under straffesagen taget stilling til erstatningsspørgsmålet.

 

Odense kommune an­lag­de som ejer af skolen en civil sag mod såvel A som B med påstand om, at de solidarisk skulle betale 7.055.766,25 kr.

 

Under sagen bestred både A og B at være erstatningsansvarlige. De henviste blandt andet til, at det ikke var påregneligt for dem, at en antændelse af en skraldespand kunne medføre en sk­ol­e­brand.

 

Endvidere gjorde de begge gældende for det tilfælde, at de blev fundet erstatningsansvarlige, at erstatningsansvaret skulle lempes efter en særlig bestemmelse i erstatningsansvarslovens § 24, der giver mulighed for nedsættelse eller bortfald, når erstatningsansvaret vil virke urimeligt tyn­gende for den erstatningsansvarlige.

 

Såvel byretten som landsretten fandt det bevist, at A og B var erstatningsansvarlige for i forening at have forvoldt branden på skolen. I begge instanser blev erstatningsansvaret lempet i medfør af bestemmelsen i erstatningsansvarslovens § 24, således at A og B solidarisk skulle betale 250.000 kr. til Odense kommune.

 

Følgende fremgår af landsrettens begrundelse:

 

”Som anført af byretten blev det ved straffedommen A fastslået, at han var skyldig i forsætlig ilds­på­sættelse af skolen under brug af fyrværkeri, idet det ved vurderingen heraf blev tillagt be­tyd­ning, at han og B i forening forud for branden på skolen på tilsvarende vis havde forårsaget ilde­brand i en skraldespand, som blev slukket ved brandvæsenets foranstaltning. Som følge heraf og efter en samlet vurdering af de øvrige oplysninger i straffesagen, herunder [ A’s og B’s] for­kla­rin­ger og den kriminaltekniske undersøgelse, er der grundlag for at fastslå, at betingelserne for at pålægge [A og B] et solidarisk erstatningsansvar for handlingen, der førte til branden på skolen, er opfyldt, herunder at det må have stået dem klart, at handlingen kunne føre til ildspåsættelse af skolen. Det må endvidere lægges til grund, at [A’s og B’s] ansvarsforsikringer efter forsikrings­be­tin­gel­serne ikke dækker den handling, som [A og B] er erstatningsansvarlige for.

 

Efter en samlet vurdering af skadens størrelse set i forhold til [A’s og B’s] personlige og økono­mis­ke forhold tiltrædes det, at erstatningsansvaret efter erstatningsansvarslovens § 24 er lempet som sket.”

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk