Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Antallet af fogedsager holder sig stabilt. 
22-10-2013 

 
 

I anledning af Fyens Stiftstidendes artikel i lørdags (den 19. oktober 2013) om en ”voldsom stigning i an­tal­let af fynboer, der må stille privat ejendom som garanti for ubetalte regninger” jf. forsiden af Fyens Stiftstidende har fogedretten følgende kom­mentar:

 

Størstedelen af de sager, vi behandler i fogedretten, er de såkaldte udlægssager. Det er typisk inkassosager, hvor forbrugere og erhvervsdrivende er kommet bagud med betalingen af deres regninger. Efter at deres gæl­d er blevet fastslået typisk ved dom eller ved at skyldneren har skrevet under på et forlig, sender kre­di­to­rerne sagen i fogedretten, hvis skyldnerne fortsat ikke kan betale gælden.

Fogedretten indkalder derpå kreditor og skyldner til møde i fogedretten til såkaldt tvangsinddrivelse af gæl­den. Normalt møder der en repræsentant for kreditor, for eks en advokat eller en medarbejder fra et in­kas­so­bureau.

Hvis skyldneren har fast ejendom, bil eller andre genstande, der kan indbringe noget på en auktion, bliver der foretaget udlæg heri. Det betyder, at kreditor har sikkerhed i det, som fogeden foretager udlæg i. Skyld­neren må så ikke sælge aktivet, og aktivet vil kunne sættes på auktion, hvis skyldneren fortsat ikke betaler.

Sådanne almindelige udlægssager har i nogle år ligget stabilt på 10.000-11.000 sager årligt. I dette tal ind­går også de såkaldte udpantninger, som der i de første 6 måneder i år har været 437 af, og altså på årsbasis under 10 % af de sager om pengekrav, som fogedretten behandler. I disse atypiske sager kan kreditor, ty­pisk forsikringsselskaber for særlige typer forsikringer og ATP, sende sagerne direkte i fogedretten uden dom eller forlig – og uden at der i fogedretten er en repræsentant til stede fra kreditor.

For fuldstændighedens skyld kan det oplyses, at fogedretten i alt har ca. 20.000 sager om året, i 2012 19.819 sager, idet der udover udlægssagerne er sager med betalingspåkrav, ca. 6.600 og særlige foged­sager, ca. 2.200, som bl.a. omfatter umiddelbare fogedforretninger, navnlig huslejeudsættelser, og sam­værs­sager. – Dertil kommer fogedrettens behandling af auktioner over fast ejendom, hvor der i 2012 kom 756 sager.

Det er således en betydelig sagsmængde, som fogedrettens medarbejdere hvert år skal håndtere, langt me­re end de 437 udpantningssager, der blev omtalt i Fyens Stiftstidendes artikel. Da der er så få af disse sager, og da de er så atypiske, kan man ikke ud fra dette tal sige noget generelt om fynboernes økonomiske trængs­ler.

Det overordnede billede er, at der siden 2008-2009, da den økonomiske krise og dermed antallet af in­kas­so­sager toppede, har været et fald i sagsantallet. Det er rigtigt, at det nu igen stiger, men kun ganske mo­de­rat.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk