Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tiltalt direktør anset for at have været fører af bil, der blev målt af politiets automatiske trafikkontrol 
20-02-2014 

 
 

Retten i Odense afsagde i januar 2013 denne dom:

 

”Anklagemyndigheden

mod

T

 

 

Anklageskrift er modtaget …. november 2012.

 

T er tiltalt for overtrædelse af

 

færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, ved den 16. september 2011 kl. 09.50 at have ført per­son­bil ….. ad Fåborgvej 92, 5620 Glamsbjerg, med mindst 81 km/t, selv om hastigheden i tættere be­bygget område ikke må overstige 50 km/t, hvilket udgjorde en overskridelse på mere end 60 pro­cent af den tilladte hastighed.

 

Påstande

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf og om betinget frakendelse af retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, jf. færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 3.

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

 

Sagens oplysninger

 

Tiltalte har forklaret, at han er administrerende direktør hos S. Bilen med registreringsnummer ….. er en leaset bil tilhørende F med S som registeret bruger. Tiltalte er den primære bruger af bilen, men den bliver også flittigt benyttet af andre i virksomheden. Han benytter ligeledes selv andre biler. Der er 700-800 ansatte hos S og heraf ca. 400 i hovedafdelingen i K. Det er fast politik i virk­som­heden, at de ansatte skal benytte virksomhedens biler til tjenestekørsel frem for egne biler. Det er ikke kun ledelsen, men alle ansatte og herunder timelønnede, som kan bruge bilerne. Herved op­når virksomheden at spare udgifter til kørselsgodtgørelse til de ansatte. Han kørte ikke i bilen den 16. september 2011 kl. 09.50 og genkender ikke personen på fotoet. Han kan i sin kalender se, at han den pågældende dag kl. 10 besøgte sin far på ….. Plejecenter i …... Han husker ikke, om han nogensinde har kørt på Fåborgvej i Glamsbjerg, men det er ikke et sted, han jævnligt færdes. Han var ikke selv til stede, da politiet første gang henvendte sig hos virksomheden i anledning af sagen. Ef­terfølgende blev han opsøgt privat af politiassistent A, som fremviste et foto. Politiassistenten sagde, at han godt kunne se, at det ikke var tiltalte, som havde kørt bilen. Politiassistenten sagde til gengæld, at tiltalte som leder af virksomheden havde pligt til at holde styr på, hvem der benyttede virksomhedens biler, og at han ville få et bødeforlæg for at have tilsidesat denne pligt. Senere blev han indkaldt til at møde på politistationen i Kolding. Han var ikke klar over, at det var meningen, at han skulle se et foto, og da han selv var bortrejst, sendte han sin personlige assistent, M. Så sent som i sommeren 2012 blev han standset af politiet i Kolding i forbindelse med en hastigheds­kon­trol. Han har fået oplyst, at nogle tilstedeværende betjente angiveligt mente at kunne genkende ham på det foto, der blev taget af automatisk trafikkontrol den 16. september 2011. Han stiller sig u­for­stå­ende overfor dette.

 

Rettens begrundelse og afgørelse

 

Personbilen med reg.nr. …..  blev på det anførte tidspunkt og sted målt af politiets automatiske tra­fik­kontrol. Det lægges til grund, at personbilen blev ført med en hastighed på mindst 81 km/t, selv om hastighedsbegrænsningen på stedet var 50 km/t. Tiltalte har bekræftet, at han var den pri­mære bruger af personbilen. Selv om det efter tiltaltes forklaring må lægges til grund, at også andre end han kunne benytte bilen, er det rettens opfattelse efter at have sammenholdt fotoet af bilens fører med tiltalte, at der er så væsentlige ligheder, at der ikke er rimelig tvivl om, at tiltalte var fører af bilen på gerningstidspunktet. Retten har særligt hæftet sig ved ansigtsformen, øjen­bry­ne­ne og håret. Det er derfor ubetænkeligt at anse tiltalte for skyldig.

 

Straffen fastsættes til en bøde på 2.500 kr., jf. færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, stk. 2 og stk. 4, jf. § 42, stk. 1, nr. 1.

 

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

 

Tiltalte har overskredet den generelle hastighedsbegrænsning for kørsel i tættere bebygget område med mere end 60 procent.         Tiltalte frakendes derfor retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort. Tiltalte beholder dog førerretten, hvis han ikke inden for 3 år fra endelig dom igen fører motordrevet køretøj på en sådan måde, at førerretten skal frakendes, jf. færdselslovens § 125, stk. 5, jf. § 125, stk. 1, nr. 3.

 

Den betingede frakendelse af førerretten medfører, at tiltalte skal bestå en kontrollerende køreprøve, jf. færdselslovens § 60, stk. 3.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte skal betale en bøde på 2.500 kr.

 

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

 

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort.

 

Tiltalte beholder dog førerretten, hvis han ikke igen inden for 3 år fra endelig dom fører mo­tordrevet køretøj på en sådan måde, at førerretten skal frakendes ham.

 

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.”

 

 

Følgende fremgår af landsrettens dom afsagt i februar 2014:

 

”Anklagemyndigheden

Mod

T

 

Odense Rets dom af 31. januar 2013 (Sags nr.  ….) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse, således at bødestraffen nedsættes til det halve.

 

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte, der har forklaret i det væsentlige som i byretten.

 

Tiltalte har forklaret blandt andet, at han er sikker på, at politiassistent A var til stede, da han i som­me­ren 2012 blev standset af politiet i Kolding. Politiassistenten hentede i sin bil det glittede fo­to­gra­fi fra den automatiske hastighedskontrol i september 2011 og udleverede det til tiltalte. Tiltalte kvit­terede for modtagelsen. Tiltalte undrede sig over, hvorfor politiassistenten havde et billede af til­talte i sin bil. Da politiassistent A var på tiltaltes bopæl i marts 2012, sigtede han tiltalte for over­træ­­delse af oplysningspligten. Dengang førte man i selskabet ikke en liste over, hvem der brugte biler­ne. Tiltalte havde fortrinsret til den bil, der blev taget i den automatiske hastighedskon­trol. And­re måtte godt bruge bilen, når tiltalte ikke selv skulle bruge den, men tiltalte skulle spørges først. Det var B, som holdt styr på selskabets biler, og hun har muligvis spurgt tiltalte forud for, at en anden benyttede bilen den 16. september 2011.

 

Landsrettens begrundelse og resultat

 

Landsretten lægger ligesom byretten til grund, at personbilen med reg.nr. ….. blev ført med den i til­talen anførte hastighed, selv om hastighedsbegrænsningen på stedet var 50 km/t.

 

Det selskab, hvor tiltalte er direktør, er registreret som ejer af personbilen, og tiltalte er ifølge sin for­­klaring den primære bruger af bilen. Tiltalte er ikke fremkommet med oplysninger om, hvem af sel­skabets øvrige ansatte, som eventuelt kunne have ført bilen på gerningstidspunktet.

 

Landsretten tiltræder af de af byretten anførte grunde, at der er en betydelig lighed mellem tiltalte og den person, som ifølge fotoet var fører af bilen.

 

Efter en samlet vurdering finder landsretten det herefter bevist, at tiltalte var fører af bilen på ger­nings­tidspunktet, og landsretten tiltræder således, at tiltalte er fundet skyldig i den rejste tiltale.

 

Bødestraffen, der er en tillægsstraf, jf. straffelovens § 89, findes passende udmålt.

 

Hverken sagsbehandlingstiden forud for sagens fremsendelse til domstolene eller ved domstolene fin­des i så væsentlig grad at have oversteget det rimelige, at der er tilstrækkeligt grundlag for en kom­­pensation, jf. straffelovens § 82, nr. 13 og 14. Landsretten har herved også lagt vægt på, at til­tal­te under politiets og anklagemyndighedens behandling af sagen efter det oplyste har været van­ske­lig at få kontakt til.

 

Det tiltrædes, at tiltalte er frakendt førerretten betinget som sket.

 

Landsretten stadfæster derfor dommen.

 

T h i   k e n d e s   f o r   r e t :

 

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

 

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.”

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk