Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skyldkendelse i nævningesag i Retten i Odense:To tiltalte er skyldige i drabsforsøg. Den 3. tiltalte frifindes 
27-02-2015 

 

I et nævningeting i Retten i Odense er tre tiltalte mænd, T1 på 36 år, T2 på 24 år og T3 på 31 år tiltalt for i forening at have forsøgt at dræbe en mand A og for at have været i besiddelse af en pistol med tilhørende ammunition under særligt skærpende omstændigheder. T1 er tillige tiltalt for besiddelse af mobiltelefon i arrest.

 

I dag kl. 9.30 afsagde nævningetinget denne

 

Kendelse:

 

6 nævninger og 3 dommere udtaler:

 

Forhold 1:

 

Det fremgår af optagelsen fra Provida-vognen ført af politiassistent P, at der forløb ca. 30 sekunder, fra der blev afgivet et skud ud for Lumbyvej 33, og til personbilen med T1 som fører og T2 som passager overhalede Provida-vognen. Efter oplysningerne om længden af strækningen og forholdene på stedet i øvrigt efterlader dette meget ringe mulighed for, at enten føreren eller en passager kan have forladt personbilen for at blive erstattet af en anden i det nævnte tidsrum. Hertil kommer, at hverken T1 eller T2 på optagelsen ses på eller ved vejen på de steder, hvor de efter deres respektive forklaringer steg ind i personbilen. Der kan derfor ses bort fra såvel T1’s som T2’s forklaringer om, at de ikke befandt sig i personbilen, da skuddet blev afgivet. Det lægges i stedet til grund som utvivlsomt, at T1 var fører og T2 passager i personbilen på gerningstidspunktet, og at der ikke befandt sig andre i personbilen.

 

Pistolen blev affyret af T2. A’s forklaring herom støttes af det ovenfor anførte om identiteten på personerne i personbilen og deres placering samt af, at A overfor politiet afgav et signalement af gerningsmanden, som stemmer godt overens med T2’s udseende. Hertil kommer, at der ved afdupning med tape blev fundet 11 krudtpartikler på begge T2’s hænder og 6 krudtpartikler på begge ærmerne på hans hættetrøje. Endvidere blev DNA med T2’s profil fundet på gerningsvåbnet og ammunitionen i personbilen. T2’s forklaring om håndteringen af våbnet og ammunitionen stemmer ikke overens med, at hans DNA blev fundet på patronen i pistolens kammer.

 

A har forklaret, at T2 sigtede direkte mod ham med pistolen og afgav skuddet. Projektilet må efter findestedet for projektilfragmenter antages at have ramt ned i asfaltbelægningen mellem T2 og A. Dette er bekræftet af konsulent S, Nationalt Kriminalteknisk Center. Det lægges i overensstemmelse med A’s forklaring til grund, at personbilen efter skudafgivelsen kørte lidt frem og standsede igen, da der blev råbt "stop", hvorefter T2 åbnede bildøren, steg halvt ud og igen rettede pistolen mod A, som nu søgte dækning bag sin egen personbil. Det er bevist, at T2 herved forsøgte at afgive endnu et skud, men at dette ikke lykkedes som følge af funktionsfejl ved pistolen. En undersøgelse af pistolen har således påvist, at det ikke var muligt at affyre flere på hinanden følgende skud uden at foretage indgreb.

 

Det er uvist, hvorfor A ikke blev ramt af pistolskuddet, men det skal bemærkes, at T2 må antages at have afgivet skuddet gennem sideruden samtidig med eller umiddelbart efter, at personbilen standsede, at sideruden blev rullet ned samtidig med eller umiddelbart før, T2 stak pistolen ud gennem åbningen og skød, og at T2 fra sin siddende position i personbilen skulle sigte og skyde delvist bagud for at ramme A. Sådanne forhold må antages hver især at bidrage til at mindske træfsikkerheden hos en skytte, som ønsker at ramme et mål. Den omstændighed, at T2 efterfølgende steg halvt ud af personbilen og forsøgte at afgive endnu et skud i retning mod A som beskrevet ovenfor, taler imod, at formålet alene var at skræmme ham.

 

Centralt for vurderingen af T2’s forsæt er endvidere indholdet af hans chat-kommunikation med ægtefællen Æ omkring midnat natten mellem den 9. og 10. februar 2014, hvori han gav udtryk for, at han ville skyde én. Der kan efter sammenhængen i kommunikationen umiddelbart ses bort fra T2’s forklaring om, at han refererede til ægtefællens mor. Det forhold, at T2 nævnte et beløb og i sammenhæng med dette oplyste, at han ville købe en bil, samt ægtefællens bedende afstandtagen udgør et vægtigt indicium for, at T2 på det tidspunkt havde besluttet at udføre drab mod betaling.

 

Retten anser det herefter for bevist, at T2 skød mod og derefter igen forsøgte at skyde imod A med et forud fattet forsæt om at dræbe ham.

 

T1 var som fastslået ovenfor fører af personbilen på gerningstidspunktet. Han har bekræftet at have deltaget i delvist at tildække den bageste nummerplade med tape. Hans forklaring om, at dette var en forholds-regel i forbindelse med et planlagt indbrud i huset ved siden af A’s værksted er usandsynlig og kan forkastes. Retten anser det i stedet for bevist, at T1 efter forudgående aftale og planlægning deltog i drabsforsøget sammen med T2.

 

Med hensyn til vurderingen for så vidt angår T3 bemærkes det indledningsvis, at det ikke kan fastslås, om planen om at dræbe A var lagt, før T1 og T2 ankom til Danmark, eller om planen blev lagt efterfølgende. Der er ikke grund til at antage, at T3 havde et personligt motiv for at ønske A dræbt, ligesom der ikke er oplysninger om kontakter mellem T3 og personer, som kan tænkes at have haft et sådant motiv eller et motiv om hævn overfor A’s familie.

 

T3 har bekræftet, at han var på Lumbyvej et par gange i perioden op til den 11. februar 2014. Der kan imidlertid ikke ses bort fra hans forklaring om, at han kørte derhen for at få serviceret sin bil hos mekanikeren B eller træffe aftale herom. Det kan således ikke på grundlag af C’s forklaring fastslås, at T3 forud for gerningsdatoen deltog i observationer mod A’s værksted, der er beliggende i samme bygningskompleks som B’s værksted.

 

I mangel af mere sikre holdepunkter kan det herefter ikke tillægges afgørende bevismæssig betydning, at T3 ved den første afhøring hos politiet og i grundlovsforhøret i retten ikke forklarede sandfærdigt om sit fulde kendskab til T1 og T2. Det kan heller ikke anses for afgørende, at der på adressen Middelfartvej , som T3 disponerede over, blev fundet ammunition og hylstre fra afskudt ammunition, og at T3 har vedkendt sig, at han havde fået kendskab til ammunitionen inden anholdelsen. Der kan desuden ikke ses bort fra T3’s forklaring om, at han ikke havde noget kendskab til gerningsvåbnet, selv om våbnet var til stede på adressen på Middelfartvej den 29. januar 2014, hvor der blev optaget fotos af det. Der foreligger herefter ikke et tilstrækkeligt bevis for, at T3 har deltaget i aftalen om og planlægningen af drab på A.

 

Forhold 2:

 

På grundlag af det, der er anført ovenfor ad forhold 1, er det bevist, at T1 og T2 den 11. februar 2014 var i besiddelse af og anvendte pistolen med tilhørende ammunition til afgivelse af skud og forsøg herpå. Det kan endvidere anses for bevist, at de i en periode forud herfor var i besiddelse af våbnet og ammunitionen på adressen Middelfartvej  og der yderligere var i besiddelse af fire patroner og et patronhylster. Besiddelsen af den halvautomatiske pistol med tilhørende ammunition og anvendelsen af våbnet som beskrevet fandt sted under særligt skærpende omstændigheder.

 

Ligeledes med henvisning til det ovenfor ad forhold 1 anførte er det ikke bevist, at T3 deltog i besiddelsen eller anvendelsen af pistolen og ammunitionen.

 

Forhold 3:

 

T1 har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at T1 er skyldig.

 

Tiltalte T1 og tiltalte T2 er herefter skyldige i de mod dem rejste tiltaler, herunder i den principale tiltale i forhold 1, mens tiltalte T3 ikke er skyldig i den mod ham rejste tiltale, jf. retsplejelovens § 891, stk. 4.

 

Derfor bestemmes:

 

Tiltalte 1 er skyldig i den mod ham rejste tiltale, herunder i den principale tiltale i forhold 1.

 

Tiltalte 2 er skyldig i den mod ham rejste tiltale, herunder i den principale tiltale i forhold 1.

 

Tiltalte 3 er ikke skyldig i den mod ham rejste tiltale.

 

Der forventes afsagt dom senere i dag.

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk