Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skyldkendelse i nævningesag: Begge de tiltalte er skyldige i vold under særdeles skærpende omstændigheder 
08-10-2013 

 
 

Ved et nævningeting ved retten i Odense var en 35-årig mand, T1, og en 33-årig kvinde, T2, tiltalt i forhold 1 for i for­e­ning at have berøvet en jævnaldrende mand, F, hans frihed, fremsat trusler overfor ham og ved over for ham at have ud­øvet vold under særdeles skærpende omstændigheder, idet T1 efter anklageskriftet bl.a. havde slået og sparket F utal­lige gange i hovedet og på forskellige steder af kroppen, og idet T2 havde klip­pet hår og skæg af F.

Endvidere var T1 tiltalt for tre tilfælde af voldsudøvelse over for en anden jævnaldrende mand F2 og for at have været i besiddelse af hash til eget forbrug, og T2 var tiltalt for ved to lejligheder at have udsat F3 for vold.

Af rettens skyldkendelse fremgår, at alle seks nævninger og alle tre dommere fandt T1 skyldig efter an­klageskriftet.

Fem nævninger og to dommere fandt endvidere T2 skyldig i forhold 1, medens en nævning og en dom­mer voterede for at frifinde T2 i dette forhold.

 

Af kendelsen fremgår følgende vedrørende forhold 1:

 

”Seks nævninger og tre dommere finder, at T1 er skyldig i forhold 1.

 

Efter de lægelige erklæringer er det bevist, at F har fået de i anklageskriftet nævnte skader, der må anses for omfattet af straffelovens § 246, som følge af den vold, der ligeledes er beskrevet i an­kla­ge­skriftet og på det anførte sted og i det anførte tidsrum på 12-14 timer.

 

Begge de tiltalte har forklaret, at T1 befandt sig i T2s hjem, da F ankom ved 22-tiden. T1s forklaring om, at han indtog øl og medicin og kort efter faldt i søvn og sov indtil næste dag ved middagstid, må tilsidesættes som utroværdig.

 

Henset til fundet af dna fra F på T1s lillefinger samt blod fra F på T1s trøje, buk­ser og sko sam­men­holdt med fundet af dna fra T1 under Fs negle på venstre hånd er det be­vist, at det er T1, der har ud­øvet volden mod F. Dette støttes tillige af vidnet As for­kla­ring om, at T1, da han efterfølgende kom ned på pub, fortalte, at han over længere tid havde tævet en mand, der havde voldtaget hans kæres­te. Volden må anses motiveret af jalousi. T1 er tid­ligere dømt for vold mod to af T2s mandlige be­kendte.

 

Det er endvidere bevist, at T1 forhindrede F i at forlade lejligheden, og at han under voldsudøvelsen truede F på livet.

 

Ti1 er herefter skyldig i overtrædelse af straffelovens § 261, stk. 2, jf. stk. 1, og § 266 samt § 246, jf. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1.

 

Fem nævninger og to dommere finder, at T2 ligeledes er skyldig i forhold 1.

 

Som ovenfor anført lægger disse nævninger og dommere til grund, at det var T1, der udøvede vol­den, og at dette foregik over et længere tidsrum af 12-14 timers varighed i T2s hjem, mens T2 var til­ stede. Disse nævninger og dommere lægger til grund, at T2 ikke aktivt deltog i voldsudøvelsen mod F, bortset fra at hun klippede skæg af ham, hvilket hun har erkendt.

 

I spørgsmålet om T2s medansvar for T1s voldsudøvelse lægges til grund, at volden foregik, uden at T1 tog afstand herfra, idet hun under hele forløbet intet foretog sig for at komme væk fra stedet, til­kalde hjælp eller lignende. T2, der selv tidligere er dømt for grov vold, har ved sin tilstedeværelse og manglende afstandtagen under dette meget langvarige forløb og med sit forudgående kendskab til T1, der tidligere er dømt for vold mod mænd med relation til T2, skærpet den situation, som den helt værgeløse F befandt sig i.

 

T2s opkald til alarmcentralen fandt først sted ca. en time efter, at T1 havde forladt hendes hjem, og op­kaldet skete udelukkende på foranledning af vidnet B, der tilfældigvis kom til stede. Ifølge Bs for­­klaring forsøgte T2 at lukke døren ind til stuen, angiveligt for at skjule F, som lå der. Endvidere for­svarede T2 i den forbindelse den udøvede vold, ligesom hun talte nedsættende om F. Også de sms’er, som T2 sendte til T1 få timer herefter, vidner om, at T2 ikke tog afstand fra volden mod F. T2s egne handlinger og tilkendegivelser i den sidste del af forløbet afspejler således en holdning, som nærmest uundgåeligt må have skinnet igennem, mens voldsudøvelsen stod på.

 

T2 findes derfor efter en helhedsbedømmelse at have tilsluttet sig det, der skete, på en sådan måde, at hun har et strafferetligt medansvar for voldsudøvelsen.

 

Efter bevisførelsen kan det tillige lægges til grund, at T2 var helt klar over, at F blev i hendes lej­lig­hed, udelukkende fordi han var bange og blev truet af T1. Medansvaret omfatter således det fulde be­givenhedsforløb, og hun er derfor tillige skyldig i den frihedsberøvelse og de trusler, der er om­fat­tet af anklageskriftet.

 

En nævning og en dommer finder, at T2 skal frifindes.

 

Denne nævning og denne dommer har lagt vægt på, at det er vidnefast, at hun tidligere samme dag havde advaret F imod at komme på hendes bopæl, fordi medtiltalte i givet fald ville skære fingrene af ham, og der er ikke det til domfældelse fuldt fornødne grundlag for at afvise hendes forklaring om, at det var medtiltalte, der tvang hende til at klippe en tot hår af F, og at hun ikke turde forsøge at stikke af for at tilkalde hjælp eller telefonisk tilkalde hjælp, og det kan ikke afvises, at hendes efterfølgende undladelser, handlinger og udtalelser, herunder pr. sms, efter at medtalte var kørt bort på sin knallert, skyldtes chok over, at medtiltalte denne gang var gået langt videre end i tid­­ligere tilfælde i sin voldsudøvelse overfor tiltaltes mandlige bekendte.  

 

T2 er herefter skyldig i overtrædelse af straffelovens § 261, stk. 2, jf. stk. 1, og § 266 samt § 246, jf. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, jf. retsplejelovens § 891, stk. 4.”

 

Vedrørende de øvrige tre voldsforhold, som T1 var tiltalt for, var alle seks nævninger og tre dom­mere enige om at finde T1 i det væsentlige skyldig efter anklageskriftet.

 

Endvidere fandt alle seks nævninger og tre dommere T2 i det væsentlige skyldig i de to særskilte voldsforhold, som hun var tiltalt i.

 

Der forventes afsagt dom med fastsættelse af sanktionen for begge de tiltalte senere i dag.

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk