Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frifindelse for egentligt hjemmerøveri 
22-12-2016 

 

Den 38-årige mand T var ved nævningeting tiltalt for hjemmerøveri ved at være trængt ind i F´s private hjem og ved vold og trussel om vold at have aftvunget F ca. 160 kr., idet T udtalte trussel om at ville slå F, mens han holdt sin knyttede hånd med en afstand af ca. 1 meter fra F, ligesom T tog hårdt fat om håndleddet på F, hvorved han tvang F´s pung indeholdende de 160 kr. ud af hånden på F.

Et enigt nævningeting udtalte i skyldkendelse blandt andet følgende:

”For så vidt angår spørgsmålet om røveriet har en sådan særlig grov beskaffenhed, at det kan henføres under straffelovens § 288, stk. 2, fremgår det af forarbejderne til den ved lov nr. 760 af 29. juni 2011 foretagne ændring af straffelovens § 288, stk. 2, at ”egentlige hjemmerøverier” vil sige røverier, hvor gerningsmanden og ofret ikke har haft forudgående personlige relationer, hvor motivet må antages at være en formodning om værdier i ofrets hjem, og hvor gerningsmanden er trængt ind i det private hjem, uanset at beboerne var hjemme. Højesteret har i en dom trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2013, side 821, anført blandt andet, at kerneområdet i den anførte definition af et "egentligt hjemmerøveri" må antages at være planlagte overfald på tilfældige sagesløse personer i deres eget hjem for at fratage dem værdier.

 

Tiltaltes forklaring om, at han genkendte F som en tidligere nabo, støttes af A´s forklaring…om, at tiltalte flere gange råbte, at de var naboer. A har endvidere forklaret, at de for nogle år siden var naboer og havde en vis kontakt. Det tidligere naboskab fremgår endvidere af oplysninger fra cpr-registeret, ligesom F har forklaret, at han efter episoden blev klar over, at tiltalte var identisk med en tidligere nabo.

 

Retten finder herefter ikke grundlag for at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at han genkendte F som en tidligere nabo og rettede henvendelse til ham på terrassen for at låne en telefon eller formå F til at ringe for ham. Da F afviste dette, opstod der en diskussion, som udviklede sig til, at tiltalte begik røveri som ovenfor beskrevet.

 

Retten finder det under disse omstændigheder ikke bevist, at røveriet havde karakter af et planlagt overfald på tilfældige sagesløse personer i deres eget hjem for at fratage dem værdier. Tiltalte frifindes derfor for overtrædelse af straffelovens § 288, stk. 2, således at røveriet alene henføres under straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1.” 

 

T var flere gange tidligere straffet for røveri, herunder røveri i privat hjem.

Straffen blev fastsat til fængsel i 2 år og 3 måneder.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk