Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fogedretten forkastede indsigelse om fremmed underskrift på skylderklæring. 
20-03-2014 

 
 

En direktør havde angiveligt underskrevet en selvskyldnerkautionserklæring for en gæld op­taget af sel­skabet. Under et møde i fogedretten gjorde direktøren gældende, at det ikke var ham, der havde underskrevet selvskyldnerkautionserklæringen. Fogedretten afsagde kendel­se efter bevisførelse i foged­retten, der omfattede underskriftprøve og kopi af andre doku­men­ter underskrevet af direktøren. Ef­ter en sammenlignende undersøgelse af de forskellige under­skrifter fandt fogedretten, at det måtte væ­re direktørens underskrift på selvskyldnerkau­ti­ons­erklæringen, og fremmede fogedsagen. Di­rek­tøren kærede fogedrettens kendelse, der blev stadfæstet i landsretten.

 

 

Følgende fremgik af fogedbogen:

 

Den 18. november 2013 kl. 13:00 blev fogedretten sat i Fogedretten, Mødelokale 1, Juristsag af dommerfuldmægtig NN.

Der blev foretaget FS …./2013

F

… København V
mod
A

Ingen mødt eller indkaldt.


Det tidligere fremlagte var til stede.

Det skyldige beløb blev opgjort således:

Sagen opgjort til
Halvt salær
I alt:

705.790,00 kr.
1.000,00 kr.
706.790,00 kr.

 

 

Fogedretten afsagde

 

Kendelse

 

Denne sag omhandler, hvorvidt A har forpligtet sig som selvskyldnerkautionist over for F.

 

Rekvirenten F har nedlagt påstand om at udlægssagen mod A fremmes.

 

Skyldner A har principalt påstået sagen afvist, subsidiært at sagen nægtes fremme.

 

Sagens omstændigheder

 

Den 8. februar 2010 blev der underskrevet en selvskyldnerkautionserklæring, hvoraf fremgår, at A har forpligtet sig til som selvskyldnerkautionist at skylde F 6.355.000,00 kr. i henhold til pantebrev med pant i ejendommen matr. nr. …, tilhørende C.

 

Den 15. februar 2011 skrev N.. Bank Fyn A/S til A.

 

Af brevet fremgår bl.a., at lånet i ejendommen blev misligholdt, hvorfor ejendommen blev solgt på tvangsauktion den 27. januar 2011 og overtaget af N.. Bank Fyn A/S. Idet N.. Bank Fyn A/S har indbetalt 3.095.138,52 kr. til F svarende til Fs udækkede garantibeløb blev selvskyldnerkautionen gjort gældende.

 

Ved rekvisition af den 30. juli 2013 har advokat D på vegne af F anmodet om fogedrettens bistand til at inddrive det skyldige beløb hos A.

 

På fogedretsmødet den 27. september 2013 fremkom A med indsigelser mod kravet.

 

Forklaring

 

A har behørigt formanet forklaret blandt andet, at han som en del af den tidligere direktion i J… ApS har kendskab til ejendommen. F forsøgte at få ham til at underskrive en erklæring om at han hæftede for gælden. Han har som med de øvrige medlemmer af den tidligere direktion underskre­vet en masse dokumenter, men han husker ikke, at have underskrevet selvskyldnerkautionserklæ­ringen, ligesom han ikke husker, at han tidligere har set dokumentet. Det ligner hans underskrift på kautionserklæringen, men det må være en kopi. Han har ikke lavet en skriftlig indsigelse, men har på samtlige møder med F gjort indsigelser mod at skylde beløbet. Han har modtaget skrivelsen om opsigelse af lånet. Det er på de efterfølgende møder han er fremkommet med indsigelser. Han hus­ker endvidere ikke, om det er hans underskrift på lånedokumentet fra F.. Bank, da han ikke husker præcist hvad han har skrevet under på.

 

Procedure

 

F har til støtte for påstanden gjort gældende blandt andet, at underskriften på selvskyldnerkautions­erklæringen er sammenlignelig med underskriftprøven, underskriften på kørekortet samt på låne­dokumentet fra F.. Bank A/S. Selvskyldnerkautionen er underskrevet til sikkerhed for et lån op­taget af J… ApS som skyldner var involveret i. F har ingen interesse i at forfalske As underskrift, ligesom det ikke er forbundet med nogen personlig gevinst for de ansatte i F. A husker efter eget udsagn ikke, hvad han har skrevet under på, hvorfor det forekommer mærkværdigt, at han kan hævde ikke at have underskrevet selvskyldnerkautionserklæringen.

 

A har til støtte for sin påstand anført, at han erkender at have lånt penge til firmaet, og at firmaet ikke kunne betale gælden. Han har ikke nogen personlig gæld til F. Underskifterne ligner, men det er ikke tilstrækkeligt bevist, at det er hans underskrift på kautionserklæringen. Han har tidligere til­budt at betale 1.700.000,00 kr. Ved ikke at acceptere betalingen er han blevet holdt teknisk insol­vent, hvorfor det er F, der skylder ham penge. 

 

Fogedrettens afgørelse og begrundelse


Efter bevisførelsen skal fogedretten foretage en prøvelse af, hvorvidt det er A, der har underskrevet selvskyldnerkautionserklæringen.

 

Retten har ved vurderingen heraf lagt vægt på, at selvskyldnerkautionserklæringen er underskrevet til sikkerhed for et lån optaget af J.. ApS, hvortil A som en del af direktionen var tilknyttet. Efter As forklaring lægger fogedretten til grund, at J… ApS har optaget et lån i F, og at A i den forbin­delse har medunderskrevet lånedokumentet.

 

En sammenlignende undersøgelse af underskriften på selvskyldnerkautionserklæringen med underskriften på As kørekort og lånedokumentet i F.. Bank A/S viser en sådan overensstemmelse mellem underskrifterne, at det indicerer at underskriften på selvskyldnerkautionserklæringen er udfærdiget af A.

 

Herefter

 

bestemmes

 

Fogedsagen fremmes.

 

Sagen udsat.

Fogedretten hævet.


NN
dommerfuldmægtig

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk