Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fængselsstraf for medvirken til ophavsretskrænkelse ved henvisning til Popcorn Time-tjenesten 
14-02-2018 

 
 

 

Den 39-årige T, der havde erfaring med og sagkyndig indsigt i oprettelse af hjemmesider og herunder i juni 2014 havde fået registreret domænet popcorntime.dk, var tiltalt for medvirken til ophavsretskrænkelse af særlig grov karakter efter straffelovens § 299 b ved gennem den nævnte hjemmeside at have formidlet adgang for almenheden til at gøre brug af Popcorn Time tjenesten til at downloade blandt andet filmværker og tv-serier, som var ophavsretligt beskyttede, hvorved T gennem Google-reklamer på nævnte hjemmeside fik en indtjening på omkring 500.000 kr.

Domsmandsretten fandt T skyldig i overensstemmelse med tiltalen og idømte T en straf af fængsel i 6 måneder, der blev gjort betinget mod at udføre samfundstjeneste i 120 timer inden for en længstetid på 8 måneder.

Retten bestemte, at reklameindtægterne på 506.002 kr. skulle konfiskeres.

Retten skrev i dommen følgende begrundelse:

Retten lægger til grund, at Popcorn Time-programmet i hovedsagen fungerer således, at programmet henter og katalogiserer informationer om film og serier, som via det decentrale BitTorrent-netværk kan downloades fra en eller flere brugere af programmet. Popcorn Time-programmet indeholder foruden katalog- og downloadfunktionen en medieafspiller, som gør det muligt for brugeren på et individuelt valgt sted og tidspunkt at afspille f.eks. en film, mens den downloades. Samtidig uploader brugeren automatisk det downloadede materiale til andre brugere af programmet.  De enkelte bestanddele af programmet er integreret og automatiseret på en måde, som gør programmet umiddelbart anvendeligt også for brugere uden tekniske forudsætninger.

Ved åbning af Popcorn Time-programmet præsenteres brugeren for et billedgalleri med et bredt udvalg af de globalt set mest populære film og serier. Brugeren kan herefter klikke på den film eller serie, som brugeren ønsker at se, hvorefter programmet automatisk downloader og afspiller det valgte, evt. med undertekster. Denne brugergrænseflade er overskuelig og let anvendelig og for så vidt sammenlignelig med professionelle streamingtjenester som f.eks. Netflix, HBO og YouBio. Brugen af Popcorn Time-programmet er imidlertid ikke forbundet med nogen form for betaling.

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at de film og serier, som Popcorn Time-programmet henter via BitTorrent-netværket, som altovervejende hovedregel er ophavsretligt beskyttet materiale, som deles uden rettighedshavernes samtykke og uden betaling til disse. Efter ophavsretslovens § 1 har den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, ophavsret til værket, og efter § 2 medfører ophavsretten en eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden, herunder ved offentlig fremførelse. Det er på den baggrund rettens opfattelse, at brug af Popcorn Time-programmet som altovervejende hovedregel indebærer en krænkelse af ophavsretten.

Tiltalte har forklaret bl.a., at Popcorn Time-programmet blev gjort frit tilgængeligt for offentligheden som open source i marts 2014, og at han registrerede domænet www.popcorntime.dk den 17. juni 2014. Han har erkendt at have skrevet teksterne på domænets hjemmeside, hvori han tilstræbte på en fængende og let forståelig måde at vejlede om, hvordan programmet fungerer, hvordan man bruger det, og hvordan man ved hjælp af et Virtual Private Network (VPN) kan sløre sin identitet under brugen. Formuleringerne gengivet i anklageskriftets forhold 1 er således hans egne, idet han dog først skrev teksterne efter at have erhvervet sig den nødvendige viden på internettet. Tiltalte har endvidere erkendt at have lagt links til Popcorn Time-programmet på hjemmesiden, således at besøgende ved at klikke på et link kunne downloade programmet fra en anden hjemmeside. Han skrev løbende artikler på hjemmesiden, indtil myndighederne lukkede hjemmesiden i august 2015.

På denne baggrund og idet bemærkes, at det efter oplysningerne om den meget store trafik, der har været på www.popcorntime.dk, er ubetænkeligt at lægge til grund, at et stort antal brugere har downloadet og benyttet Popcorn Time-programmet, finder retten, at tiltalte ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til krænkelse af ophavsretten. Tiltaltes handlinger er derfor strafbare efter straffelovens § 23. Retten har herved også lagt vægt på, at tiltalte ved registreringen af domænet www.popcorntime.dk på tydelig måde har associeret sig med Popcorn Time-programmet, at tiltaltes handlinger har været velovervejede og klart har haft til formål at udbrede kendskabet til og brugen af programmet, og at der med udgangspunkt i oplysningerne og links på tiltaltes hjemmeside har været en nem og hurtig vej til brug af programmet.

Det er endvidere ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte indså, at brugernes anvendelse af Popcorn Time-programmet som altovervejende hovedregel ville indebære krænkelse af ophavsretten. Dette underbygges af de advarsler og ansvarsfraskrivelser, som tiltalte indføjede i flere af sine tekster på hjemmesiden. Advarslerne og ansvarsfraskrivelserne kan imidlertid ikke i sig selv fritage tiltalte for ansvar, idet de må ses i sammenhæng med tiltaltes øvrige handlinger. Advarslerne og ansvarsfraskrivelserne udhules således af tiltaltes fortsatte medvirken til at udbrede kendskabet til og brugen af pro-grammet, hvortil kommer, at tiltalte i flere tekster på hjemmesiden tilskyndede brugerne til at sløre deres identitet og handlinger ved brug af VPN, således at brugerne kunne undgå at blive stillet til ansvar for krænkelse af ophavsretten. Den omstændighed, at teksterne enkeltvis ikke adskiller sig væsentligt fra artikler i de trykte og internetbaserede medier, herunder Danmarks Radio og TV 2, kan ikke føre til en anden vurdering af tiltaltes tilregnelse, da tiltalte måtte indse, at disse – typisk enkeltstående – artikler alene var led i den almindelige nyhedsformidling om emner af offentlig interesse. Det kan heller ikke føre til en anden vurdering, at programmet – i meget begrænset omfang – også giver adgang til materiale, der ikke er ophavsretligt beskyttet.

Den ovenfor anførte vurdering af tiltaltes handlinger indebærer ikke en krænkelse af hans ytringsfrihed, jf. herved grundlovens § 77 og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art. 10. Tiltaltes ytringer i teksterne på www.popcorntime.dk er således undergivet ansvar efter gældende lovgivning, herunder straffeloven og ophavsretsloven.

Google Ireland Ltd. har oplyst, at indehaveren af domænet www.popcorn- time.dk i gerningsperioden 17. juni 2014 - 18. august 2015 har haft "estimated earnings" på i alt 645.212,64 kr. Af udskrifter fra tiltaltes bankkonto fremgår, at han for en del af gerningsperioden har fået udbetalt 506.002,92 kr. fra Google. Tiltalte har forklaret, at han er enig i, at han har fået udbetalt 506.002,92 kr. i reklameindtægter fra Google, men at indtægterne stammede fra alle hans hjemmesider, ikke kun www.popcorntime.dk. På baggrund af oplysningerne fra Google Ireland Ltd. sammenholdt med oplysningerne om indbetalingerne fra Google på tiltaltes bankkonto lægger retten til grund, at tiltalte har fået udbetalt i hvert fald 506.002,92 kr. i reklameindtægter fra www.popcorntime.dk.

Herefter og efter det anførte om Popcorn Time-programmets funktionsmåde findes tiltalte skyldig i forhold 1, 2 og 3.

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 299 b, jf. ophavsretslovens § 76, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 2, stk. 1, jf. stk. 2 og stk. 3, nr. 3, jf. stk. 4, nr. 1, og § 67, jf. straffelovens § 23,

Ved straffens fastsættelse er der lagt vægt på den forholdsvis lange gerningsperiode og på det utvivlsomt betydelige antal ophavsretskrænkelser, som tiltalte har medvirket til, samt på den betydelige økonomiske vinding, som tiltalte har opnået.

Da tiltaltes er ustraffet og efter det oplyste har særdeles gode personlige forhold, skal straffen ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 62 og § 63, jf. § 56, stk. 1.

Da reklameindtægterne er indvundet i forbindelse med tiltaltes strafbare medvirkenshandlinger, konfiskeres beløbet på 506.002,92 kr. som udbytte, jf. straffelovens § 75, stk. 1. Endvidere konfiskeres domænet www.popcorn-time.dk, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

 

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk