Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom til forvaring for to tilfælde af voldtægt 
05-12-2016 

 
 

Den 26-årige mand T, der havde fravalgt nævningesagbehandling, blev af domsmandsretten fundet skyldig i to tilfælde af voldtægt, dels den 13. februar 2016 over for en tidligere kæreste, dels den 9. marts 2016 over for en ham ubekendt mand, som var samboer til en bekendt af T.

Retten begrundede afgørelsen således:

”Der er ved valget af dom til forvaring lagt vægt på, at tiltalte har begået to tilfælde af anal voldtægt indenfor en kort periode, at han tidligere er straffet adskillige gange for anden personfarlig kriminalitet, at han har begået voldtægterne under 10 måneder efter sin prøveløsladelse fra afsoning af en dom for grov vold, at det i mentalerklæring af 7. oktober 2016 er anført, at tiltalte frembyder en så nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at anvendelse af tidsubestemt forvaring efter straffelovens § 70, må anses for påkrævet for at forebygge denne fare, og at Retslægerådet i udtalelse af 3. november 2016 har anført, at tiltalte på grund af tidligere pådømte forhold med gentagen alvorlig personfarlig kriminalitet, må antages at frembyde en så væsentlig fare for andres liv, legeme og helbred, at anvendelse af forvaring i stedet for fængsel findes påkrævet.

Der er endvidere lagt vægt på, at det fremgår af forarbejderne til straffelovens § 70, stk. 2, at det ikke skal være udelukket at idømme forvaring allerede første gang en person tiltales for grove seksualforbrydelser, hvorved bemærkes, at tiltalte er fundet skyldig i to voldtægter, samt at Retslægerådet har anført, at der formentlig er en høj risiko for fremtidig, ligeartet kriminalitet.”

T ankede dommen med påstand om frifindelse.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk