Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Aftale om levering af IT-produkt tilsidesat som ugyldig 
03-12-2013 

 
 

Et IT-firma solgte ved telefoniske henvendelser til mindre erhvervsdrivende et søgeoptimerings­mo­­dul, der skul­­le give de pågældende virksomheder en øget efterspørgsel.

I en sag, der blev afgjort den 15. oktober 2013 fremgik det af sagsfremstillingen, at en af IT-firmaets sæl­ge­re havde kontaktet virksomheden B for drøftelse af mulig tegning af et abonnement på søge­op­­ti­me­rings­mo­­dulet (SEO). Samtalen blev optaget af IT-firmaet på bånd.

Samme dag fremsendte IT-firmaet en ordrebekræftelse pr. e-mail vedrørende produktet ”Søge­op­ti­mering på  …..  udvalgte søgeord på en supplementsside til købers eksisterende hjemmeside”. Ordre­bekræftelsen blev endvidere fremsendt pr. brev til B.

Af ordrebekræftelsen fremgik, at abonnementet startede i uge 13 det pågældende år og løb i 8 uger, at det se­nest skulle opsiges af B 7 uger senere, at opsigelsen skulle være skriftlig, at aftalen fort­sat­te i 12 må­ne­der, såfremt den ikke blev opsagt rettidigt af B, og at abonnementet i en 12 må­ne­ders periode var uop­si­ge­ligt.

Det fremgik endvidere af ordrebekræftelsen, at prisen for abonnementet de første 8 uger var 0 kr., og at pri­sen efter udløbet af de første uger var 1.512 kr. pr. måned i 12 uopsigelige måneder.

IT-firmaet sendte en e-mail til B vedrørende godkendelse af søgeord, som B ved mail samme dag god­­­kend­te.  Derpå blev oprettet en supplementsside.

Der var herefter ikke yderligere kontakt mellem parterne.

Efter udløbet af de 8 uger fremsendte IT-firmaet en faktura for den leverede ydelse i 12 måneder á 1.512 kr. eksl. moms.

Under sagen gjorde IT-firmaet gældende, at der var indgået en aftale mellem parterne. IT-firmaet havde le­veret den fakturerede ydelse, som var godkendt af B, som havde undladt rettidigt at opsige abon­nementet. B var der­for bundet af abonnementet i 12 måneder.

B gjorde gældende, at der ikke var indgået en gyldig aftale.

Under proceduren gjorde B’s advokat gældende, at den person, der stod bag IT-firmaet, var den sam­me per­son, der tidligere i en Østre Landsrets afgørelse havde fået tilsidesat aftalerne i en lang ræk­ke sager som ugyl­dige. Der henvistes til, at forretningskonceptet i den foreliggende sag i det væsent­lige svarede til kon­cep­tet i de sager, der havde været påkendt ved landsretten. B’s advokat havde under sagen efterlyst nær­me­re angivne oplysninger om sammenhængen til landsretssagerne og havde forgæves efterspurgt, hvilke ydel­ser IT-firmaet reelt havde ydet.

Med henvisning til det, som B’s advokat havde anført i sin procedure, fandt retten, at der var en så­dan be­grun­det tvivl om IT-firmaets redelighed i det omhandlede forretningsforhold, at B ikke var for­­pligtet af den ind­gåede aftale jf. herved aftalelovens § 33 og 36. Retten tilsidesatte derfor af­talen og frifandt B.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk