Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

6 måneders fængsel for ophavsretskrænkelser af særlig grov karakter 
07-11-2014 

 
En nu 34-årig mand var tiltalt for overtrædelse af ophavsretsloven ved i mere end 1 år og 6 måneder at have indscannet og fotokopieret ca. 1957 ophavsretligt beskyttede litterære værker og videresolgt dem til kunder i sin forretning, og ved at have været i besiddelse af 192 kopierede bøger med hen­blik på videresalg, ligesom han var tiltalt for at have oprettet et live-drive, hvor der blev placeret ca. 1534 beskyttede litterære værker, og derefter i en periode på mere end ½ år at have hentet 554 op­havs­retligt beskyttet litterære værker fra live-drivet og videresolgt dem til kunder.

Forlæggerforeningen, der havde anmeldt sagen, havde medlemmer, der havde rettighederne til en betydelig del af værkerne.

Tiltalte blev såvel af byretten som landsretten fundet skyldig i det væsentlige efter anklageskriftet.

Det udtaltes blandt andet, at retten fandt det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte havde været klar over, at de litterære værker var underlagt beskyttelse efter ophavsretsloven, og at en generel ansvarsfraskrivelse i forhold til kunderne ikke fritog den tiltalte for pligten til at iagttage og overholde reglerne i ophavsretsloven. Det fandtes godtgjort, at fotokopiering af de beskyttede værker var foregået over flere år, at tiltalte aldrig foretog nogen kontrol af, hvorvidt der var tale om ophavsretlige beskyttede værker, at kopieringen var sat i system og foregik på en meget professio­nel måde, og at der havde været tale om kopiering af et betydeligt antal ophavsretligt beskyttede værker.

Idet retten henviste til, at der var tale om kopiering af et betydeligt antal litterære værker, herunder navnlig lærebøger, der er udbredt til et betydeligt antal studerende, den betydelige skadevirkning omfattende kopiering af lærebøger må antages at få for fortsat produktion af lærebøger, og den fortjeneste som tiltalte havde opnået, mente retten, at der var tale om ophavsretskrænkelser af særlig grov karakter, som kunne henføres til en særlig bestemmelse i straffelovens § 299 b.

Straffen blev fastsat til fængsel i 6 måneder, der efter forholdenes karakter og omfang ikke kunne gøres betinget.

Tiltalte blev frakendt retten til som stifter eller ansat at udøve virksomhed, der indebærer kopiering eller anden eksemplarfremstilling af litterære værker eller lignende i en periode på 3 år fra landsrettens dom.

Klik hvis du vil læse byrettens dom og landsrettens dom.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk