Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

4 års fængsel for berigelseskriminalitet af særlig grov beskaffenhed 
29-06-2017 

 
 

Den 45-årige T er ved en domsmandsret ved Retten i Odense fundet skyldig i skyldnersvig, dokumentfalsk, bedrageri og mandatsvig, i alle tilfælde henført under den skærpende omstændighed "af særlig grov beskaffenhed". Endvidere blev T fundet skyldig i en række bestemmelser af regnskabsmæssig karakter.

 

Det blev anset for bevist, at T i en periode fra begyndelsen af 2010 til slutningen af 2014 havde påført kreditorerne i 13 selskaber, som T havde haft bestemmende indflydelse på, risiko for et samlet formuetab på mindst 50 millioner kr. Heraf var der konkretiseret berigelseskriminalitet af den ovennævnte beskaffenhed for mindst 32 millioner kr.

Om straf og rettighedsfrakendelse udtalte retten følgende:

 

”Straffen fastsættes til fængsel i 4 år, jf. straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 283, stk. 1, nr. 1, nr. 2, og nr. 3, § 280, nr. 1, og nr. 2, § 279, tildels jf. § 21, § 172, stk. 2, jf. § 171, stk.1, § 165, og § 296, stk. 1, nr. 3, samt § 302, stk. 1, jf. bogføringslovens §§ 6 – 10.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på omfanget og karakteren af den begåede kriminalitet sammenholdt med størrelsen af de involverede værdier, og at tiltalte, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, har begået forholdene systematisk over en længere periode. 

Af disse grunde er der ikke anledning til at gøre straffen helt eller delvist betinget.

Rettighedsfrakendelse

Tiltalte er dømt for omfattende økonomisk kriminalitet, der i betydeligt omfang også er begået efter den 1. juli 2013, hvor straffelovens § 79, stk. 2, 2. pkt. trådte ikraft.

Uanset at tiltalte for tiden er undergivet konkurskarantæne, må betingelserne for indtil videre at frakende ham retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser, anses for opfyldte, jf. straffelovens § 79, stk. 2, jf. stk. 3.

Der er herved lagt vægt på, at konkurskarantænen udløber i 2019 sammenholdt med omfanget og karakteren af den økonomiske kriminalitet, som tiltalte systematisk har begået under anvendelse af forskellige selskaber over en længere periode.”

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk