Hop til indhold

Retten i Odense

Retsmøder og andre møder i retten er frem til og med den 13. april 2020 som udgangspunkt aflyst som følge af faren for coronasmitte.

Ingen skal som udgangspunkt møde op til planlagte møder eller rette personlig henvendelse til retten. Det gælder alle retssager, fogedsager, skiftesager, familieretssager, notarialforretninger m.v. Der vil være meget begrænset aktivitet i retsbygningerne. Udgående aktiviteter, for eks. udgående fogedforretninger er til og med den 13. april 2020 aflyst. Alle rettens medarbejdere er frem til den 13. april 2020 hjemsendt.

Det er muligt at kontakte rettens afdelinger pr. mail:

Hovedpostkassen: odense@domstol.dk

Retsafdelingen: ret.ode@domstol.dk

Fogedretten: foged.ode@domstol.dk

Skifteretten: skifte.ode@domstol.dk

Familieretten: familie.ode@domstol.dk

Det er i hastende tilfælde muligt at kontakte retten på telefon 66 11 47 12 i åbningstiden fra kl. 8.30 til kl. 15.

Rettens afdelinger besvarer i videst muligt omfang mails, og der kan i særlige tilfælde opnås telefonkontakt med en medarbejder.

 

Forventninger til sagsbehandlingen i afdelinger

Skifteretten:
Skifteretten har ikke mulighed for i sædvanligt omfang at vejlede de pårørende om valg af bobehandlingsform mv. Der henvises til vejledningen herom på www.domstol.dk

Skifteretten behandler i vidt omfang indkomne anmodninger om udlevering af dødsboer og afgiftsberegninger mv.  

Skifteretten behandler endvidere egne begæringer om konkurs og enkelte andre hastende konkursbegæringer. 

Testamenter:                                                                 Da det som udgangspunkt ikke er forsvarligt at udsende notar til bevidnelse af testamentsoprettelse, henleder vi opmærksomheden på, at det er muligt at oprette et gyldigt testamente for vidner. Kontakt i givet fald en advokat, der vil kunne rådgive.

Fogedretten:                                                     Fogedretten opretter og gennemgår nyindkomne sager. Sagerne berammes ikke på nuværende tidspunkt, men afventer situationen. Betalingspåkrav kvalitetssikres og oprettes, og der laves yderligere sagsbehandling i videst muligt omfang.

Der sagsbehandles i tvangsauktioner, men der afholdes ikke auktioner, besigtigelser eller vejledningsmøder.

Vi forsøger i videst muligt omfang at besvare mails, men selvfølgelig i prioriteret orden.

Straffesager:
Retten behandler grundlovsforhør, kendelser om hastende indgreb og fristforlængelser i arrestantsager. Bortset herfra holder retten alene retsmøder i straffesager i meget begrænset omfang efter en konkret vurdering.

Henvendelse om straffesager kan ske til retsafdelingen.                

Civile sager:
Den skriftlige forberedelse af civile sager fortsættes i det omfang, det kan ske fra medarbejdernes hjemmearbejdspladser, det vil for sager på minretssag.dk sige i tæt på fuldt omfang. Frister vil blive fastsat med behørigt hensyn til situationen. Der afholdes ikke hovedforhandlinger i civile sager. Telefonmøder gennemføres.

Henvendelse om civile sager kan ske på hjemmesiden minretssag.dk                      

Familieretten:
Forberedelsen af familiesagerne fortsættes i det omfang, det kan ske fra medarbejdernes hjemmearbejdspladser. Frister vil blive fastsat med behørigt hensyn til situationen. Der kan træffes afgørelse i sager, der kan behandles på skriftligt grundlag. Der afholdes ikke retsmøder, samtaler eller retsmægling i familiesagerne.

Henvendelse i familiesager kan ske til familieretten.

 Seneste nyt

Til topSidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk