Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Øvrige ændringer 

Både i 2007 og i 2008 er der mange ændringer af domstolenes sagsbehandling. Det gælder for eksempel en ny arvelov og ændringen af reglerne om fri proces.

Læs om øvrige ændringer

Forældreansvarsloven 
Lovændringen medfører, at sager omfattet af loven i højere grad end tidligere skal afgøres ud fra barnets perspektiv (efter hvad der er bedst for barnet), og at der som udgangspunkt er fælles forældremyndighed.
 Læs mere om Forældreansvarsloven 

Arveloven
Den nye arvelov træder i kraft den 1. januar 2008. Hovedsigtet med den nye lov er at tilpasse arvereglerne efter de nye familiemønstre. Især er dine-mine-og-vores-børn og ugifte samlevende kommet i fokus.
 Læs mere om den nye arvelov

Instansordningen - flere sager i byretten
Instansordningen i civile sager bliver ændret, så alle sager som udgangspunkt skal anlægges ved byretterne i første instans. Formålet er blandt andet at sikre en mere hensigtsmæssig ressourceanvendelse ved domstolene, så Højesteret i højere grad kan koncentrere sig om at behandle de mere principielle sager. Ændringen er trådt i kraft den 1. januar 2007.
 Læs mere om instansordningen

Bedre forberedelse af civile sager
Forberedelsen af civile sager, der anlægges ved byretterne, skal forbedres og gøres mere effektiv. Der er derfor indført regler, der sikrer hjælp til personer, som ikke er repræsenteret af advokat. Ændringerne i den civile retspleje er trådt i kraft 1. januar 2007.
 Læs mere forberedelse af civile sager

Fri proces
Det er fremover domstolene, der skal tage stilling til en anmodning om fri proces i sager, hvor der normalt er rimelig grund til at føre proces. Det drejer sig om sager i 1. instans om ægteskab og forældremyndighed, og om sager i 1. instans, hvor ansøgerens krav allerede er fastslået ved et nævn, herunder huslejenævn, Forbrugerklagenævnet m.v., samt om appelsager, hvor ansøgeren helt eller delvist har fået medhold i den foregående instans, og sagen er appelleret af modparten. Ændringerne er trådt i kraft.
 Læs mere om fri proces

Anvendelse af telekommunikation
Ændringer i reglerne om anvendelse af telekommunikation er kun delvist trådt i kraft.  I første omgang betyder reglerne, at forberedende retsmøder i videst mulig omfang bliver afholdt som telefonmøder. Derudover arbejder Domstolsstyrelsen for, at en række retsmøder kan afvikles via videokonfe-rence.  

Familiesager
Der er fra den 1. januar 2007 indført ændringer i behandlingen af familieretlige tvister. Familieretlige tvister skal fremover altid først søges løst i Statsforvaltningerne, der har ekspertisen indenfor netop denne type tvister. Kan sagen ikke løses ved Statsforvaltningen, oversender Statsforvaltningen sagen til retten uden dog selv at blive part i sagen. Retten afgør herefter sagen og tager i visse tilfælde også stilling til spørgsmål om samvær og de nærmere betingelser herfor.

Sø- og Handelsretten får nye opgaver
Sø- og Handelsretten skal fremover kun behandle visse særlige civile sager, der navnlig omfatter internationale erhvervssager, en række immaterialretlige sager og konkurrenceretlige sager. Sø- og Handelsretten skal ikke længere behandle straffesager. Sø- og Handelsrettens skifteafdeling skal fortsat behandle konkursbegæringer, ansøgninger om gældssanering mv. inden for det Storkøbenhavnske område.

 

Til top Sidst opdateret: 19-12-2007 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her